Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Кагальная ухвала (постановление) Виленского кагала о расходовании собранных средств - на иврите с переводом на польский язык; подписана кагальным старшиной Еремиашем Нохимовичем

28 января 1798 года

Julian calendar

Кагальная ухвала (постановление) Виленского кагала о расходовании собранных средств - на иврите с переводом на польский язык; подписана кагальным старшиной Еремиашем Нохимовичем

Дата: 1798-01-28 Кто: Кому:
255 тарь B: 256.Па
??? 1 Tłómaczenie Uchwały Dnia 28 Februarij 1798. Roku nastałey, względem Exakcyi

w Zględem zabronienia dawnieyszego, że nie wolno żadney człowieczey Osobie Arędowania Dochodow Miasta tuteyszego bez pozwolenia Siedmo komple- towego kahału. Teraz zaś, gdy się zblizają Dni bycia Licytacyi Exakcyi Miasta tuteyszego, za- czym stanowisię Uchwała od Kahału Siedmo kompletowego, y przedaiesię takie pozwolenie w Warunkach po niżey wyrażonych, ato iest: że od czasu ninieyszego należy czwarta część z kontraktu, któren będzie teraz uczyniony, pomie- nionemu nabywcy y umocowanemu od onego — ato iest: że bądź iedna Osoba abądź wielu, którzy ze- chcą Arędować y brać kontrakt na Exakcyą tuteyszą bądź całkowitą, a bądź w części, obowiąza- ny dać czwartą część pomienionemu nabywcy y następcy onego. A Nabywca obowiązany będzie dać biorącemu kontrakt czwartą część Expen- sow iego, nawzaiem zać biorący kontrakt po- winien będzie dać pomienionemu nabywcy trzy czwierci z ilosci Sumy którą daie teraz pomie- niony nabywca za takie pozwolenie do kassy ka- halney. Y takowy bydź ma porządek: wyżpomieniony nabywca y umocowany od niego obwiesci każdego — chcącego isć do Licytacyi y brać kontrakt, pod wszelką Srogoscią Jnstygatora Sekretnego, iż nie wol no przychodzić, powinien więc biorący kon- trakt, spólność z onym zawrać, iako wyżey wyra- żono, a ieżeliby zaś niechciał bydź skłonnym, tedy będzie w mocy nabywcy y umocowanych iego uczynić mu wszelki przymus, choćby włożeniem do Xię- gi czarney, y dalszemi przyciśnieniami wszakże ieżeli

??? 2

zechce biorący kontrakt dać mu czwartą część y za- płacić mu iak wyżey udeterminowano, lecz by nie- zgodzilisię o Expensa w tedy maią przyiść przed wiadomych Sędziow. Tudzież ieżeliby wyż pomieniony nabywca nie uwierzył biorącemu kontrakt o ilość Schedy iego, również przychodzić będą przed Sędziow wiadomych y będzie przysięgać biorący kontrakt trzymaiąc Sprzęt czyli Xięgę w ręku na realność Schedy Swoiey._ Jeżeli zaś przez żaden sposob nie mogli by wiadomi Sądziowie między onemi ukoń- czyć, tedy w mocy Sędziow będzie uczynić zgo- dę wiele ma powrócic biorący kontrakt dla - nabywcy pomienionego naddatku nad to, co dał do kassy kahalney._ a Jeżeliby nie chciał do- pełnić podług Decyzyi Sądziow, bądź przez Dekret bądź przez ugodę, więc uzna się za Sprzecznego y Są- dzony będzie wszelkim Rygorem y Jnstygatorem taiemnym y czarną Xięgę przez pomienionego naby- wcy y następcow iego aż poki się nie ujsci._ Jeżeliby zaś nabywca y następca iego nie chcieli wyiawiać się przed biorącym kontrakt, rownie te- dyż Sędziowie w tą w zierać będą, czy słuszne nabywca okaże przyczyny tedy uczynią zgodę, wiele dawać ma dla nabywcy, a ieśli nie dopełni ugody, posądzony będzie iako nie posłuszny podług po- wyższego wyrazu. Zaktóre takowe pozwolenie za- płacił wyż pomieniony nabywca Trzysta- Czerwonych Złotych. od tąd zaś nie wolno żadnemu człowiekowi mieć Sobie iakiey częstki w kontra- kcie bądź to iawnie, abądź to podstępnie. J tem nie wolno żadnemu człowiekowi do Licytowania przychodzić!

??? 3

chodzić bez pozwolenia nabywcy y nastęcy iego dla uskutecznienia iak wyżey wyrażono, y chociaż- by dostał się |: uchoway Boże :| całkowity kontrakt do Rąk takiego, któren nie iest Ƶydem, nie wolno będzie żadnemu Człowiekowi bydź z onemi w radzie ani też bynaymniey dotknąć się do tegoż Dochodu, ani też nawet bydź wiernikiem, ani pod żadnym nazwiskiem czynnym, pod żadnym pretekstem, bądź u Chrzścianina abądź to u żyda nie posłusznego, bez pozwolenia nabywcy y nastę- pcy iego, pod rygorem wyż opisanym. Ogółem się rzecz Stanowi, że odtąd wszelki rygor Srogo- sci wmocy nabywcy y następcy iego do uczynie- nia każdemu przestępuiącemu na iakikolwiek punkt z punktow wyż wyrażonych wszelkie przy- naglenie aż do mieysca poki moc Jzraelska ścią- gać może._ Pisarz y Pisarze Sądowe, Szkolnicy y Szkolnicy Sądowe wszyscy powinne bydź po- słuszni Dellatorowi y nastęcy iego względem De- lacyi czyli prześladowania tego, któryby prze- stąpił z powyższych wyrazow albo naszczegul- ne punkta tey Uchwały od początku aż do ostatku, bądź o Jnstygacyi tayney, abądź o wpi- sywanie onego do czarney Xięgi bądź też Jn- szych uciskow y znaglenia dla każdego doty- kaiącego się ku umnieyszeniu ażeby naymnieyszego punktu z uchwały ninieyszey od początku aż- do końca, y że nie iest w mocy żadnego Sądu wielkiego y małego, Congregacyi wielkiey y małey oraz Siedmo kompletowego kahału ani żadnego na- zwiska Starszyzna kassować ninieyszą Uchwałę wewszystkich warunkach wyż opisanych ani — całkowicie ani też w naymnieyszey części,

??? 4

atym pewniey że mocni nie będą oswobodzić wzgardziciela z czarney Xięgi y dalszych przy- nagleń, w żadnym czasie lecz tylko nabywca y następca z mocy iego będą go uwalnić z czar- ney Xięgi, a tym barzieybardziey że żaden z nich mo- cnym nie będzie dawać pozwolenie y rozgrzesze- szenie naymnieysze lecz owszem dopełnić się konie- nie ma podług powyższych wyrazow._ a Je- żeliby pomieniony Dochod nikomu za arędo- wany niebył, wtedy rzeczony nabywca y nastę- pca iego ma mieć pewność na kassę kahalną y będącey Starszyzny, y Ewikcyonalnie należeć będą do niego y następcy iego- wszystkie dochody kahalne ilości Summy iego odpowiadaiącey, aż poki mu zapłacone będzie, nie wolno zaś będzie Szkol- nikom akceptować żadney uchwały kahalney y Starszyzny przyszłey, aż poki nie uczynią w przódy Uchwałę ku utwierdzeniu Uchwały ninieyszey, z uczynieniem pewności okazuiącey miey sca ku opłaceniu wyż wymienioney Summy ku- picielowi y następcom iego w zdarzeniu nie za- arędowaniu zgoła tegoż Dochodu jak wyżey opisano. Dopióro zaś wyraźnie zabezpieczasię y lokuie się takowa Summa na karbonie krop- ki od koszernego mięsa, ato iest: że ieżeli za Arędowany Dochód pomieniony nie będzie tedy opłacona ma być mu z karbony po- mienioney._ Na takowe wszystkie opisane wa- runki rosciąga się wszelki rygor Srogosci iżby- ztego wszystkiego nie uięto naymnieyszey makuły podobnież, w każdym czasie obowiązany będzie

257 велъ

Pisarz kahalny ma za akceptować wszystkie baspieczęstwo Srogie które podawać będzie pomieniony kupiciel y następca iego bądź na kahał, czyli na Wodzow lub też na zgromadzaiącego do skasso- wania ninieyszey Uchwały lub usłabić oney, lecz w zupełnosci ma bydź uskuteczniona. Sędziowie zaś Synagogi tuteyszey maią za aprobować to wszystko co uczynionym zostało w zględem prze daży pozwolenia powyższe iżby w naymnieyszym punkcie Uchwa- ła Siedmo kompletowego kahału nie odpadała._ Jcko Szkolnik Leybowicz._ Moyżesz Markowicz mayzł Szkolnik Zgodno z Authentykiem Hebreyskim_ Jeremiasz Nochimowicz Syndyk Kahału Wilenskiego_ Te Tłumaczenie z moiey ręki przepisane ze jest zgodne z Autentykiem poswiadczam Jeremiasz Nochimowicz Syndyk Kahału Wilen5

1 Текст на иврите 2 Текст на иврите 3 Текст на иврите 4 Текст на иврите 5 Wilenskiego