Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Свидетельство виленского магистрата о допустимости привлечения служителей виленского кагала к судебному процессу в качестве свидетелей 17 октября 1799 года

Julian calendar

Свидетельство виленского магистрата о допустимости привлечения служителей виленского кагала к судебному процессу в качестве свидетелей Дата: 1799-10-17 Кто: Кому:
288. Па Na skutek Ukazu Jego Jmperatorskiey Mosci Sa- mowładnącego Całą Rossyą z Litt1 Gubern- skiego Nadwornego Sądu, w Dniu Dwuna- stym Oktobra Nr 409 do Magistratu wyszłego My Urzędnicy Rezolucyą Magistratu w Dwunastym Oktobra wyznaczeni, z osob– nizey wyrazonych względem Konduity y zachowania się Zydow Stuzow Kahal- nych Enocha Moyzesza, Kopyla oraz miesz- kańcow Zalmana Aronowicza, Morducha Leyzerowicza, y Abrahama Jankielowi- cza, wysłuchaliżmy wyznań y przy swiadczeń następnych — Roku 1799 mies2 Oktobra 17 D3 veteris stili4

1szy Jzrael Eliaszewicz Lat 50 wieku liczący Kupiec 3ciey Gildyi ma Swoy Dom pod Nr II63 za Trocką Bramą sytuawany — po wykonaniu na wierności wyzna- nia Swego w Szkole Zydowskiey na Rodale w- przytomności Nas Urządnikow przysięgi wy- znał_

1 Wyznał Jz niebył nigdy w Kahale Starszym – y zadnych miemiał y niema związkow ani z byłe- mi Członkami Kahalnemi anitez z teraznieyszemi oraz Duchownemi y Karolinami_

2 Wyznał ze zna Henocha od lat 10 – Moyzesza od Lat 19 – Kopyla od lat 11 – oraz mieszkańcow Zelmana Aronowicza od Lat 30 – Morducha Leyzerowicza z małych Dni – Abrahama Jankielowicza od Lat 10

3 wyznał ze pomienieni Zydzi niemaią zadney Possesyi – lecz wnaiętych domach mieszkaią – oraz nigdy niesłyszał aby oni byli w czym poszlako- wani lub tez co złego kiedy komu domierzyli y tez wyznał ze Henocki Moyzesz y Kopel słuzą od dawna w Kahale za Biegunow – y poczciwiesię oni sprawuią y sprawowali – azas Zelman Aro- nowicz Aręduie Kamienicę Wilchewicza na ullicy Rudnickiey y dobry iest gospodarz – Morduch Ley- zerowicz wsłuzbie iest za Pisarza przy Handlu piwnym u Berka Markusa – iuz od Lat kilku – a Abra ham Jankielowicz iest Szynkarzem u Zydow- ki Eliaszowey Mindy y dobrzesię sprawuie –

4 Wyznał , ze względem niedania wiary pomienio nym Zydowm nic nie ma ku zarzuceniu, lecz owszem on zna Jch bydz rzetelnemi ludzmi_

Jakowу wyznanie sprawiedliwie uczynione własną ręka po Hebraysku podpisuię ??? 5

Се-

2gi_ Jankiel Szlomowicz_ Lat 60 wieku maiący mieszka wnaiętym Domie na Zarzeczu przedmiesciu_ da- wniey naleznym do Chmarzynskiego Burmi- strza pod Nr 567. sytuowanym, po wykonaney w Szkole Zydowskiey na Rodale w przytomno sci Nas Urzędu na wiernosci wyznania swe- go przysiędze, examinowany wyznał_

1 Jz nigdy niebył w Kahale zadnym Starszym y zadnych ani zbyłemi y teraznieyszemi Kahalnemi nigdy niemiał, y nie ma związkow, lub iakich kommercyi_

2 wyznał iz Struzow Kahalnych HenochaMoy zesza y Kopyla zna od Lat 15 – azaś mieszkancow Zelmana AronowiczaMorducha Leyzerowicza y Abrahama Jankielowicza zna z dziecinnych Lat_

3 Wyznał_– Jz czy maią Posessyie czy nie Ci Zydzi otem wiedziec niemoze_ lecz wie y zna Jch bydz Poczci wemi Ludzmi, y nigdy niesłyszał o Jch aby co złe- go komu dokonali, lub tez aby w czym byli poszla- kowani – a nadto wyznał ze Bieguni Kahalni HenochMoyzesz – y Kopyl, iuz oddawna słuzą w Kahale y dobrze się rządzą – Morduch Leyzero- wicz słuzy za Pisarza przy Handlu piwnym u Ber- ka Markusa iuz od Lat kilku – Zelman Aronowicz Aręduie Dom Wilchewicza na ulicy Rudnickiey y dobrze się ma y dobry Gospodarz – a Abraham Jan- kielowicz iest Szynkarzem u Zydowki Mindy y dobrze się rządzi_

4 Wyznał Ze abytym Zydom nie można było dac wiary zadnego niema Zarzutu, Gdyz znał y zna Jch bydz zawsze uczciwemi Ludzmi._ Jakowe wyznanie wiernie uczynione wła- sną Ręką po Hebreysku podpisuię._ ??? 6

3ci Jankiel Senderowicz Lat 37 wieku maiący ma swoy własny Dom na Snipiszkach pod Nr 1023 – po wyko- naniu na wiernosci wyznanie Swego na Rodale w Szkole Zydowskiey wprzytomnsci nas urzędnikow przysięgi Examinowany wyznał_

1 wyznał Jz nigdy nie był Starszym Kahalnym, y za- dnych ani zbyłemi y teraznieyszemi Kahalnymi Star szemi, anitez z Duchownemi, ytez z Karolinami ni- gdy niemiał y niema związkow, y zadnych Kom- mercyi_

2 wyznał iz Begunow Moyzesza y Kopyla od Lat 10ciu a Henocha od Lat Piąciu zas Zelmana Aronowicza od Lat 16 – Morducha Aronowicza od Lat 6 – a Abrahama Jankielowicza od lat 12 zna –

289 велъ

3 wyznał ze ci Zydzi Domow Swych niemaią lecz zyią w naiętych – Zna zas Jch bydz poczciwemi Ludzmi y nigdy nie słyszał o Jch aby co złego ko- mu dokonali, lub tez aby w czym byli poszlako- wani – anadto wyznał ze Bieguni Kahalni_ HenochMoyzesz – y Kopyl iuz oddawna słuzą w Kahale, y dobrzesię rządzą – Zelman Aronowicz arę- duie Dom Wilchewicza na ulicy Rudnickiey dobrze się rządzi y dobry zniego Gospodarz – Morduch Leyzerowicz słuzy za Pisarza przy Handlu Piwnym u Berka Markusa – iuz od Lat kilku – a Abraham Jan- kielowicz iest Szynkarzem u Zydowki Mindy, y dobrze się rządzi_

4 wyznał ze pomienionych Zydow zna bydz poczci- wemi Ludzmi aprzeto aby oni niemogli ziedny wac wiary nic zarzucic nie może_. Jakowe wyznanie własną Reką po Hebray- sku podpisuią_ ??? 7

4ty Leyba Mowszowicz Lat 54 wieku maiący, ma Swoy Dom pod Nr 379 na ulicy Niemieckiey po wykona- niu na wierności Swego wyznania przysięgi w Szkole Zydowskiey na Rodale w przytomnosci nas urzędnikow examinowany wyznał_

1 wyznał, Jz nigdy niebył Kahalnym Starszym zadnych związkow niemiał, y nie ma ani z byłe- mi Starszymi Kahalnymi anitez z teraznieyszemi z Duchownemi, y tez z Karolinami_

2 Wyznał, Jz Biegunow Kahalnych Henocha z dzie- cinnych Lat – Moyzesza y Kopela od Lat 28 – Zelmana Aronowicza od Lat 15 – Morducha Leyzerowicza z Dziecinnych Lat – Abrahama Jankielowicza, od Lat 22 zna_

3 Wyznał, Jz Oni Zydzi niemaią swych domow, lecz Zyią wnaiętych – y znał y zna tychze Zydow bydz zawsze poczciwemi Ludzmi, a ile ze ci Zydzi iako to Bieguni Kahalni słuzą w Kahale oddawna, y dobrze się zawsze sprawuią – Zas Zelman Aro- nowicz aręduie Dom Wildzewicza na ulicy Rudni- ckiey, dobrze się rządzi, y dobry z niego Gospo- darz – Morduch Leyzerowicz iuz od lat kilku słu- zy u Berka Markusa przy handlu piwnym, a Abra- ham Jankielowicz słuzy za Szynkarza u Zydowki Mindy, y dobrzesię sprawuie_

4 wyznał, Jz zna ich bydz poczciwemi Ludzmi y nie ma nic do zarzutu aby niemożna było Jm dac wiary_

Jakowe wyznanie własną Ręką po Hebrey- sku podpisuię_ ??? 8

кій

5ty Joziff Leybowicz Lat 42 wieku maiący ma Swoy Dom pod Nr 371. na ulicy Niemieckiey – po wy konaniu na wiernosci wyznania Swego wSzkole Zydowskiey na Rodalu przysięgi w przytomno sci Nas Urzędnikow examinowany_

1 wyznał Jz nigdy nie był w Kahale Starszym y zadnych niemiał, y nie ma związkow z by łemi, anitez teraznieyszemi Starsze mi, anitez z Duchownemi, ytez z Karolina- mi_

2 wyznał Jz kahalnych Biegunow jakoto: Moyzesza od Lat 15 – Henocha y Kopela – od Lat 10 – zas Zelmana Aronowicza od Lat 20 – Morducha Leyzerowicza z dziecinnych Lat – a Abrahama Jankielowicza od Lat 10 zna_

3 Wyznał, Jz Ci Zydzi Domow Swych niemaią lecz zyią w Domach naiętych – zawsze znałbydz Jch poczciwemi Ludzmi, y nigdy niesłyszał, aby oni kiedy co złego komu dokonali, lub tez aby wczem byli poszlakowani, y ze Kahalni Bieguni iuz oddawna słuzą w Kahale y dobrze się spra- wuią – zas Zelman Aronowicz naymuie Dom u Wilchewicza na ulicy Rudnickiey dobrze się rządzi y dobry Gospodarz – Morduch Leyzerowicz słuzy zapisarza przy Handlu Piwnym u Berka Markusa iuz od Lat kilku – a Abrahham Jankie- lowicz iest Szynkarzem u Zydowki Mindy y dobrzesię sprawuie_

4 Wyznał, Jz Ci Zydzi bali y są poczciwemi Ludz- mi zatem aby wiary niemogli ziednywac nie ma zadnego zarzutu_

Jakowe wyznanie sprawiedliwie uczynione własną Ręka po Hebreysku podpisuię ??? 9

6ty Dawid Leybowicz Lat 35 wieku maiący ma Swoie Domy ieden po Nr 1245 – drugi 1246 za Rudnicką Bramą Sytuowane po wykonaniu na wierno- sci wyznania Swego przysięgi w Szkole Zy- dowskiey na Rodale w przytomnosci nasUrzędni- kow examinowany_

1 wyznał ze temu Lat siedem toiest przed Pierwszą Re- wolucyą10 był Starszym Kahalnym, odtey zas pory az dotąd niebył, y nieiest Kahalnym, zas z przeszłorocznemi Ka- halnemi y teraznieyszemi |: oprocz Szwagra Zawela Peysachowicza który teraz się znayduie w Kahale :| ani z Karolinami y z Duchownemi zadnych nigdy niemiał, y niema z Zadnym Związkow_

2 Wyznał Jz Biegunow Kahalnych HenochaMoyzesza y Kopyla 290. Ис- y Kopyla zna z małych Swych Lat_ azas Zelma- na Aronowicza od Lat 20 – Morducha Leyzerowicza z dziecinnych Lat – a Abrahama Jankielowicza od Lat 10 zna

3 Wyznał jz Ci Zydzi niemaią Swych Domow lecz zyią wnaiętych Domach – O Jch nigdy nic złego niesłyszał – ytez wyznał ze Zelman Arono- wicz mieszka w Kamienicy Wilchewicza y dobrze się rządzi_ Morduch Leyzerowicz słuzy za Pisa- rza u Berki Markusa przy Handlu Piwnym – a A- braham Jankielewicz iest Szynkarzem u Zydow ki Mindy – zas Bieguni Henoch, Moyzesz, y Ko pyl słuzą za Biegunow w Kahale, oddawna_

4 wyznał Jz ??? 11 dac definicyi Swey nie mo- ze względem Zawierzenia pomienionym Zydom

Jakowe wyznanie sprawiedliwie uczynione – własną Ręką po Hebreysku podpisuię_ ??? 12

7my Pan Jakob Liboszyc medycyny Doktor Lat 50 wieku liczą cy examinowany po wykonaniu na wiernosci wyznania Swego przysięgi na Rodale wprzytomnosci nas urzędni kow_

1 wyznał Jz nigdy niebył Kahalnym starszym, y za dnych nie ma związkow ani z byłemi Kahalnemi a- ni z Duchownemi anitez z Karolinami – anitez zteraznieyszemi w Kahale znayduiącemi się_

2 wyznał Jz Biegunow Kahalnych Henocha – Moyze- sza y Kopyla zna oddawna – zas Zelmana Arono wiczaMorducha Leyzerowicza y Abrahama Jankie lowicza niezna_

3 wyznał ze Bieguni Kahalnie niemaią Swych Pos- sesyi, zas o ich postępkach y czy niebyli poszla- kowani w czem niewie13 y nigdy o Jch nic nie słyszał – anitez o tem niewie chocby byli14 kiedy za iaki wstępek karani_

4 wyznał, Jz oni Są Słudzy Kahalni azatem czy oni są warci wiary y czy mogą bydz uzytemi doSwia- dectwa dac definicyi Swey niemoze_

Jakowe wyznanie sprawiedliwie uczynione własną Ręką podpisuię_ JLuboszyc MedDr15 8my Jzrael Abramowicz Lat 40 wieku maiący ma Swe Do- my ieden pod Nr 652 drugi pod Nr 653 za Bramą Zamko wą usytuowane, po wykonaniu na wiernosci Swego wyznania w Szkole Zydowskiey na Rodale Przysię- gi examinowany

1 wyznał, Jz nigdy niebył Starszym w Kahale, anitez za- dnych niemiał y niema związkow ani z byłemi y teraznieyszemi y teraznieyszemi Kahalnemi, anitez z Du- chownemi ytez Karolinami_

2 wyznał, Jz Biegunow Kahalnych Henocha Moyzesza – y Kopyla zna oddawna – azas miesz kancow Zelmana Aronowicza od Lat 16 – Mordu cha Leyzerowicza, y Abrahama Jankielowicza zna dobrze od Lat 16_

3 wyznał, Jz ani o biegunach kahalnych, ani tez o powyzszych mieszkancach nic nigdy złe- go nie słyszał, lecz zna Jch bydz poczciwemi ludz- mi – Zas Domow Swych Ci Zydzi niemaią – lecz zyią w naiętych Domach – a dotego ze Bieguni służą w Kahale y dobrzesię spra- wuią – Zelman Aronowicz aręduie Dom Wilche- wicza na ulicy Rudnickiey y dobry Gospodarz Morduch Leyzerowicz słuzy za Pisarza u Berki Markusa przy Handlu piwnym – a Abraham Jan kielewicz iest Szynkarzem u Zydowki Mindy y dobrzesię rządzi_

4 wyznał, Jz otych Zydach nic złego nigdy niesłyszał anitez nie widział, a przeto czy oni mogą lub nie u Sądu ziednywac wia- rę ybydz uzytemi zaSwiadkow Swey definicyi dac niemoze, lecz przeciwko Jm nic nie ma do zarzutu_

Jakowe wyznanie sprawiedliwie uczynio ne własną Ręką po Hebreysku podpisuię ??? 16

Symeon Abramowicz Kupiec Pierwszey Gildyi – którego Kahał był podał dla Swiadectwa, niemogł bydz słuchanym, albowiemon w Roku pozaprze szłym razem z Rafałem teraznieyszym Kahal- nym, był Starszym Kahalnym,

Beynas Aronowicz Kupiec 1szey Gildyi, tez odKa- hału dla Swiadectwa podany, rownie niemogł bydz wziętym do przyswiadczenia, Gdyz on był w Roku przeszłym Kahalnym Starszym_

9ty Berent Markus Lat 49 wieku liczący ma Swoy Dom y Browar na Sorzęsłakach pod Nr 598 sytuowany po wykonaniu na realnosci wyznania Swego w Szkole Zydowskiey na Rodale przysięgi exa- minowany_

1 wyznał Jz nigdy niebył Kahalnym anitez 291. криц niemiał y nie ma zadnych związkow ani z byłemi anitez z teraznieyszemi Kahalnemi – z Duchownemi, y Karolinami_

2 wyznał Jz Biegunow Kahalnych Henocha Moyzesza, y Kopela od Lat kilku – azas Zelma- na Aronowisza od Lat osmnastu – Morducha Leyzerowicza od Lat Piąciu – a Abrahama Jankie lowicza oddawna go zna_

3 wyznał ze Czy maią lub nie Ci Zydzi Domy niewie – y tez o Jch nic złego niesłyszał ni- gdy – atakoz wyznał ze Morduch Leyzero- wicz iuz Piąty Rok iak w słuzbie przy Bro- warze y handlu piwnym u Jego zostaie17, lecz nigdy niedoswiadczył aby co on złego do- konał, y zawsze dobrzesię sprawuie – Zel- man Aronowicz iest dobry Gospodarz – a A- braham Jankielowicz iest Szynkarzem u Zydowki Mindy_

4 wyznał Jz względem niedania kredytu tym Zydom zadnego niema zarzutu gdyż o Jch nic złego nigdy niesłyszał Jakowe wyznanie sprawiedliwie uczy nione własmą Ręką po Hebreysku pod pisuię_ ??? 18

Jakowe examina przez powyzsze osoby uczynio- ne y wiernie zapisane My Urzędnicy pod- pisuiemy_

Bazyli Artecki Radny Miasta Wilna Kazimierz Paszkiewicz Radny miasta Wilna Franciszek Sidorowicz MW19 Regent
1 Litewskiego 2 Miesiąca 3 Dnia 4 Veteris stili (по старому стилю) 5 подпись на иврите 6 подпись на иврите 7 подпись на иврите 8 подпись на иврите 9 подпись на иврите 10 вероятно, имеется виду период Второй польской войны (восстания Т. Костюшко) в 1794 г. 11 вымаранное слово 12 подпись на иврите 13 слово записано поверх вымаранного 14 два слова записаны поверх вымаранных 15 указание на докторскую степень исправлено и записано поверх первоначального 16 подпись на иврите 17 слово записано поверх вымаранного 18 подпись на иврите 19 XXX