Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Нохима Ицковича; перевод: 093

1798 года октября 1 дня 1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Нохима Ицковича; перевод: 093

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 2. 95 94

Nochim Jckowicz odurodzenia Lat ─ mam 36 bawię się roznemi Przemy słami kupieckimi od czega mam sposób do Ƶycia Rodem mohiliwskiey Gubernij, z miasteczka Czaus, w Litwie jak zostaie szósty Rok, Jestem żo naty, mam córkę Rybykę 2, Do Sekty Karolinow ja niełączyłemsię lecz będąc w wilnie zpowodu pokrewienstwa mojego z Rafałowiczem byłem od Sekty Karolinskiey do Spraw wzywanym, w In teresach pomogałem y gdzie mogłem promowałem onych; onaz Sekta jak misię zda jest ufundowana na Hebreyskich Prawach lecz tylko Czasu modleniasię i Ceremonij wnie których rzeczach rożnisię oddawnych Żydów y takowy Zwyczay czyli Sek ta Karolinska początek wzieła od Rabinow Karolinskich. Teyże Sekty Zwierzchnikiem jest Lozenski Rabin Salomon Boruch ─ w Reyestrze pod Literą A 3 wszystkich uznawam za Karolinow oprócz mowszy Josielo wicza y Josiela Mowszowicza ─ wdru gich zas Guberniach jako to minskiey, Bialoruskiey, wolynskiey a także y wPrusyi są Karolini y Lozenski Ra bin będąć znimi naEdukacyi wmia steczku Mezeruczach naypewniey że ma zonemi Rożne Korespondencyi atakże jestem ytego wiadomym że Hamburskiego Rabina Rafała wnuczkę tuteyszego Ƶyda Zelmana Syn wziął zażonę_. wBiało Ruszyi mieszkającego Rabina Zel mana znam y lat temu siedem 95 об. Byłem uniego, ytu będąc wwilnie odebrałem dwa Listy zktorych wpier wszym prosił opomoc tuteyszym Karolinam awdrugim Dziękował zadobrą Remonstracyą yPoparcie Karol inskiey Sprawy, przytych obydwóch Listach odebrałem odniego wszystkich pieniędzy osmset Rublow asygnacyami. Rabina Arona nieznam a oSolomonie słyszałem że zabity wWłodzimie rzu, Jndurskiego rabina znam yJmie iemu Szmyta 4, Wołynskich Rabinow nieznam lecz słyszałem że jest w mia steczku nieschizie y Jmie iemu Mor duchSekta Karolinow wszczęłasie w wilnie od kilku Żydów w Roku 1772-m y od tego czasu Mejer Rafa łowicz z dalszemi został Karolinem. Pieniądze które były przysłane z Loz nu od Rabina odebrałem y one wy Expensowałem naRożne potrzeby w spra wie Karolinow, a mianowicie na Kan cellaryi, zanapisanie Prozb, Zawysła nie Kopiow z Rezolucyow, Reszte zas nasiebie obrociłem. Kopia Listu zaczętego pisac przez Kuzminskiego 5 która u mnie odebrana jest z tego li stu który przedstawiony przez Karolinow widz kich do Rządu aprzez kahal wilen ski pisanego ─ Sprawę ja Karolinow popierałem dlatego że byłem wprzy iaźni Zmejerem Rafałowiczem a także dlatego że wszyscy zowiącysię Karoli nami oświadczyli zwrócić Expon sa jakie kolwiek z tego zrodla mo gły wyniknąć y nagrodzć zafatygę. 96 95. Te zas Listy, które były pisane od Ra bina znayduią się tu wwilnie między moiemi papierami_. Nochim Jckowicz ??? 6

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 в русском переводе - "имѣю дочьРыбку" 3 т.е. "в реестре под буквой А", что в русском переводе документа передано подробнее: "Въ реестрѣ мнѣ читанномъ» |: которой посланъ былъ подъ № 130 :| " 4 еврейское имя Шмуйло здесь передано польским Szmyta/Шмыта 5 в русском переводе вместо дословного соответствия "Копия письма, начатого Кузминским" это место передано как "Копія, которую зачалъ писать своею рукою секретарь Кузминскій" 6 Подпись Нохима Ицковича на иврите