Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Текст присяги, принесенной свидетелями по делу со стороны Мовши Ошеровича

не ранее 2 и не позднее 6 мая 1800 года

Julian calendar

Текст присяги, принесенной свидетелями по делу со стороны Мовши Ошеровича

Дата: 1800-05-?? Кто: Кому:
428. криц Rota Przysięgi._

My Enoch Jankielowicz, Moyzesz Leybowicz, Kopel Notelowicz, Zelman Aronowicz, Morduch Leyzerowicz y Abraham Jankielowicz Przysięgamy Panu Bogu wszechmogącemu, który stworzył Niebo, Ziemie, y wszystkie Ƶywioły na Swiecie, oraz nasz Zakon Ƶydowski ustanowił, natym: że w tey sprawie do którey zwokowani iesteśmy na swiadectwo, mamy wyznac samą istotną prawdę, Co tylko sami widzeliśmy lub słyszeliśmy, nic nietaiąc ni dla pokrewieństwa, ni przyiazni, ni dla uszkodzenia, lub korzysci; ani dla iakich kol- wiek datkow._ Naczym jako sprawiedliwie przysięgamy tak nam Boże dopomoż, aieżeli niesprawiedliwie przysięgamy — Boże nas ubij na Duszy y Ciele. — Секретарь Павелъ Искрицкій

По сей присягѣ присягали: Енухъ Янкелевичъ ??? 1 Мойжешъ Лейбовичъ ??? 2 Копель Нотеліовичъ ??? 3 Зельманъ Ароновичъ ??? 4 Мордухъ Лейзаровичъ ??? 5 Абрамъ Янкелевичъ ??? 6 Къ сей присягѣ приводили школьникъ Мойжешъ Ароновичъ ??? 7 Jeremiasz Nochimowicz Syndyk Kahału Wilens8 При приводѣ къ сей присягѣ нахо дился виленскій купецъ Моижешъ Ошеровичъ. ??? 9 При сей присягѣ присудствовалъ въ еврейской школѣ Литовскаго надворнаго суда ассесоръ Викентій Тарновскій

1 подпись на иврите 2 подпись на иврите 3 подпись на иврите 4 подпись на иврите 5 подпись на иврите 6 подпись на иврите 7 подпись на иврите 8 Wilеnskiego 9 подпись на иврите