? Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Перевод с иврита на польский язык письма, разосланного от виленским кагалом в поветовые кагалы, заверенный подписями кагальных старшин1

25 ияра 1798 года

Julian calendar

Перевод с иврита на польский язык письма, разосланного от виленским кагалом в поветовые кагалы, заверенный подписями кагальных старшин2

Дата: 1798-04-30 Кто: ? Кому:
74 Kopїa kahalnego pisma cyrkularnїe polsanego 3 7576

4

Władający całym Swiatem żeby podwyzszył Sławę yLiczbę narodu Jzraelskiego do Starszych Kahalnych miasta widz z Ca łym Powiatem

5

Dzisiay wychodzim w krutkosci y Długosci poniewaz powinność Czasu teraznieyszego każe pisać jak naykrócey, a Jnteres teraz nieyszy wyciąga ogłosić głosem trąb do naszego Narodu Jzraelskiego.

6

Wiadomość dla was jest daleka a bieda bliska dlanas, dlatego uwiadamiamy was wiadomoscią nim to może na stąpić/: czego Boże uchoway wzglę dem prędko wyszłego złosliwego Prawa za mnostwo naszych Grzechow, Poniewaz wyszedł do Guberniy minskiey ukaz zakazuiący gdyby Zaden Zyd, tak po wsiach iako y miasteczkach, nieuszetrzymywał Bro waru a ni Zadnego Kotła.

7

Za mnostwo naszych Grzechow od spustoszy cielow y zburzycielow naszych wyszło te Prawo z tey przyczyny ze wszyscy marszał kowie ztey Guberniy wyzey wymie nioney pisali do Senatu Powiadaiąc ze Jest jeden narod rozproszony y oddalony którego Prawa są nienawistne dla wszystkich naro dow; a mianowicie przez oszukan stwo w pokarmach y napoiach.

8

Teraz przez mnostwo Grzechow naszych przyszedł ukaz od Senatu do Guber niy Litewskieygdyby zalecono było

9

marszałkom Powiatowym, aby ci uczynili zapytanie u obywateli wszystkich o Zdaniu swoym względem Ƶydow znay duiących się w kraju Littm czy Jch chowac czy wykorzenic czego Boze uchoway.

10

Dlatego zmyslilismy ze słysząc owia domosci niedobrey nam milczec cho way Boze — ale owszem otakich wiadomosciach trzeba wszędzie ogło sic, y niemamy więcey Siły iak tylko powtarzac rękopismom uwiada miaiąc o bidach naszych całey Powszechnosci.

11

Wszyscy niech szukaią miłosierdzia y pomocy gdzie tylko mogą znaleźć y maią wszyscy przybywac do mar -szałkow Powiatowych y onych Błagac abysię zmiłowali nad na rodem naszym ygdyby napisali względem Zydow iak wam nay lepiey bydz moze, a Pan Bog wtey prozbie waszey dopomagac będzie wieczny amen._

12

Przy tey rzecz y odrogiey czynim wspomnienie niemasz czegodzi wowac z nas ze my dotychczas milczelismy, bo w samey Jstocie iuż Jest całkiem odkryta wia domość przed Rządem waszym ze nasze miasto było mieyscem zawsze ochrony dla Całego

13

naszego wypędzonego narodu, a z łaski Boskiey dotychczas na nas mowiono, ze kto tylko uciecze do tego miasta, gdyby był y naywięk szy winowayca to będzie Zyw y zwszystkich przypadkow, choway Boze na co wdrugich mieyscach krzyczą narzekaiąc, ze my da iem ratunek Zyciem y maiątkiem naszym._

14

Dopioro Zas Jnaczey rzecz Jdzie, czego yprzę Jmęmi niemozem zataic y sprawiedliwie a wsamey ystocie do nieść ze siły nasze iuż się osła biły, y pieniędzy niestało, gdyż iest Publicznie wiadomo iak wielka summa z naszego miasta wy szła na rozsiewanie Tysiącami y kilkadziesiąt Tysiącami wied nym Roku czego nawet na pis- mie wyrazić niemozna, a nay więcey przez Zmartwienie nasze, y co obszerniey wyrazac niepo dobna._

15

Takoz przez mnostwo naszych grze chow niemasz tego Dnia Gdyby niepowiększałasię liczba przeklę tych przypadkow Ettc: z Całego ogulnie Kraiu w Sprawach pienię znych y kryminalnych od bidnych Zydow ze wszystkich 19u Powia tow._

16

Dopioro Kochane przyiaciele iak pozałowac w biedach naszych y Kto może one wyliczyc a nawet mało Jest tego Papieru do opisa nia ato z wielkiego cięzaru y przełomow, co wyszło z Guber niy, a nawet bron Boze Kasowac naszą Religią Zydowską.

17

Ach Jakiz to bol tym uszom które to słyszą a bardziey oczom na to Patrzącym y naiwięcey przez mnostwo naszych Grzechow niedo wierzenia nawet rzecz gdyby Kto powiedział, gdy Bracia nasi roztopili nasze Serca nawet wiel ki y Duzy a żaden Człowiek nie przymnie czułosci do serca tak Jak było przed czasy.

18

Ze Starsze Synagogi wielkich y ma łych miast z uiezdow y Powia tow zmyśliwszy Czystym Sercem zbie raiąc się obstawali za życie swoie, y Jakoby Zesmu wzbudzalisię mo wiąc wtańmy, a Jdzmy do miasta oka Sądowego wradzmy rzecz.

19

Poniewaz Bog mocny niezabrzydzi ale moze Jmię Boskie zmiłu iesię y będzie pomocą w wiel kiey radzie poratuie nas od prze mocy y Złych bid zmiłosierdzia

20

Swego y łaskawych Boskich wzglę dow na nas — Co przyszło to iuz niemasz a my krzyczemy na przyszły czas dla czego my sie dziemy y co to za zamilczenie u Zydow y Synagog, zgromadzayciesię y podzmy do fortecznych miast dla zachowania Scisleyszego Sekretu y dla tych nowin posłance od nas wy iezdzaią dla zgromadzenia ze wszystkich blizszych miasteczek na lezących do Jchniew y wybrania znich Dwoch osob sprawiedliwych aby przyiechali tu do naszego miasta iezeli Bog tak zechce, y kazdy z workiem swoich pieniędzy a co z przymusu to nie zewstydem — wybierać lu dzi znacznych dostoynych mo gących przybych do Jmperator skiego miasta, Poniewaz iuz woda podeszła az do od dechu Człowieczego. Spodziewa lismysię na pokory aniema nic dobrego Ettce. A w samey Jsto ci roztrzęsłasię cała Ziemia, gdyby nienadeszli y nie ziedli zie mię z Całym oney napełnieniem, a miasto z Obywatelami bron Bo ze. J tak uwiadomilismy 18cie

21

Powiatow zeby byli Przygo towane y przysposobione przyby wac do naszego miasta na dzien wyznaczony 19go Męca nazywaiącegosię Tamuz na stępuiącego tego roku a ten dzien będzie przeznaczony za Swięty za wykupienie zycia naszego y Bog wszechmogący do nam miłość y ochroni re szte naszych zostaiących całego narodu Jzraelskiego. Amen wiecz ny._

22

To Jest Mowa wnosząca o Jał mużnę y Daiąca czcie gło sow naszych z krzykiem. — My Starsi wielce zamozni y boga ci Kahału Gminu Jzraelskiego tuteyszego miasta Wilna_ Datt wPiątek Dnia 25o Męca Jr po Hebreysku na zwanego 1798o swoimi Rę koma podpisuiemy_

??? 23 ??? 24 ??? 25 ??? 26 ??? 27 ??? 28 ??? 29 30

Leyba Zelikowicz Dawid Jankielowicz Abram Josielowicz Leyba Berkowicz Morduch Percykowicz Szmuyło morduchowicz Jzrael Leybowicz Przyiaciele prosimy daiąc odpo wiecz zapisac na adresie do Jednego

1 расшифрован польский перевод, оригинал на иврите требует расшифровки 2 расшифрован польский перевод, оригинал на иврите требует расшифровки 3 возможно, poslanego 4 текст на иврите 5 текст на иврите 6 текст на иврите 7 текст на иврите 8 текст на иврите 9 текст на иврите 10 текст на иврите 11 текст на иврите 12 текст на иврите 13 текст на иврите 14 текст на иврите 15 текст на иврите 16 текст на иврите 17 текст на иврите 18 текст на иврите 19 текст на иврите 20 текст на иврите 21 текст на иврите 22 текст на иврите 23 подпись на иврите 24 подпись на иврите 25 подпись на иврите 26 подпись на иврите 27 подпись на иврите 28 подпись на иврите 29 подпись на иврите 30 текст на иврите