Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Юделя Елиашевича; перевод: 109

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Юделя Елиашевича; перевод: 109

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 9 110.

Zowią mnie Judelem Eliaszowiczem od urodzenia Lat mam 35 bawięsię Przedaniem Trunkow Rodem jestem z Bra sławskiego Powiatu zMiasteczka widz ze wsi Szwili wwilnie miesz kam Dziewiąty Rok, Żonaty iestem Dzieci mam Syna Eliasza Curkę Dworkę, do Sekty Karolinow Przyłą czyłemsię zpowodu biednego stanu moiego wZeszłym 1797 roku wmie siącu wrześniu wwilnie, dla Zapisa niasię do Sekty Karolinskiej ni gdzie niejezdziłem ynajakim funda mencie ona ufundowana niejestem wiadomym gdyż tylo byłem Sekty Karolinow Plenipotętem lecz towiem Że Ƶydzi zowiącesię Karolinami y naszey modlitwy odprawnią yKilka Słow maią dobawionemi wswych Księgach atakże Ceremonij obchodzą Innym Sposobem, Naczelnikiem Sekty Karolinow jest Lozenski Ra bin Zelman Boruchowicz ydo Reli gij Karolinskiej wszyscy ci należą którzy są wypisani naReyestrze wyłączając Mowsze Josielowicza y syna iego — Rabina mieszkają cego wLoznie nieznam Koresponden cyow znim nieutrzymywałem yczy posyła iemu kto pieniądze niewiem ato wiem że umyslny Posłany odSekty karolinow Leyba Zeliko wicz Przywoził dwa razy pieniądze awiele niewiem Sekta Karolinska czy utrzymuie zZagranicznemi Kor respondencyi także nie jestem wiadomym 110 ob Arona ySolomona nieznam aora binie Jndurskim słyszałem że jest wSprzymierzeniu zKarolinami yzowią iego Szmóyłą Chayką, który wJndurze ymieszka, Podrabinka wołynskiego yŻyda Hirszy Dawidowicza nieznam a nisłyszałem onich atylo wiem to że wwilnie jak Exystują Karolinie czwar ty Rok ktoz oney był początkiem niewiem; Pieniądze które Przy słane były od Rabina atakże ytu wybrane zostali oddane Nochimo wi Jckowiczowi, które gdzie on obrócił niewiem y Listow Rabina nieczytałem atakże wiele tu wy brano z Ƶydow Pieniędzy y Rabin onych przysłał niewiem. ??? 2

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 подпись на иврите