Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Перевод с иврита на польский язык документа, подписанного группой виленских евреев и заверенного синдиком виленского кагала Еремиашем Нохимовичем

10 февраля 1799 года

Julian calendar

Перевод с иврита на польский язык документа, подписанного группой виленских евреев и заверенного синдиком виленского кагала Еремиашем Нохимовичем

Дата: 1799-02-10 Кто: Кому:
221. 6a Се-

My Obywatele do Obrad Gminu Wilenskiego należący niżey na Pod pisie wyraźnie Daiemy ten Kwieta cyiny Dokument wszystkim Kahalnym ySędziom Którzy posiadali te Funkcyie przez Elеkcyie w Świę tey Wielkonocney od 1796o Roku aż do Daty Ninieyszey. Iż My Gmin cały do Onych niema my żadney Pretensyi y Jch w niczym nieskarzemy Ponieważ Oni wszystko czynili co się sciągało do powszechnego Dobra, y co się należało wedle Praw, Religij naszey y Słusznosci uczynić, oraz wedle ogul- ney Potrzeby Gminu y wedle Ustaw tuteyszych. Nie mniey wedle dawnych Zwyczaiow. Oswiadczamy oraz chęć naszą, iżby ciż Sami zostali przy swych obowiązkach aż do Przyszłego Swięta Wielkanocnego to iest: do Daty do coroczney Elekcyi, z wolnym podawaniem oto Proźb w każdym Miey scu gdzie tylko z Potrzeby wypadać będzie. NaDo wod podpisuiemy się. 1799. Roku Mca1 Februarij 10 vs2 кре Dnia. w Wilnie. — Noech Faybiszowicz, Leyba Aro nowicz, Hirsz Wolfowicz, Eliasz Leyzerowicz, Aron Szepszelowicz, Jankiel Oszerowicz, Berko Eliaszewicz, Jankiel Szenderowicz, Jowel Nochimowicz, Noech Ley bowicz, Jzrael Leybowicz, Jzrael Eliaszewicz, Abra ham Jckowicz, Jcko Berkowicz, Abraham Josielo- wicz, Hirsz Mowszowicz, Jeremiasz Mejerowicz, Eliasz Mowszowicz, Litman Mowszowicz, Mejer Zelmanowicz, Eliasz Berkowicz, Michel Abra mowicz, Samuel Dawidowicz, Szymel Wolfowicz Judel Dawidowicz, Mejer Kadysewicz, Noech Ley zerowicz, Jankiel Jckowicz, Jankiel Zelmanowicz, Leyba Mowszowicz, Chackiel Leybowicz, Uryasz Leybowicz, Kiwel Eliaszewicz, Chaim Aronowicz Jewel Wulfowicz, Kiwel Morduchowicz, Jankiel Abramowicz Kahan, Leyba Dawidowicz, Szender Abramowicz виленский уѣздный казначей Joсифъ ??? Szender Abramowicz, Wulf Jochimowicz, Hirsz Owsiejowicz, Morduch Aronowicz, Leyba Jochelo wicz, Beneyan Mowszowicz, Boruch Mordu chowicz, Jankiel Mowszowicz, Szymcha Szy mowicz, Zelman Aronowicz, Mowsza Joszelowicz, Judel Aryoszowicz, Mowsza Josielowicz, Markus Josielowicz, Dawid Percowicz, Uryasz Judilowicz Ezra Szmuylowicz, Leyzer Eszolowicz, Hirsz Eszelowicz, Owsiey Dawidowicz, Mowsza Josie lowicz, Gierszon Mejerowicz, Jozep Leybowicz Eliasz Dawidowicz, Jcko Morduchowicz, Hillel Uryaszowicz, Euzer Peysakowicz, Berko Zelma nowicz, Szmuyła Leybowicz, Szotom Aronowicz Judel Zelikowicz, Szmuyło Chaimowicz, Fay- bisz Noechowicz.

Zgodno z autentykiem Hebreyskim na Herbowym Papierze Pisanym. Zaswiad- czam Jeremisz Nochimowicz Syndyk Kahału Wilen3

1 Miesiąca 2 Według starego stylu («по старому стилю») 3 Wilenskiego