Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Донесение в Виленский магистрат на польском языке о благонадежности кагальных сторожей для привлечения их в качестве свидетелей к судебному делу

19 октября 1799 года

Julian calendar

Донесение в Виленский магистрат на польском языке о благонадежности кагальных сторожей для привлечения их в качестве свидетелей к судебному делу

Дата: 1799-10-19 Кто: Кому:
284 кій Do Magistratu Miasta Wilna od Nizey podpisanych Członkow onego Magistratu Doniesienie_

wedle Rezolucyi Magistratu w Dniu Dwunastym praesentis na Skutek Ukazu Jego Jmperatorskiey Mo sci z Lttw1 Gubernskiego Nadwornego Sądu w Dniu 12 praesentis Nr 409 wyszłego, nastałey wyznacza- iącey nas urzędnikow wspolnie z Kancellaryą Mia sta dla Uczynienia wysledzenia, o osiadłosci — konduicie y dobrym sprawowaniu się tak Zydow Struzow Kahalnych HenochaMoyzesza, y Kopy la, Jakoteż mieszkancow Zelmana Aronowicza Morducha Leyzerowicza – y Abrahama Jankielo wicza, tegoż Samego Dnia zeszlismy do Jzby Kahalney, y opowiedzielismy Kahalnym Star- szym ażeby przysłali Obywateli ktorzyby niebyli Kahalnemi anitez niemieli zadnych związkow ani z byłemi Kahalnemi, z Ducho- wnemi, ytez Karolinami, aprocz tego, zRe gestru Mieszkancow Wilenskich wybralismy Obywateli, Jzraela EliaszewiczaJankiela Szlo- mowiczaJankiela SenderowiczaLeybę Mow- szowiczaJozeffa Leybowicza – y Jzraela Abra- mowicza – którzy nie byli nigdy Kahalnemi – y tym zalecilismy abysię stawili do naznaczo ney Jndegacyi_

Kahał zas przy przyłączaiącymsię pismie przy- słał Liboszyca Doktora – Kupcow 1szey Gildy Sym sona Abramowicza, y Beynasa Aronowicza – oraz Mieszczanina Dawida Leybowicza_

Ztych zatem przysłanych przez Kahał wysłucha- lismy pod Przysięgą Swiadectw od Liboszyca – Doktora, y Dawida Leybowicza – 1szy niebył nigdy Kahalnym, drugi zas przed Lat Siedmio był Star- szym Kahalnym, y w teraznieyszym Kahale ma – Swego Szwagra Zawela Peysachowicza – lecz otem Jz on iest Szwagrem Starszego Kahalnego Zawela – niepierwey powiedział, az iuz gdy wykonał przysięgę Ис- przysięgę na wiernosci Swego wyznania, y gdy iuz opisawac poczelismy onego Swiadectwo. Dlatego więc kączylismy to wyznanie, y one tenze Zyd Sam własną Ręką podpisał — Symsona zas Abramowicza, y Beynasa Arono- wicza przyiąc niemoglismy do Swiadectwa – albowiem 1szy w Roku pozaprzeszłym razem – z Rafałem, a 2gi w Roku przeszłym, byli Starszemi Kahalnemi —

Zdalszych zas Swiadkow wSledztwie zawartych y zdostawionych od Starszych Kahalnych Liboszy ca Doktora y Dawida Leybowicza – odebrawszy wprzod nawiernosci wyznania w Szkole Zydowskiey na Rodale przysięgę, wysłuchalismy przyswiad czen – oczem Magistratowi donosząc dzieła przez nas ukączone: toiest Jndegacyią odbytą Pieczęcmi naszemi obsygilowawszy, przyłącza- my D2 19 Obra3 1799 Ru Bazyli Artecki Radny Miasta Wilna Kazimierz Paszkiewicz Radny Miasta Wilna Franciszek Sidorowicz MW4 Regent

1 Littewskiego 2 Dnia 3 Oktobra 4 Miasta Wilna