Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Записки кагальных старшин Виленского кагала за разные даты 1796 г. об отпуске средств из кагальных денег, с указанием целей расходов; на иврите с переводом на польский язык; среди подписавших записки старшин - Мовша Ошерович

Julian calendar

Записки кагальных старшин Виленского кагала за разные даты 1796 г. об отпуске средств из кагальных денег, с указанием целей расходов; на иврите с переводом на польский язык; среди подписавших записки старшин - Мовша Ошерович

Дата: Кто: Кому:
261. D: Се-
??? 1 Tłómaczenie Kahalnych Karteczek w liczbie 317. Sztuk z nayduiącychsię, za któremi były wydawane pieniądze na potrzebę Lustracyi.
??? 2 № 2 do Pisarz wyda z pieniędzy wybranych ku potrzebie Lustracyi, dwóm Starszym, Sumę trzysta Ru- bli dla zniesienia oskarzenia. Lubo też że Gmin ten wybor ustanowił, iżby niewydat- kować na inną rzecz, wszelak wyda Pisarz ztych pieniędzy dwóm starszym, gdyż dotyka oskarzenia temuż Jnterssowi także, iże ta- kowa Suma przyięta będzie w porachu- nek podpisuiemy się Datt w Niedziele Dnia 22. Fbra3 1796. Ru. Dawid Lewkowicz Eliasz Markowicz Jcko Judelowicz Jakob Leyb Judelowicz Jcko Josiel Faywiszowicz Salimon Hirsz Czemachowicz Salimon Moyżeszowicz.
??? 4 № 3 tio Przetłumaczono Pisarz kahalny wyda z pieniędzy wybranych ku potrzebie Lustracyi do Rąk starszego Moyżesza Jankielowicza y Starszego Moyżesza Oszerowicza Sumę Sto piędziesiąt Rubli._ Chociaż wyrażono w uchwale od Gminu, od Kahału y od nas Są- du Synagogi, ażeby niedawać na żaden Expens z tych pieniędzy, jednak ponieważ dotyka oskarzenie rownie względem Lustracyi przeto wyda Pisarz po mienioną Sumę, a przyięto będzie w porachunku podpisuiemy się. Datt wPoniedziałek dnia 12. Julij 1796 Roku Dawid Lewkowicz_ Eliasz Markowicz Jcko Judelowicz Jakob Leyb Judelowicz z Salimon Berkowicz Salimon Hirsz Czemachowicz Salimon Moyżeszowicz. Zgodnie
Па
??? 5 № 4 to Pisarz Kahalny wyda z pieniędzy wybranych ku po- trzebie Lustracyi Summę którą opowiedzą Starsi Moyżesz Jankielowicz y Moyżesz Oszerowicz do 150 Rubli gdyż potrzebuią na Expensa względem skargi na Kahał poda ne o Składkę na tęż potrzebę uczynioną._ Co przyię to będzie w Rachunku_ Chociaż wyrażono w Uchwa- le Gminowey pod Cheyrymem item zaaprobowa- no czyli zatwierdzono Sądowym Synagogskim Chey- rymem żeby niebrano ztych pieniędzy, jak tylko ku potrzebie wyż wyrażoney, ied nak wyda Pisarz, po- nieważ wyswieciłosię przed nami Sądu Synagogi iż potrzebuią na Expens ku potrzebie tegż Jnteressu._ podpisuiemy się dnia 29. Junij 1796 Roku. Dawid Lewkowicz_ Eliasz Morduchowicz Jcko Judelowicz_ Jakob Leyb Judelowicz Salimon Berkowicz Jcko Josiel Faywiszowicz Salimon Moyżeszowicz Salimon Hirsz Czemachowicz zuautentykiem
??? 6 № 5 to Pisano Charakterem Szymela Pisarz wyda z Karbony offiary przez Gmin Kresko- ku potrzebie dania Panu wiadomemu, Syndy kowi, za Jnteres wiadomy temuż Syndykowi, Sum- mę Sto Rubli. y będzie przyięto w Rachunku pod pisuiemy się w dowod delegowani od Gminu Kre skowego. Dnia 14. Sbra7 1796. Ru Dawid Jankielowicz_ Moyżesz Oszerowicz Jzaak Azik Lewit Aria Leyb Poswiadczam
262. кре
??? 8 № 25. Pisarz da do Rąk Meńki wiernika Szesett złotych co przyięto będzie w Rachunku podpisuiemy się dnia 17. Februarij 1796. Roku Dawid Jankielowicz, Izaak azik Lewit, oszer z rabinow Zelmanowicz, Lewin Berkowicz Jeremiasz NB. Nateyże Karteczce na drugiey Stronicy Charakte rem Szymela napisano wnastempnym brzmieniu. _ Pisarz ma dać na potrzebę Expensa w Jnteressie Lustra cyi do Rąk Mieńki wiernika Summy trzydzieście Czter Złł9, to jest szeset złotych, a przyięto będzie w Rachunku,wdowod podpisuiemy się Datt we Strzo- 17. Februarij 1796 Roku. podpisu żadnego niema Nochimowicz
??? 10 №26 Pisarz wyda do Rąk Starszego Moyżesza Oszerowicza ku potrzebie opłacenia Expensy Pisany Klassyfikacyi Liczby Dusz, Sumę Sto Rubli z Kassy Lustracyi- ney, a przyięto będzie w Rachunku. Datt. wNiedziele Dnia 19. okbr 11 1796. Roku. Moyżesz Oszer. Dawid Jankiel. Jzaak azik Lewit. Aria Lewin Berkowicz Syndyk
??? 12 № 29 Pisarz da z pieniędzy podług Karteczki usiebie mia ney, od Sądu Synagogi Sumę Sto piędziesiątt Ru blow, wdowod podpisuiemy się dnia 1. July 1796 Ru Moyżesz Jankielowicz, Moyżesz Oszerowicz_ NB: pisano ręką Moyżesza Oszerowicza
тарь
??? 13 95. pisarz aby wydał z pieniędzy Kahalnych, za Jnteressa Mieyskie Summy Czterysta Złotych, a przyięto bę- dzie w Rachunku. w Dowod podpisuiemy się Dnia 1. Julij 1796. Roku. Moyżesz Oszer Moyżesz Jankielowicz Wofl Kacz. Wilenskiego
??? 14 159. wolno Pisarzowi, dać Mienkowi Wiernikowi, dla danie Ƶenie Szymela, na reszty należnosci mu za fatygi, Summę piędziesit Złotych Polskich podpisujemysię Datt: we Czwartek 28 Marca przy byszowego 1796. Roku. Dawid Jankielowicz Jzaak azik Lewit, Oszer z Rabinow Zelmanowicz, Aria Leyb |: ten jest Lewin Berkowicz :| Zgodnie Tłumaczył
??? 15 160. Dozwala się Pisarzowi dać Mieńkowi Wiernikowi Sumę Złł16 Czterdzieście dla oddania Chaimowi Chażanowi y Zelikowi Mejerowiczowi za Jch fa tygę w Listracyi. podpisujemy się. Dawid Jankie lowicz, Jzaak Azik Lewit, Oszer z Rabinow Zelmanowicz Aria Leyb Jeremiasz Nochimowicz Syndyk Kah: Wilen17
1 текст на иврите 2 текст на иврите 3 Februarij 4 текст на иврите 5 текст на иврите 6 текст на иврите 7 Septembra 8 текст на иврите 9 Cztery Złłote 10 текст на иврите 11 вероятно, Oktobra или Septembra 12 текст на иврите 13 текст на иврите 14 текст на иврите 15 текст на иврите 16 Złotych 17 Kahału Wilenskiego