Мовша Ошерович Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Объяснение Мовши Ошеровича на польском языке, представленное в Литовский надворный суд. Перевод на русский - см. 516 1799 года июня месяца 28 дня/ июля 9 дня (по новому стилю)

Julian calendar

Объяснение Мовши Ошеровича на польском языке, представленное в Литовский надворный суд. Перевод на русский - см. 516 Дата: 1799-06-28 Кто: Мовша Ошерович Кому:
N 435 Подано 28го июня 1799го года 1 170. криц Do Sądu Nadwornego Litewskirgo od Moyżesza Aszerowicza Kupca Wilens o 1 Ogulna Explikacya

Rzecz iest niewątpliwa y przez nikogo wypartą bydź nie może że Śledztwo teraz odbywaiące się w- Sądzie Nadwórnym Litewskim za przedłożeniem Sztackiego Sowietnika Littgo2 Gubernatora y- Kawalera Fryzela początek Swóy bierze z Proź- by przemnie y wJmeniu moim y dalszych na Ple- nipotencyi mnie wydaney podpisanych Kahalnych y Duchownych JO Xięciu Jmosci3 Generał Proku rorowi podaney, a Sądowi Nadwornemu w Kopij przezemnie złoźoney – Lecz kiedy w przeciągu tego Sledz- twa z Dowodow y obiasnien z wielu Stron uSądu złożonych, Sąd ma przekonanie, że wszystkie Stro- ny w iedenZwiązek y wiedną Explikacyą wciąg- neli nie tylko Jnteress y Czynnosci w Pierw- szey Proźbie, Lecz y w Drugiey wspomnionemu JO Xciu Jmsci4 Generał Prokurorowi podaney wyrażone tak dalece, że y Rezolucye Rządowe, Rapporta Sob- szczenia y Jnne przeciwko Mnie użyte Dowody przez Rząd Gubernski Littski 5 Sądowi Nadwornemu Litttow 6 Kommunikowane noszą na Siebie Datty poznieysze, niż Datta pierwszey Proźby JO Xciu Jmc7 Generał Prokurorowi podaney, Przeciw którym widzę Siebie bydź Bydź zobowiązanym złożyć Explikacyą na znik czemnienie złożonych przeciwko Mnie y Dalszym Kole gom Dowodow, y Okazania nieregularności postę- powania ze mną y dalszemi Osobami przez różne Osoby, aż do Daty Ninieyszey. Kiedy więc wszy- stkie Strony y wszystkie Dowody do Sądu wcho- dzące iedną za Drugim ciągną Konsekwencyą, Ƶe Ƶaden Dowód ze Strony przeciwney złożony, niemoże być opuszczonym bez Explikacyi, a Expli- kacyą niegołowosłowną, lecz na Dowodach wspierać się powinna. — Raczy Sąd Nadworny niepoczytać Mnie Moyżeszowi Oszerowiczowi za Wystempek 1mo Ƶe wprowadzać Będę wnienieyszey Explikacyi różne Czynności po podaniu przezemnie JO Xciu Jmsc8 Generał Prokurorowi Proźbie nastałe. 2do Ƶe odwoływać się y opierać będę ninieyszą Explikacyą Dowodami, w Ręku moich niebędące- mi, o Które prosiłem w Mieyscach tych, gdzie One znaydować się powinne y wyprosić niemo- głem, Cierpiąc uciski mam zamknięte ze wszech Stron służące Sobie Dowody. — Sąd Nadworny Littski 9 sledzący y wybadaiący się o Jstotach Rzeczy zechce nie opuscić żadnego /Do którego się Strony od wołuią/ Dowodu bez rekwirowania o nich w miej- cach przyzwoitych — A tak niebędę powtarzał opisywać nieregularnosci Rezolucyi Rządu Gubern skiego Littgo 10 pod Dniem 26 Apryla 1798 R u Po- nieważ o tym Sąd zainformuiesię w Kopij Proźby JO Xciu11 Jmsci Generał Prokurorowi podaney Sądowi złożoney Opisywać tylko będę Postępki z Osobami Ka- halnemi, Duchownwmi y Partykularnemi dopełnio ne 2 171. кій dopełnione y dalsze ze Strony moiey Dowody wyspecy- fikuię.

A Nayprzód Na Skutek Rezolucyi Sądu Nadwor nego Littgo 12 pod Dniem 17 Maia Roku teraz idące- go 1799 . Per Specificum opisuię Jmiona y Na zwiska Karolinow i Dzisiątnikow przy różnych czynnosciach przytomnych z wyszczegulnieniem Kto? z Kim, Gdzie, w którym Mieyscu, wJakim Czasie y przy iakiey czynnosci znaydował się._

Na Dniu 4 Februaryi Kiedy JW13 Komendant, So- wietnik Eliaszewicz, Gubernski Kaznaczey Serbi- nowicz, Plac-Major Pałkin y Nadzyratel Est- ko Sposobem niezwyczaynym przybyli so Szkoły Wilenskiey y postempowali tak iak w Proźbie do Rządu Gubernskiego Littgo 14 pod Dniem 9m Febru- aryi , oraz tegoż Miesiąca do JO Xcia Jmci 15 Generał Prokurora podaney, iest opisano. Przytomni byli, y znimi razem przyszli Karolini, y Dziesiętnicy, następni, Moyżesz Morduchowicz z Synem Swo- im Leyzerem, Berko Aronowicz, Zelman Ley- bowicz y Komendanski Faktor Berko Jzraelowicz, oraz Dziesiątnicy Stary Nowakowski y Stary Fay- wko — Do Swiadectwa zas ze Strony Moiey o Czyn- nosciach w teyźe Szkole dopełnionych, raczy Sąd wezwać na Examen Dawida Jankielowicza, Ley- by Berkowicza , Fiszela Peysachowicza, Jzraela Lewkowicza, Morducha Beniaminowicza, Jeremia- sza Mejerowicza, Abrahama Josielowicza, Szmuyłę Morduchowicza, przeszłych Kahalnych. — Jzraela Morduchowicza, Eliasza Morduchowicza, Arona Zelmanowicza, Hirszę Meierowicza, Salomona Berkowicza, Nisona Mendelowicza byłych Sędziow Duchownych 2 Duchownych, Moyżesza Kopila y Enucha Po- sługuczow. Nisona Morducha y Abrahama Strożow Kahalnych, Zelmana Aronowicza, Ley- bę Rafałowicza, Morducha Leyzerowicza, Abrahama Jankielowicza, Abrahama Notelo- wicza Partykularnych Obywateli Ci oprócz tego że Sami wyznaią Prawdę, lecz dalsze — przytom ne Osoby do Przyswiadczenia wezwać muszą.

Tegoż Dnia po Wyisciu ze Szkoły, gdy JW16 Komendant zdalszemi wymienionymi Osobami do Kahalnego Domu zaszedł, Przytomni byli Karolini, Moyżesz Mordu chowicz z Synem Swoim Leyzerem, y Berko Jzrae lowicz, — O czym y wszystkim obeysciu się w Domu Kahalnym Osoby Kahalne, Słudzy y Stróżowie wyżey opisane na Examinie opowiedzą.

W Tymże Dniu w Domie Uryasza Gabryelowicza Pisarza przy W m 17 Plac Maiorze znaydowalisię Leyzer Mow szowicz y Zelman Leybowicz Karolini, oraz Cie- chanowicz y Fayftko Dziesiątnicy – Zaprzybyciem Których zabrali, Onemuż wszystkie Xięgi Uchwalne nie iuż z iednego Roku 1798, lecz nawet y dawnieysze od Lat 100. w Archiwum Pisarza byłe oraz Przywi leie od Królow Polskich Całemu Narodowi Jzraelskie mu, y w Szczególnosci Ƶydom Wilenskim Służące, Jakoteż Protokoła do Zapisywania Praw Przedażnych, Szlub nych y Jnne Obywatelskie Czynnosci, a nawet Obligi czyli Ceregratty, samemu Pisarzowi Służącey y wLo- kacyi od różnych Obywalteli Jemu powierzone_ Na Doswiadczenie że takowe wszystkie Papiery są zebra ne Uryaszowi Gabryelowiczowi, raczy Sąd zarekwiro wać od Rządu Gubernskiego Littgo 18 o Papiery u Urya sza zabrane y teraz wRządzie znayduiące się, alboli też przynaymniey o Regestr onych — zaś co doznay dowaniasię

172. 3 Се-

Znaydowania się wtym Domie wspomnianych Dziesiątni kow y Karolinow przy zabraniu powyższych Papierow Zechce Sąd wyexaminować Samych wspomnionych Dziesiątnikow y Karolinow oraz Samego Uryasza, y tych, których on do Swiadectwa na Examinie we zwie. —

Wtymże Dniu Wieczorem o Godzinie Osmey w Domie Szy- mela Wolfowicza pod Nm 196 |: u Obywatela Par tykularnego Nie Starszego Kahalnego, ni też Du- chownego Sędziego :| JPan19 Nadzyratel Estko przy- bywszy z Leyzerem Mowszowiczem Karolinem y Dziesątnikiem Ciechanowiczem, Któremu JPan20 Estko zapieczentował Szafę y Kantorek z Papierami, y chociaż Leyzer Mowszowicz prosił JPana21 Estki, aby on dalsze Składy y Kąty wDomie tym przerewido wał y popieczentował, iednak JPan22 Estko odezwaw Co szy się że nia ma takowegp Przykazu, — Onego nie usłuchał. Nazaiutrz o Godzinie 9tey zrana, wspo wspomniony Leyzer wespół z Berkeim Jzraelowiczem przybyli do Stancyi tegoż Szymela, pod Pretextem oglądania niby Całosci Pieczęci, różnemi przykre mi Słowy Szymela Domownikow łaiali. Takowy Kantorek y Szafka były zapieczentowane przez dwa Tygodnie, potem JPan23 Grecz Pomocnik Kwartału 4o z Hirszem Judelowiczen Karolinem, oraz z Mord chą u Meiera Rafałowicza służącym przyszli Cociaż JPan 24 Grecz w nieprzytomności Gospodarza rewidować nie chciał, iednak za przyjsciem tegoż Usługacza z Zale ceniem od Nochima Jckowicza NocnąPorą Sa mi wszystkie w nich nalezione Papiery przerewidowa li. Gdy nic wonych co do Interessu Kahalnego nie nalezli, wolnemi zostawili._ Nadoswiadczenie tego wszystkiego 3 wszystkiego iesli Sąd wezmie do Examinu Szymela y Jego Domownikow tę Prawdę całkiem wyswieci Teyże Samey Nocy to iest z 4o Februaryi na 5 ty ztam tąd tenże Sam Estko z wzmienionym Dziesiątnikiem y Leyzerem zszedłszy nadoł, znalezli tam czekaiące go Szlomę Maierowicza, Rafałowicza Karolina z Któremi zaszli do Leyby Mowszowicza Rabinowicza takoż partykularnego Obywatela obok tego Domu mieszkaiącego, Któremu takoż opieczętowali Kantor- ki, aże w tych Kantorkach znaydowali się wtenczas cudze drogie Brylanta, udał się tenże Leyba Dnia 7o Februarij do Wo Plac Maiora z Proźbą o wy- danie onemu z kantorka cudzych Brylantow, Cho- ciaż W25: Plac Maior kazał Leyzerowi /na Pollicyi zawsze wówczas znayduiącemu się / wydać one, ied nak zaledwo w o 26 Dniu 10. Februarij JPan27 Estko ztym że Samym Leyzerem wyiowszy z Kantorka wspom nione Brylanty, Kantorek iterum zapieczętował. Brylanty zas wyjęte JW u 28 Komendantowi okazał y przy JW m 29 Komendancie one Leybie oddał. wTygod ni zas Parę potym, JPan30 Grecz z Hirszą Judelo wiczem Karolinem, przerewidowawszy wszystkie Papiery wtymże Kantorku byłe, gdy nic do swego Jnteressu nieznalezli, Swobodny Kantorek zostawili. Pod Pretextem zas oglądania Pieczęci, Berko Jzraelowicz Karolin do Domu wspomianego Ley by Rabinowicza codziennie przybywał, Domowni kow łaiał y dalsze Grubianstwa popełniał, Oczym Leyba Rabinowicz z Domownikami przyswiadczy._ W tymże Samym Domie y wtymże Samym Czasie, miesz- kaiącemu tam na Kącie Leybie Leyzerowiczowi Oby watelowi Luczynku /za Paszporem tamecznego Magi stratu w Miescie Wilnie na czas przemieszkiwaiącemu wspomi 173. 4 кре wspomniony JPan31 Estko w przytomnosci wzmienio nych Karolinow Papiery onegoż wpłocienny Wo reczek włożywszy, sznurkiem obwiązawszy opieczęto wał y one w tym Domie zastawił, Nazaiutrz w Dniu 5. Februarij o Godzinie 8mey Zelman Leybowicz Karolin przybywszy dotegoż Leyby Ley zerowicza wespół z Starszym Taywką Faywką Dziesiątni kiem wspomniany Worek z Papierami zabraw szy, mowiąc że to czynią z nakazu Pollicyi, onego na Pollicyą zaniesli. Tę Prawdę Sam Leyba wy zna y na Swiadectwo dalszych Osob wezwie. Kto ren Worek z Papierami dotychczas w Pollicyi albo w Rządzie Gubernskim Littow 32 znayduie się_

Teyże Samey Nocy te Same Osoby udali się na Szkol ny Dwór, y tam zaszli do Domu tego, gdzie Sąd Duchowny swoie Sessye dawniey układał, wktó rym Domie JPan33 Estko, Skrzynie, Szafy zrewido wał, Dom ten zamknąwszy zapieczętował, któren przez kilka Tygodnie był zapieczętowny, że nawet Bractwo zbieraiące się co Szabas, do czytania wo wym Domie czyli Przyszkołce Dziesięciorga Przykaza nia y Jnne Modlitwy, nie mogli takowego Obrządku przez ten czas pełnić. Co przyswiadczą Chaim Jeko wicz y Meier Jankielowicz tey Przyszkołki czyli tego Domu zawsze pilnuiące Osoby._

Daley chodząc zaszli do Eliasza Morduchowicza Pisa rza Sądowego, do których Osob przłączył Drugi Syn Meiera Rafałowicza Jankiel, Karolin, u tegoż Eliasza Kantorek zPapierami zapieczętowali y po dwó Tygodniowym Czasie Nadzyratel Estko z Leyzerem Mowszowiczem Karolinem tenże Kantorek zrewidowali 4 Zrewidowali. Nic do Swego Interessu nieznalzłszy Swobodny zostawili. Co Eliasz Morduchowicz na Examinie przyswiadczy z Domownikami swe mi.

Koleią teyże samey Nocy poszli do Borucha Marko wicza /:nie Kahalnego ani Sędziego Duchownego:/ do którego Stancyi Sam Estko zaszedł a Karolinow na Dziedzincu zostawił, któremu Kantorek z Papiera mi zapieczętował, nazaiutrz, to iest 5o Februaryi zrana Berko Izraelwicz Karolin Faktor Komen danski przybywszy do tego Domu oglądał Całosci Pieczęci y pozniey w godzin Kilka Estko z wspom nionym Berką przybyli, wszystkie Kątki, Łóżka, Piwnicę y Luchty zrewidowawszy poszli, w kilka dni potym wspomniony Nazyratel z Leyzerem Mow szowiczem Karolinem znowu przybyli, przerewido wali Papiery z Kantorka, nic wonym doswego Jnteressu nie znalazłszy, swobodnym ostawili októ rey Prawdzie Boruch Markowicz z Domownika mi Swemi przyswiadczy_

wTeyże Nocy zaszli do Mnie Moyżesza Oszerwicza gdzie W34: Estko zSzlomą Meierowiczem y Leyze rem Mowszowiczem Karolinami Szafki y Kan torki popieczętowali y osobną Stancyikę razem y z Spiącym wniey Chłopcem takoż zapieczętowali — Nazaiutrz o Godzinie Jedynastey zrana Nadzyra tel Estko przybywszy Chłopca wypuscił, aStan cyikę znowu zapieczętował, / pod Pretextem iakoby oglądania Pieczęci co dzeń Berko Jzraelowicz Leyzer Mowszowicz Karolini Młodszy Nowakowski y Młodszy 174 5 тарь Młodszy Faywko Dziesiątnicy na odmianę przychodzi li, w Dni kilka potym W 35 Pan Estko z Pomocni- kiem Greczem, Hirszem Judelowiczem y Leyze rem Mowszowiczem Karolinami przybyli, opie- czętowane Kantorki zrewidowali, Wexle czyli Ce regraffy y inne Papiery przez różnych Obwywa telow Mnie Moyżeszowi w Lokacyą powierzone zabrali. Tę iednak miałem Ostróżnowić, że za brane umnie Papiery w Paczku obwinowszy mo ią Pieczątką w kilku Mieyscach obsygillowałem. O czym przyswiadczy Jeko Berkowicz Obywatel Willen 36 wówczas przytomny_

Odemnie wyszedłszy, zaszedł Nazyratel Esko z Ber kiem Jzraelowiczem do Fiszela Peysachowicza, któ remu Kantorek z Papierami zapieczętowali, awdwa Tygodnie potym Pomocnik Grecz z Hirszą Judelo wiczem Karolinem takowy Kantorek zrewicowaw szy, a nic wonym niezanlazłszy, Kantorek Swo bodni zostawili. Oczym Sam Fiszel z Domow nikami przyswiadczy.

Na Dniu 5m Februrij u Szlomy Berkowicza był Na zyratel Estko z Berką Jzraelowiczem y Dziesią tnikem Ciechanowiczem, Szafkę z Papierami za pieczętowali, Xięgę zaś do Zapisywania Jmion y dalsze Jnteressa Bractwa do Pogrzebow ustano wioną z Sobą zabrali, dotąd oney niewrócili, a wDni kilka potym tenże sam Estko z Leyze rem Mowszowiczem zapieczętowany Kantorek zrewidowali, nic nie znalazłszy, swobodny zostawili. Wyzna to Szloma Berkowicz z Domownikami swoiemi_

wTymże dniu Nadzyratel Estko zLeyzerem Mowszo wiczem y Berką 5 Berką Faktorem Komendanskim przybyli do Domu Je remiacza Nochimowicza Syndyka Kahalnego, gdzie Szafy y Szuflady zapieczętowali, Nazaiutrz, to iest Dnia 6o Februarij wspomiony Nadzyratel Estko z Leyzerem Mowszowiczem, z Zelmanem Leybowiczem y Leybą Zelikowiczem Karolinami, nayprzód niekto- re Papiery zrewidowali, potym Xięgi y duże Papiery osobno, małe też Osobna w Fascykutach obwinęli; o we Fascykuty Nadzyratel Estko swoią, a Jeremiasz swoią Pieczątkami opieczętowali z Sobą zabrawszy odeszli, o czym Jeremiasz z Domownikami przy swiadczy._

Tegoż Dnia WP37 Estko z Berkiem Jzraelowiczem zaszli do Dawid Jankielowicza, onemu Kantorek zapiedzętowali; wgodzinę potym Usługacz Meiera Rafałowicza przydzedłszy Domu pilował przez Godzin kilka, poslednicy zaś kiedy temu Dawidowi Ƶona odumarła JPan38 Estko Samemu Dawidowi bez Rewizji odpieczętować Szafkę pozwolił. Oczym tenże Dawid Jankielowicz przyswiadczy.

Osobno niemal całą Noc z 4 o na 5ty Februarij Sam Meier Rafałowicz z Synami Swoiemi zSzlomem y Jankielem, z Hirszą Josielowiczem z Widz, y wielu ie szcze Karolinami chodzili z Kijami po Ulicach nie wiedzęc po co y zpodkawszy nie swoiey Partyi Osoby dawali Jm Okazye — Oczym przyswiadczą Szymel Wolfowicz, Chackiel Leybowicz y Morduch Jzraelowicz Wilenscy oraz Leyba Leyzerowicz Luczyn ski Obywatele,

Dnia 6o Februarij JPan39 Estka z Hirszą Judelowiczem przybyli do Domu Judela Dawidowicza Partykular- nego Obywatela y wnieprzytomnosci Gospodarza wszystkie 175 6 Па wszystkie Kątki wtym Domie zstrzęsli y zrewidowa li. Nic do swego Jnterssu nie znalazłszy, poszli — o czym poswiadczy Szwagier tegoż Judela, Leyzer Zelmanowicz wowczas przytomny.

Tegoż Dnia do Moyżesza Leybowicza Ex Rabina Wiłkomirs o 40 przyszedł WPan41 Grecz z Hirszą Jude lowiczem, Zelmanem Leybowiczem, ktoremu Cały Dom trzęsli y rewidowali niewiedząc czego szukali, a nic do swego Jnteressu nie znalazł szy, poszli, przyswiadczy o tam Mowsza Ley- bowicz z Domownikami Swoiemi._

wTymże samym Dniu 6m Februarij Przy obiorze Osmiu Osob pod Tytułem nowego Kahału Z Naydowali się w Kahalnym Domie, Nochim Jckowicz rodem z Czausa niedawno do Wlina Przy bylec, Mowsza Josielowicz z Antokola, Leyba Zelikowicz , Zelman Leybowicz tuteysi Karo linii ._

Jakim Obrządkiem takowy wspomniony dopełnił się Obior? Czy zgodnie z Ustawami y zwyczaia- mi tuteyszymi /Dekretem dawnieyszey Assesso- ryi Littskiey/ Approbowanemi? lub też nie; Czy były wszystkie osoby dopuszczone /według wspom nionego Assoserskiego Dekretu/ do Elekcyi Onych? Czy obrano takie Osoby na Starszenstwie? Kto re podług dawnych Zwyczaiow posiadać One nie mogą; Czy dopełniło się to? Czy Nochim Jcko wicz y Moyżesz Morduchowicz zapretendowali._

Nakoniec. Czy Elektorowie y obrani Kahalni wykonali Jm przynalezne Juramenta? Zechce Sąd wy examinować otymwszystkim. — Uryasza Gabrye lowicza Przysięgłego Pisarza, Jckę Leybowicza, Ercyka .6 Ercyka Hirszowicza y Moyżesza Aronowicza Szkolnikow. Moyżesza Kapela y Anocha, Posługaczow Kahalnych, Judela Dawidowicza, Josiela Eliaszowicza, Dawida Ley bowicza, Szymchi Szymowicza y Gierszona Jochelo wicza, Elektorow teyże Mniemaney Elekcyi_

Wyszczegolniwszy po wyżey iakie Osoby były przy różnych Czynnościach y iakie Osoby tą Jstotę przyswiadczą raczy Sąd Nadworny Litti 42, to wszystko z Kom- frontować, a z Obiasnieniami przez WWch43 Sowietnika Eliaszewicza, Kaznoczeia Serbinowicza, Plac Ma iora Pałkina y Nadzyratela Estkę u Sądu zło zonych, oraz z Sobszczeniem pod Dniem 22m Marca 1799 Ru od JW o 44 Komendanta Kapcewicza Rządowi Gubernskiemi Littmu 45 Kommunikowanym — z Kąd Sąd Nadworny Littski 46 przekonanym zostanie, o nieregularnym doniesieniu od Wszyskich powyżey opi sanych JchMosciow. Rozbierać to iednak potrzeba przez Szczeguły_

A Nayprzod Jm47 Pan Nadzyratel Estko w Obiasnieniu swoim pod Dniem 13m Maia JW u 48 Komendantowi da nym wyraża tylko o Bytnosci Swoiey w Domach — Leyby Mowszowicza Rabinowicza y Leyby Leyzero wicza Luczynskiego. Zaś o Bytności swoiey wdalszych Domach wcale nie wzmiankuie — A przecież powy żey opisani Obywatele /Ktorymi Sam JW49 Pan Estko Szafy y Kantory popieczentował y Domy rewidował/ wOczach onemu tę Prawdę przyswiadczą._

Zapomniał J50 Pan Estko wyrazić wtymże Obiasnie niu, Jakie Ooby z Karolinow, były znim przytom ne przy opieczętowaniu Papierow Leyby Mowszowicza 176. 7 велъ Mowszowicza y Leyby Leyzerowicza — Jednakże rzeczeni Obywalele dowiodą Onemu, że nie tylko /Jak on pisze! ,,Nowachowski y Ciechanowicz Dzie siątnicy/ lecz zarazem Szloma Meierowicz y Ley zer Mowszowicz Karolini znaydowalisię wow czas przynim_.

Nadaremnie oraz wypiera się J51 Pan Estko! Że niezna Karolinow. — Niech Sąd Nadworny zechce za pytać się J52 Pana Estki: dlaczego przy zrewido- waniu y opieczętowaniu tylu Obywatelom Papie- row? Nie Jnne? lecz tylko powyżey opisane Osoby wszędzie miał Sobie przytomne. — Ƶeby iednak y tego nie opuscić bez Dowodow, Zechce Sąd Nadworny wyexaminować Starozakonnych Wszystkich powyżey Opisanych, Jmionami y Nazwi skami wyszczegulnionych dla przekonania Jż W53 Pan Nadzyratel Estko nie tylko że znał y zna Karolinow daiąc Jm Protek cyą y bezpieczenstwo w utrzymywaniu Jch Szkołki Pierwiastkowie u Meiera Rafałowicza, posledniey we Dworcu J54 Pana Łukowskiego Założonych; y opo- znieyszych iego zNiemi Znaiomosciach, ale nawet wdalszych Puntkach przez niego Sądowi doniesio- nychco do Obeyscia się W o 55 Sowietnika Eliasze- wicza w Szkole przeciwnie Jemu, nayregularniey zapowiadacza. Z Tych więc Uwag y powyższych Swiadectw, Sko- ro J56 Pan Estka staie się nieregularym wSwym doniesieniu, Smiem złożyć uSądu Proźbę, aby te Jego doniesienie, wniczym niebyło przyięte wodby- waiącey się Sledztwie za Dowod_ Powtóre 7 Powtóre WJm57 Pan Plac Maior Pałkin w obiasnieniu Swoim JW u 58 Komendantowi danym y Sądowi Nadwornemu przestawionym takoź nieznaiomoscią Karolinow zasłaniał się — Przecieź zapomniał, że Leyzer Mowszowicz Karo- lin do dziś Dnia iest Faktorem w Pollicyi — Ƶe Nochim Jckowicz zawsze u Niego bywa — Jak Pierw- szy tak y drugi przy Obiorze teraznieyszego Ka hału byli przytomni, gdzie y Sam W59: Plac-Ma ior znaydował się — Oraz że wspomniony Ley- zer Mowszowicz z Drugiemi swoimi Kompa- nistami byli w Domie Uryasza Gabryelowicza razem y z Wm60 Plac Maiorem Pałkinem dla o- debrania od Niego Papierow, |: Jak się wpowyz szey rzekło Kategoryi, Co do odebrania Papierow te- muż Gabryelowiczowi :| azatym Pierwszy Punkt Nieregularnosci /w zaparciu się nieznaiomoscią Karoli now ,/ J61 Pana Plac-Maiora wyswieca się_

Daley Pisze W62 Plac Maior wSwym Obiasnieniu w Słowach. „No Sztob Hospodin Sowietnik Elia „szewicz ili kto druhoy, Kohu z Jewreyskich Starszyn „branił y bił, ili po Szczekam, ili Pałkami, ili ghra „ził się prouczyt, to wsiehu, Sieho kak y Waszemu „Prewoschoditelstwu y zwiestno wowsie nie było._ 63

Takie wyrażenia W o 64 Plac Maiora zdziwiać po winno Każdego Sędziego, czy może Człowiek przyswiadczyć to? czego niewidział. Czy dla tego że ieden W y 65 Plac Maior nie dobrze przypatrzył się albo wcale widzieć nie chciał, — upewniać może Sąd — O niebytności takowey Akcyi, o Którey Bytnosci ze Swiadkami 177 8 Ис- Ze Swiadkimi wyprobowane będzie._

Jakże Wżny66 Plac Maior umiał napisać y przy swiadczyć, iż takowa Akcya wcale nie była! y- tu iest drugi Punkt nieregularnego doniesienia Wgo67 Plac Maiora.

Trzeci zaś Pukt Nieregularny w doniesieniu przez W go 68 Plac Maiora, albowiem wyraża wSłowach „Szostoho Czasła Fewrela, toczno pry tem wybo „re y nachodiłsia No nimaleysze nie wmieszywał „sie w Poriadok Wyboru, Kotoroy predostawlen „Jewreyskomu ObSzestwu na Jch wolu Ettc. „Także nie wodił Ja ktomu Wyboru nikakich „Karolinow y byli tam Seho Rodu ili Sekty „Obczestwa. Ja nieznam y nie zwiesten poka „komuby rozliczaiu uznat możno było Karolinow „ot druhich Jewrejow69 — Zastanawiać się_

Sąd zechce natakie Jego Wyrazy, ieżeli mógł Wżny70 Plac Maior takowy Wybor na Wolę Gminowi temu! Któren wcale przy wyborze niebył — Gdyż Pisarz y Szkolnicy tę Prawdę wyznać muszą, że przy wybieraniu Elektorow do Wyboru, ża den z Gminu do Elekcyi należący niebył y nieznayował się, prócz iednego Pisarza, Szkolnikow y wspomnionych Karolinow_

Nadto, niesmie y niemoże nigdy W71: Plac Ma ior wyparć się tego, że Nochima Jckowicza Ka rolina bardzo dobrze zna. Ƶe zaś tenże No- chim był przy Wyborze y Elekcyi, Sam Charekter 9 Charakter y Nadpis Nochima Jckowicza na Regestrze Elekcyinym podpisami Elektorow Stwierdzony! poswiadcza przez Wymażanie z Regestrów Starszych, Michuela Josielowicza a przypisanie przy Boku onym Zelmana U- ryaszewicza — Któren Regestr ztakim Nadpi sem znayduie się teraz wRęku Uraysza Pi sarza. Niech zatym Sąd raczy zapytać u Nochima Jckowicza alboliteż uSamego W o 72 Plac Maiora, co za Prawo miał Nochim Jckowicz bydz przytomnym tey Elekcyi, Poco się On do niey wmieszał? Z Jakiego Prawa On Michuela Josielowicza zmazał, a naie- go Mieysce Zelmana Uryaszewicza napisał,? Kto Go do tey posługi zobligował?

A skoro przyswiadczono będzie, że Nochim y dal- sze Osoby Karolini będąc przytomne tey E- lekcyi, co chcieli, to robili, A przytomny W y 73 Plac Maior tego Im niezabronił. Tym samym pokazuie się y probuie się nie regularne doniesienia /o Nierozeznaniu Karo linow od dalszych Ƶydow/ W o 74 Plac Maiora Zatym, skoro Sąd wezmie przekonanie zSwiadkow y zwyspecyfikowanych Dowodow o Niezgodnosci w Doniesieniach W o 75 Plac- Maiora z Jstotą rzeczy! Smiem złożyć uSądu Proźbę, aby takowe Doniesienia W o 76 Plac- Maiora wSledztwie teraźnieyszym niebyły za Dowody przyiętemi._

Potrzecie 178 9 криц

Potrzecie WJ77 Pan Serbinowicz Gubernski Kazna czey będąc na Pollicyi, w Szkole y Kahalnym Domie, przy wszystkich Obeyściachsię w Dniu 4 m Februarij z Kahalnemi, zarazem z Przytomnym JW m 78 Komendantem y Sowietnikiem Eliaszewi- czem dał z Siebie Obiasnienie pod Dniem 29 A- pryla , w Ktorym zapomniał że Dzień 4ty Februa 79 był to Dniem Uroczystosci, Urodzin Nayiasniey szey Wielkiey Xiężniczki Maryi Pawłowney w Któtym Dniu żadna Magisrtatura niemia ła żadnego Sądownictwa. Jednak W80: Serbi- nowicz w tym to uroczystym Dniu razem zdal szemi ciągnął Examin z Zyskina Wiernika Kahalnego, z Moyżesza, Beynisa, Leyby y Szy mela Abelowicza Starszych!_ O czym poswiad czaią wspomnione Examina u Sądu złożone pod Dattą 1799. Februarij 4o Dnia przez JW o 81 Komendanta, WWch82 Sowietnika y Gu bernskiego Kaznoczeia ciągnione — Oraz do- brze zna W83: Serbinowicz że On nie był y nie iest Podkomendnym JW o 84 Komendanta, lecz, owszem zostaie wpowinnosci Gubernskiego Kaznoczeia_ A zatym, czy miał bez osobnego pozwolenia od Jzby Skarbowey, Sam przez się na zale- cenie JW o 85 Komendanta przyiąć na siebie Jnny Obowiązek Służby — Chociaż W86: Serbino- wicz na Zasłonę, używa Orderu JW o 87 Gene rał Gubernatora Littgo y Wielu Orderow Ka walera, JW u 88 Komendantowi danego /nie wyrażaiąc 9 |: Niewyrażaiąc Datty ni też Numeru Onego :|, Któ rego acz nieczytałem y czytania onego niesłyszałem Oraz wyprosić o Kopią z Onego żadnym Sposo bem niemogłem_ Jednak na Zasłonę W o 89 Se rebinowicza odpowiadać muszę_ Sam Wżny 90 Serbinowicz wyraża! Ƶe order JW go 91 Guber natora nieSamemu W u 92 Serbinowiczowi, lecz JW u 93 Komendantowi był dany, Którym Orde rem /: Jak opisuie w owym Obiasnieniu/ Mieni Siebie bydź Dodanym w Pomoc JW u 94 Komen dantowi , Do Których Czynnosciow lepiey wie ten Porządek, niżeli Ja, że nie nazawołanie JW o 95 Komendanta miał W.96 Serbinowicz Obo wiązek Uskuteczniać Rozkazy, Jakoby przez Order na Niego włożone? Lecz należało JW u 97 Serbi nowiczowi czekać Pory, póki JW98 Komendant nie zakomunikowałby wspomnionego Orderu Jz- bie Skarbowey, a Jzba Skarbowa na Mocy Orderu uwolniłaby W o 99 Serbinowicza od dal szych Obowiązkow — Skoro zaś ta Reguła niezachowała się, Która podług Praw Kraio wych zachować się powinna była — A Wżny 100 Serbinowicz, mimo uwagi stał się rowną Sprężyną do Ucisku nad Karolinami dopełnio nego, Ktorego zarowno Skarzylismy, iako y JW o 101 Komendanta y W o 102 Sowietnika Eliaszewicza. Ktoren to wspomniony WG103: Kaznoczey takoż w Jzbie Kahalney po wszystkich Luchtach, Kątach Łaził._

179 10 кій

Łaził, rewidował y szukał niewiedzieć czego. Tym Samym Doniesienie Jego niemoże bydź za Dowod przyjęte w teraźnieszym Sledztwie, z właszcza że Osoby do Swiadectwa teraz Stawiące się przyswiadczą tak o Przeszkodze niu Modlitwy, iako teżodopełnionym Boiu w Szkole na Dniu 4m Febr. O Którym W104: Serbinowicz w Swym Obiasnieniu przeciwnie opisuie, Smiem zatym uSądu złożyć Proźbę, aby wspomnione Jego Doniesienia za Dowod w tymże Sledztwie nie były rozumiane._

Poczwarte Wielmożny Sowietnik Eliaszewicz podawszy Sądowi Nadwornemu Obiasnie nie pod Dniem 13 Maia, pisze na Samym Początku Onego w tych Wyrazach. — „Jeho „Prewoschoditelstwo Hospodin ot Artyleryi „Hienerał Maior, Wilenski Komendant, y Kawa „ler Kapcewicz Sieho 1799 Hoda Fewrala 4 o „Cisła , pret Południem pryzwaw mynia „y Hubernskoho Kaznoczeia Serbinowicza, w Ko- „mendanskuiu swoiu Kancellaryiu, obiawił „Nam Order nasłany Jemu ot Jeho wy „soho Prewoshoditelstwa Hospodina Hienera „ła ot Jnfanteryi, Litewskohu, Hienerała Hu „bernatora y Kawalera Lassiia 105, w Którym daley pisze, |: niewyrażaiąc Daty y Numeru Onego :| Ƶe tym Orderem był naznaczony Wżny106 Sowietnik w Pomoc JW mu 107 Komendantowi 10 Komendatowi dla odprawienia poruczonego Je- mu Sledztwa, o Perceptych y Expensach Pie- niężnych wybieraiących się od Gmninu przez Star szych Wilenskich Kahalnych Ettc!_

Przeciw takowym Wyrazom – Chociaż po- wyżey opisałem w Punkcie 3m Co do W o 108 Gu- bernskiego Kaznoczeia Serbinowicza Jednak toż Samo powtórzyć muszę y teraz na odpowiedź W u 109 Sowietnikowi — Sam Wżny 110 Sowietnik w Koncu tego Samego Obiasnienia opisuie y wychwala Siebie, iak w wielu Mieyscach po- siadał różne Urzędy y zaszczycał Siebie Znaio- mością Praw Kraiowych, — Jednak na począt- ku Samym tego Obiasnienia zapomniał tey Prawnosci, że JW111: Komendant Kapcewicz niemiał Prawa przyzwać do Siebei Gubersnkiego Sowietnika, Ani też Gubernski Sowietnik miał usłuchać JW o 112 Komendanta przyimuiąc mimo Reguły Praw na się wkładaiący się Obowiązek,? Lecz w takim Zdarzeniu postompić należało, iak opisałem powyżey w Punkcie 3m — to iest: — JWżny 113 Komendant powinien był posłać ten Order przez Kommunikacyą Guberskiemu Rządowi, Rząd zas za odebraniem takowego Orderu w Kopij, przez udzielną Rezolucyą, uwolniłby W o 114 Sowietnika od Jego Obwiązkow y przepisał by Owe pełnić Obowiązki przez Order na nie- go włożone — właśnie tak, iak Rząd Gubernski wtey Samey Materyi posledniey na Dniu 15. Februarij , na Przedłożenie JW o 115 Gubernatora Littgo 116 180 11 Се- Littgo y Kawalera Fryzela pod Dniem 14 tegoż Mca 117 wyszłey postompił, Naznaczaiąc W o 118 Sowie- tnika do Przeyrzenia Xiąg y Regestrow Kahalnych /chociaż y tu nieregularnie Rząd Gubernski ude cydował/. Jak się o tym poniżey obiasnia. Ƶe po - oskarzeniu przeze mnie W o 119 Sowietnika przed Rzą- dem Gubernskim w Dniu 9m Februarij o różne uci- ski, nienależało iuż potym naznaczyć W o 120 Sowie- tnika do żadnych Dzieł przeciwko Kahałowi/.

Przeciwnie zaś skoro JWżny121 Komendant przysła- ny Sobie Order, Rządowi Gubernskiemu niekom munikował; miałże JWżny122 Sowietnik Eliasze wicz wtey Mierze JW go 123 Komendanta usłuchać, y Rozkazy Jego Exekwować, lub też nie? Niech Sąd Nadworny otym decyduie.

Ce Nad to Wżny Eliaszewicz będąc Gubernskiego Rzą du Sowietnikiem, wiedział y teraz wie, że pod tąż Samą Datą y wtey Samey Materyi przesy- łał JWżny124 Generał Gubernator Rządowi Gu bernskiemu przedłożenie, Które z Racyi Uroczysto sciow — Naypierw w Dniu 3m Ƶebył Dzień Jmienin Nayiasnieyszych Wielkich Xiężniczek Anny Teodorowny y Anny Pawłowny, tudziesz Uroczystość Kawalerska, Orderu Swię- tey Anny, Takoż w Dniu 4 m Rocznica Uro- dzin Nayiasnieyszey Wielkiey Xsiężniczki Maryi Pawłówny, niezostało w Ƶurnał wprowadzone, Naktóre powinien był W125: Sowietnik Jakieykol- wiek czekać Rządowey Rezolucyi, lecz Wżny126 Sowietnik_ 11 Sowietnik nieczekaiąc Oney Samprzez się exekwował wspomniony Order y Przedłożenie Chociaż JWżny127 Generał Gubernator |: Oczym zpowszechnego Odgłosu odbieram Wiado- mosć :| że przez powtórne Przedłożenie pod Dniem 4m Februarij cofnoł poprzednicze wtey Materyi Swoie Przepisy, O czym wszystkim Sąd Nadworny Littski 128 sledząc y wybaduiąc się o Jstocie Rzeczy, nayregularnieisze y nay- zupełnieisze wezmie przekonanie, Jeżeli tylko zarekwiruie od Rządu Gubernskiego o uwiado mienie, co się działo wRządzie tak z Pierw szym iako y drugim JWgo129 Generał Gubern atora przedłożeniem! Jaka iest o tym w Rządzie Gubernskim w Ƶurnale zapisana Rezolucya. Jednak Wżny130 Eliaszewicz So- wietnik tegoż Rządu ledwo doczekał się tey zręcznoci, w którey by mógł uciskać Kahał y w Dniu 4 m Februarij , /toiest wdniu Uroczystym/, to wszystko uczynił, co się mu czynić podobało_

Pisze daley Wżny131 Sowietkik wSłowach. „po- „szle to ho kazał namże, sztob kak potomu „Orderu dołżno od Kahalnych Starszyn odebrat „o Prichodach y Rozchodach Knihi, daby po- „tom możno było oneie powierit, y pretpisanosc „wOrdere wypołnit.132 Niech Sąd Nadworny raczy zastanowić się nad takiemi Wyrazami Czy 181 12 кре Czy należało pierwey na samym Początku od bierać od Kahału Xięgi, a potem bez Xiąg słuchać onego Kalkulacyi? I czy mógłby Ka- hał potym bez onych Kalkulować się? Na o- statek zechce Sąd wysłuchać, czy miał JWżny 133 Komendant y Wżny134 Sowietnik Przepis po- stąpienia wod bieraniu Xiąg takij, Jaki W135: Sowietnik powyżey opisuie, lub też nie? Gdyż wtym postempku nie trzebasię zasłaniać Orderem JW o 136 Generał Gubernatora bez pokazania Wy- razow z Onego — Daley postępuiąc pisze — JWżny137 Sowietnik „Dla sieho uże y sobrał „niekatorych Kahalnych Starszyn, Szkolni- „kow y Wiernikow, to by y nachodilismy pry- „otbieranie ot onych Jewreiow Pokazanie u „Koho y hdie otom Knihi chraniaiutsa, Daby „Onaie ot tuda Krozsmotrenie otiskat zatiem „wieleł w Kancellaryiu wpustit tiech Jewre- „jow, u Kotorych kak Hospodin Komen „dant po Rossyisku tak y Ja po Polsku „/daby Łutszey poniali/ Spraszywali o Miey- „sce Chranienie Knih.138 J te Jego Wyrazy warte są do zastanowienia się. Jeżeli iuż pozwolić na Moment |: podług Orderu :| że była Potrze ba od bierać od Kahału Xięgi, czy takim na leżało postompić porządkiem, Jakim po- stompili? Z Kąd się wzięło to Proroctwo że Kahał. 12 że Kahał sprzecznym będzie woddaniu Xiąg, że Kahał nie usłucha Nakazow Zwierz- chnosci, Ƶe na zapobiezenie tego wszyst- kiego, potrzebny iest personalny Examin? Wszakże możny było One uzyskać nay- przyzwoitszym Sposobem, przez napisa- nie do Kahału Zalecenia O nayrychley- sze do Kancellaryi Komendanskiey przy- stawienie Xiąg Perceptowych y Expenso- wych, a Kahał niebyłby Sprzecznym y- Nakazy od Zwierzchności wypełnić mu- siałby. Tu znów Jnaczey postompiono, gdyż na Samym początku zawołano nie- których Kahalnych Starszych Szkolni- kow y Wiernikow y Jch zaraz personal nie examinowano. Doktórey czynności Wżny 139 Sowietnik zarówno przykładał się, JakSam wobiasnieniu opisuie „ze Wżny140 Komendant „po Rossyjsku, a Ja po Polsku o Xsięgach czy „nili zapytania. 141

Daley też pisze Wżny142 Sowietnik. Ƶe zawołani Kahalni nie chcieli wyiawić Mieysca schro- nienia Xiąg wSłowach „No oni dołho odin „n adruhoho y skazywali szto tie Knihi utohu, „a nie nieho y mieiutsa, y nie preżdy poriadeczno „obiasnilis o Knihach, kak po prodołżitelnym uże wremiani y po uwieszczaniu opo kazanie poSamoy „Jstotyny143 — Raczy Sąd Nadworny zapytać się Wo Sowietnika 182 13 nfhm Sowietnika, Kto zprzeszłych Kahalnych był wowczas wKancellaryi Komendanskiey o Xięgach Kahalnych zapytany? Ktoren to Członek Kahalny wyparł się tychże Xiąg pokazania? Sam JWżny144 Komendant y Wżny145 Sowietnik wybrali Sobie cztery Oso- by zgrona szesnastu Kahalnych, Sami Jch za naysprawiedliwszych mienili, Sami ich wposlednieyszych Pismach chwalili, Sami nawyznaniu tychże opieraią swe Dzieła — Sam zaś teraź Wżny146 Sowietnik wtym Obiasnieniu tych Czetech wyznawa- iących gani, albowiem zapytani tylko by- li w Komendanskiey Kancellaryi wtenczas Moyżesz Wulfowicz, Beynas Aronowicz, Leyba Zelkinowicz y Szymel Abelowicz, Kahał zaś przeszły nie z czterech, lecz zSze- snastu Osob składałsię — Jeżeli uwierzyć na Moment, że te cztery osoby wyparły się wowym wyznaniu, Czyż może sciągać Kalumnią Wyparcie się tych Czterech Osob, nadalsze Kahalne Osoby, które o niczym zapytane niebyły, zwłaszcza że to są te Same Osoby, na których W147: Sowietnik opiera swe Dowody. Jmieniem których Mowsza Wulfowicz podał do Rządu Gubernsk. 148 Pod Dniem 21 Marca przeciwko Mnie Proźbę. 13 Skoro więc Sam Wżny149 Sowietnik te to Osoby doExaminu wezwał y na nich wspiera swe Dowody, Niech te wyparcie się przez Owe Osoby niestossuie do niezapy- tywanych Osob. Niech Postępek tych Osob niezaszkodzi wniczym dalszym niewinnym Osobom Kahalnym, o Same zaś niesprawiedliwe wyznanie wspom- nionych 4ch Osob, opisane będą poniżey Dowody okazuiące Jch niesprawiedliwe Doniesienia._

Czytać dalsze Obiasnienie W o 150 Sowietnika „Naposledok uznano czto wsie Knihi nachodiat „sa w cziastnych Domach a niekatoryie tolko - „w Kahalney Jzbie, to ko wziatie i zdomow Ha- „spodyn Komendant postał nie upomniu Kakoho- „to Kwartalnoho Officyera. 151

z Konforntować Sąd raczy te Jego doniesienia z Wyznaniem powyższych Czterech Kahalnych oraz Zyskina Wiernika w Dniu 4m Febr. 152 na Examinie czynionym Sami Kahalni opo- wiedzieli że Percepta y Expensa Kahalne u- trzymuią się przez Wiernikow, czego y Wiernik Zyskin niewyparł. Co więc mogłoby bydź Przyczyną Kahałowi o niewiadomosci tychże Xiąg wyparć się? Ktoremi zawiadywali Wiernicy. Oraz dlaczego ode brano od Uryasza Gabryelowicza Xięgi Uchwalne, Przy wileie y Ceregrafy wniczym do Percept y Expensow nie sciągaiące się. pilnować nale żało. 183. 14 Па Należało wyrażonegoWiernika, któren Perceptami y Expensami /wedle powyższych wyznań/ zarzą- dzał. Jeżeli zaś Zyskin Wiernik w czymkolwiek wykroczył, Xięgi w Partykularnych Mieyscach chronił, a na mieyscu Sprawiedliwych nowe |: Jak Wżny153 Sowietnik opisuie :| przepisywał, Sam Zyskin niezaś Kahał za taki Wystę- pek odpowiadać iest winnym — Gdyż tenże Zyskin żadnego pewnego Dowodu niezłoży y- złożyć nie może, ażeby cały Kahal lub ktoro- kolwiek Kahalna Osoba rozkazałaby One mu przerabiać Xięgi y utaiać Sprawieliwe Dochody y Onych Expensa. Zwłaszcza że Wiernik nie przez Kahał, lecz przez Gmin zo- stał obrany azatym niemiał Racyi usłu chać Kahału w przerobieniu Xiąg. A Jeżeli Wiernik co zrobił, to z własnego Jnstynktu nie zaś z Rozkazu Kahała czynił.

wDalszym ciągu obiasnienia W o 154 Sowietnika ta kie się znayduią Wyrazy. „Kasatelnoże dopo „kazanych chraniasciechsia w Kahalnoy Jz „bie Knihi, to kak dla otzyskania onych, tak „rowno y dla obiawlenia wsiem Jewreiom „powielenie Jeho Wysoko Prehoschoditelstwa „o oddalenie tak daśnych Kahała y Duchow „nych Starszyn ot nich dołżnostiey, y ozazna- „czenie Obczestwa wpred Dnia u Kwyboru nowoy „na Jch Mieysta, Sam Hospodin Komendant z Somnoiu 14 „z Somnoiu Ettс: otprawiłsia w Kahalnoy „Dwor.155 — Nate doniesienie Sąd raczy rownie- zastanowić się. 1mu Czy wyciągała Potrze ba do odbierania Xiąg z Kahalnego Domu przezSamych JW go 156 Komendanta y W o 157 So- wietnika ? Wszakże toż Samo mógł uczy- nić Kwartalny. |: Jak Wżny158 Sowietnik po wyżey opisywał, że po partykularnych Do- mach Kwartalny Officyer odbierał Xięgi :|

2do. Obwołanie czyli uwiadomienie Przyka zu JW o 159 Geneał Gubernatora wyciągało ta koż Przytomności Samego JW o 160 Komen- danta y W go 161 Sowietnika? Wszakże to niepierwszy Nakaz wSzkole się publiko- wał? Codziennie prawie publikuią się różne Ukazy y Uniwersały, Jednak przy żadnych takowych Publikacyach niebywali przyto- mni Komendanci ni też Sowietnicy, y one Zawsze bez Jch prztomności brały y bio rą swoią Exekucyą. 3tio Naznaczenie Terminu Jakoby do nowego obioru Kahal- nych niewyciągali żadney Publikaty, aniteż Przytomnosci Gminu. Gdyż w Samey Jstocie przy Nowym Obiorze żaden z Gminu nieznay dowałsię |: Jak się powyżey otym Obiorze opisało :| wSamey rzeczy nied la powyższych Przyczyn, lecz dla wypełnienia nad Kahalnymi dawney w Korzenioney Zemsty, dla pokazania że Karolini |:których 184 15. велъ |: Których od Początku Wżny162 Sowietnik prote gował :| Brali y biorą nad Kahalnemi Górę, dla doprowadzenia do Konca, własnych swych Zamiarow — Chodził Wżny163 Sowietnik do Szkoły, przyprowadzaiąc zSobą y Karolinow. Cozaś Wżny164 Sowietnik wSzkole czynił, Jak się tam obchodził, iak z Kahalnemi y Duchow nemi Osobami postompił y co postanowił! To obszerniey w Proźbie podaney JO u 165 Xięciu Jm 166 Generał Prokurorowi opisałem, a Sądowi Na dwornemu w Kopij złożyłem — Stawiąci się wtey mierze ze Strony moiey Swiadkowie, tę - Prawdę potwierdzą_

Daley postępuiąc wObiasnieniu pisze Wżny 167 Sowietnik, Ƶewyszedłszy ze Szkoły razem z JWm 168 Komendantem yGubernskim Kaznoczeiem Zaszli do Kahalego Domu dla zabrania Xiąg tam znayduiących się, Jakoby tam Kahał okazał z Siebie Opor.

/Odpowiada się./ Jak nie miał Kahał Przyczyny opierać się; tak też woddaniu tych Xiąg nie opierał, których niemiał wswym zawidy- waniu — Sam Wżny169 Sowietnik wzywa na Swiadectwo wswym obiasnieniu Exa men zCzterech Kahalnych y z Zyskina Wier nika przez iegoż Samego ciągniony. Prze cież ci wszyscy iednostaynie wyznali, żewszystkie. 15 Ƶe wszystkie Xięgi były pod Zawiadywaniem Zyskina Wiernika, Sam Zyskin tego niewy parł |: O czym się iuż powyżey opisało :| Ow- szym Sam wyznał, że Xięgi znayduią się w Kahalney Jzbie wSzafie i że Klucz od tey Szafy ma przy Sobie; Czy miałże Kahał o nie opierać? Y czy potrzeba było z Kaha łem mieć o nie Kwestyonowane Xięgi do czynie nie? Prosto trzeba było wziowszy od Zyski na Klucz, y wybierać z Szafy pokazane przez Zyskina Xięgi, |: Któren Zyskin był przez Jch Samych zatrzymany wPolicyi :| Tym samym więć pokazanie się że Wżny170 So wietnik pracował tylko, rzucić na Osoby Kahalne niewinne y niesprawiedliwe Ka lumnie y Czernidła, Mowi Wżny171 Sowietnik wswym Obiasnieniu, Ƶe jakoby Aron Jonasowicz naywięcey z Siebie pokazał Oporu w Oddaniu Xiąg y Regestrow, „a Jednak ża dney Osobie Sam Wżny172 Sowietnik w Kahal nym Domie nieczynił Krzywdy 173 – Nayprzód tu omylnie napisał Wżny174 Sowietnik, gdyż Sam prosił JW go 175 Komendanta o wzięcie do Więzienia Arona Jonasowicza wymawiaiąc jeszcze iemu wSłowach „Ja ciebie znam, ty iestes Brat Szymela Wulfowicza.176 Jdalsze przykre 185 16 Ис- przykre Słowa, które Aron Jonasowicz Sta nowszy Oczewiscie przed Sądem, opowie. Powtóre Aron Jonosowicz był od Kahału delegowa nym razem z Szymelem Abelowiczem dowy- bierania zObywateli Składki, przez Gmin dobrowolnie uchwaloney na Załatwienie Podatku Rekrutowego, na zapłacenie Remanentow z Po- głównego oraz na zaspokoienie Poddraczyka na należne. Quantum za dostarczone Drwa y na dalsze Kahalne Expensa, Jakoż wspomnieni Jonasowicz y Abelowicz exekwuiąc takowe Po datki zapisywali Sami w Reptularzu takowe Percepty y zniey niektóre Wydatki, Ƶe zaś ten Reptularz różnemi był pisany Charakterami a czasem przez prętkość y w Glozach. Cho ciaż Zyskin Wiernik przepisał Onego nacz- sto! Lecz że Kopia przez niego napisana nie była regularną, dla tego uprosił Aron Jonasowicz Elokina Leybowicza do przepisania y zrobienia regularney y zgodney Kopij, a to Celem okalkulownia się z Kaha łem z tey wybraney Składki. Któremu Eloki nowi Janosowicz oddał Reptularz wpiątek_ zrana, to iest Dnia 4o Februarij , prosząc iżby wygotował tę Kopią na Niedzielę, to iest na Dzień 6ty Februarij , a Kopią Zyskina zosta- wił w kahalnym Domie. Tym czasem wdniu 4 tym 16 4tym Februarij o Godzinie 3ciej po Południu za wołany został tenże Aron przez Faywkę Dziesiątnika na Pollicyą, gdzie po przyisciu za raz zapytany został przez W o 177 Sowietnika o Regestrze tey to wybieraney Składki; /Naco odpowiedział Aron,/ że one są w Kahalnym Domie. Potakim Arona Odpowiedziu, Mó wił Wżny178 Sowietnik do JW o 179 Komendanta o Potrzebie posłania Kwartalnego Nazara tela Estkę ztymto Aronem do Kahalnego Domu, dla odebrania Onych. Jakoż ztego Nakazu WP180 Estko poszedł zwspomnionym A- ronem zarazem do kahalnego Domu, Wtym momencie przybiegł Dziesiątnik y zawołał Estkę do Szkoły, tam gdzie y JW181 Komendant wówczas z Wm182 Sowietnikiem znaydowali się — Za wyisciem Estki do Szkoły zostawił Aro na pod Strażą w Kahalnym Domie. Posle dniey ze Szkoła powracaiąc Wżny183 Sowietnik zarazem zdalszemi zaszli do Kahalnego Domu gdzie znalazłszy pod Strażą Arona Wżny184 Sowie tnik wypytawał u niego, Nayprzód o Rege strze wybraney przez Arona Jonasowicza y Morducha Benianomowicza Składki na Po główne z Raty Septembrowey 1798 Roku, Które Regestra Aron natychmiast wyiowszy zSzafy oddał do Rąk Wu185 Sowietnikowi, a Wżny186 Sowie 186 17 криц A Wżny187 Sowietnik przywoławszy Moyżesza Wulfowicza zapytał Onego,? Jeżeli to są praw- dziwe Regestra co gdy Moyżesz przyswiad czył przestał natym Wżny188 Sowietnik._

Potym zarekwirował od Arona Regestr wybieraney Składki na załatwienie Podatku — Rekrutowego ettc. Którego Regestru Kopią przez Zyskina przepisaną w Kahalnym Do- mie będącą, takoż natychmiast W u 189 Sowie- tnikowi oddał, Lecz za przestrzezeniem przez Szymela Abelowicza /równie tey Składki Del legata/ o nieregularności tey Kopij y o mogą cych znaleźć się w niey niektorych Pomyłkow, Aron Jonosowicz opowiedział, że autentyczny Reptularz oddał Elokinowi Leybowiczowi do powtórnego przepisania, a Wżny190 PlacMa ior z Kahalnym usługaczem Enochim po szli do tegoż Elokina y ztamtąd przyniesli tenże Reptulaż a tak w tym Momencie Reptularz został opieczętowany z osobna dwó ma Pieczęciami, to iest Kahalną y Nadzyra- tela Estki, a pierwsza Kopia przez Zyskina przepisana wespoł z Regestrem Poboru Po- głowszczyzny osobno takoż tymi Pieczęciami Obscygillowane, zabranemi zostały na Polli cyą_ Po Którym to opieczętowniu y zabra niu tych Regestrow, odezwał się Wżny191 Sowietnik 17 Sowietnik do JW o 192 Komendanta, mówiąc, o Potrze- bie zatrzymania Janosowicza na Pollicyi, z Zaleceniem żeby nicht znim niemógł ga dać — Na które przedłożenie Sowietnika, JWżny 193 Komendant skłoniwszy się, kazał Janosowicza zaprowadzić na Pollicyą, gdzie osadził One go w osobnej Komorce, dodawszy Straż Oso bną Artylleryiską, niedozwalaiąc nikomu do niego przyiscia y znim rozmawiania, ana wet y Jedzenia podawać — w Jakowym Scis łym Więzieniu przez Dni 10., to iest od Dnia 4 o do 14o Februarij utrzymywał y ledwo wtym Dniu Wieczorem po podaniu przez Matkę One go do Rządu Gubernskiego Proźby, za Paręka Beynasa Aronowicza Pierwszey Gildy Kup- ca ztamtąd uwolnionym został — Niebył Janosowicz wtym przeciągu Więzienia wię- cey o niczym od nikogo zapytywanym nie był194 y Już Regestrow y żadnych Xiąg u Siebie niemiał a niemianych nikomu nie oddał y oddać niemógł, przecież tak długą cierpia Niewolę, a jednak Wżny195 Sowietnik wychwa la się iż w Kahalnym Domie Nikomu nieuczynił Krzywdy.. Na usprawiedliwie- nie tey Całey po wyżey opisaney Historyi, Sąd wezmie przekonanie przez Wezwanie do Examinu 187 18. кій do Examinu tak Samego Arona Janosowicza Jako też dalszych Kahalnych oraz Sług y Stróżów w owczas w Kahalnym Domie przy- tomnych, a po wyżey per Specificum Jmio nami y Nazwiskami opisanych

W dalszym Ciągu Obiasnienia pisze Wżny196 Sowie- tnik w tych Słowach „J ia nikahda, „nikakoho pokrowitelstwa nietolko Karolinom, „no, daże i nie komu wswierch Sprawiedliwosci „nie diełał. Naprotiwże toho Kahda dochodili na „Kahalnych y Duchownych Starszyn ot nieka „torych Jewriow Ƶałoby ettc. ettc. A także i „dierskich wyrażeniach protiw powellenia „wyzszoho prawitelstwa wrazsyłaynych uie „zdnym Kahałom Pismach Koimi pritom tre „bowano, y Składki Dienech, oczem dostate „cznie okazano wposledowawszych Rezolucyach Litt hu 197 Gubernskohu Prawlenia , Kopij Kako „wych Rezolicyi prepowożdeni i w Nadwornoy „Sud Koisowerszeno dokazut szto Ja pamiataiu „Dolh Prisiahi, i hnuszaias nakłonnostyiu „ktworenyiu nieprawo sudyia pry wsiech pro „nirstwach Kahalnych Starszyn y czynimych „raznych mnie prepiatswiiach i daze honie- „niach; Nieobinuias połahał po kraynemu „moiemu razumieniu wHubernskim Prawleniu 18 „Prawleniu, prawednoie moie mnenyie, Kako „wym Oszerowicz Ettc dołżen byt niedo „wolnym i imet ka mnie złobu Ettc. 198 Z tych tedy w Obiasnieniu, W o 199 Sowietnika Wyrazow naydzie Sąd zupełną Jnformacyą y przekonanie, że nadaremnie Wżny200 So- wietnik używa Sobie wpomoc zapadłe w Rządzie Gubernskim Rezolucyje, gdyż zwła- snych iego wyrazow każdy przekonać się powinien, żeSam ieden tylko iest tych Rezo lucyow Autorem — ySam Wżny201 Sowietnik przyznaie nam tę Prawdę, że my do ni- kogo Jnnego niepowinnismy mieć Ƶalu, iak tylko do iednego W o 202 Eliaszewicza Sowietnika. J że Słusznie Jego Skarzylismy y Skarzemy oraz że Jeden Wżny203 Sowietnik starał się przywieść nas do ostatniey zguby. Gdyż Wżny204 Sowietnik pisze w swoim Obwie szczeniu, że niepowinnienem bydź ukonten tentowany zJego zdania, które on w Rządzie Gubernskim Littm205 dawał y każe mieć do Niegoz złosci. — Niech się Sąd tu raczy za stanowić — Wszakże w Rządzie Gubernskim Littm 206 nieieden Wżny207 Sowietnik Eliaszewicz zasiada? Lecz JWżny 208 Gubernator y dwoch wpomocy 188. 19. Се- w Pomocy Sowietnikow, Za cóż Wżny209 Sowie tnik każe mieć nam złość, do Jego Jedyney tylko Osoby? Czemuż też wprawdzie nie- mamy Ƶadeny Złości ani do JWWch210 Prze- szłego y teraźnieyszego Gubernatowow, ni też do drugiego Sowietnika – Lecz iak Sam Wżny 211 Sowietnik kaze nam dacSobie Wiarę, /:tak y daiemy Onemu w tym Punk cie:/ że On ieden był Autorem tych Rezolucy ow na które skarzylismy JO u 212 Xięciu Jm 213 Generał Prokurorowi Kilkokrotnemi Proz bami, azatym niech Jeden Wżny214 Sowietnik da teraz na one Expliacyą, niezas Cały Rząd Gubernski, Niech raczy Sąd rozbierac to przez Szczeguły — Wżny 215 Sowietnik Au- tor pierwszey Rezolucyi Gubernskiego Rządu pod Dniem 26 Apryla 1798 R u ._

Wie dobrze że takowa Rezolucya zapadła w tymże Rządzie na Proźbę Judela Elia- szewicza utytułowanego Plenipotenta Gmi nu Karolinskiego, O czym poswiadczaią Wyrazy teyże Samey Rezolucyi. Czemu Wżny216 Sowietnik niezapotrzebował od Jude la takiey Plenipotencyi, o iaką dopiero odemnie „Niżey w tym Obiasnieniu swym „pretenduie. to iest: Kiedy nieprzyzna ney, to przynaymniey w Ktoreykolwiek Kan cellaryi Aktykowaney? a iednak w Owey Rezolucyi 19 Rezolucyi są Słowa nastempne. „Poczen „Wilenski Obywatel Judel Eljaszowicz wJmie „niu Pospólstwa wszedł z Proźbą doGu „bernskiego Littgo Rządu 217 Ettc. „po Skom „binowanie razem których218 Ettc. „zna „lazł że Pospólstwo nazwane Karolina „mi skarzy się.219 Ettc.

z Kąd pokazuie się że bez takowego Po- rządku zapadła Rezolucya taka! Jakiey Sami Karolini nie mogli się nigdy spodzie wac! — O niezgodności zaś takowey Rezo lucyi z Prawami Kraiowemi, opisałem Obszerniey w Proźbie do JO o 220 Xcia Jm221 Ge- nerał Prokurora podaney, a u Sądu w Kopij złożoney, Niechże Sam Wżny222 Sowietnik ztego się wyexplikuie._

Druga zaś Rezolucyja w Dniu 20 Augusta 1798 Roku przygotowana, a w Dniu 15. Fe bruarij 1799 R u podpisana, zapadła na Zaskarzenie Hirszy Josielowicza Obywatela Widzkiego, |: w Jmieniu Jakoby Kahału Widz- kiego :| , Oczym po niżey

1mo Czy złożył Hirsz Josielowicz w Rządzie Gubernskim Littkim 223 przyznaną albo przynay mniey Aktykowaną Plenipotencyę? A - przeciw temu składam Kahału Widzkiego Zaswiadczenie 189 20. кре Zaswiadczenie pod Dniem 25 Julij 1798 Ro ku wydane, Ƶe Kahał Widzki nigdy tego Hirszę do takowey Skargi czyli Proźby nieczynił Plenipotentem, Po mimo czego przygotował Wżny224 Sowietnik w Dniu 20 Augusta 1798 Roku Rezolucyą, Krzyw dzącą Na Sławie Osoby Kahalne, y wy starał się pod Dniem 15 Februarij 1799 Ro ku o wyprowadzenie w Exekucyą Oney225.

2 o 226 Niech Sąd raczy zapytać się Wo Sowie- tnika. Dla czego to napodaną przez Hirszę Josielowicza /Jmieniem iakoby Kahału Widz- kiego in Maii 1798 Roku/ Proźbę? Zaledwo Rezolucya nastompiła w Dniu 15 Februarij 1799 y Kto Ją przygotował w Dniu 20 Augusta 1798 Roku ? Zaco Ona niezostała podpisana? Ƶe nakoniec za=ledwo na Przed- łożenie JW o 227 Teraźnieyszego Gubernatora wpro wadzoną została do Ƶurnału Gubernskiego y w owczas wzięła swą Exekucyą._ Dalsze nieregularnosci teyże samey Rezolucyji pokrótce opisałem wpowtórney JO u 228 Xięciu Jm229 Generał Prokuroro- wi podaney, a Sądowi w Kopij złożoney Proź bie – Oraz naydzie Sąd w Obiasnieniu przez Jeremiasza Nochimowiczy Syndyka Kahalne go pod Dniem 27 Januarij 1799 Roku podpisa nym, a dla podania JW u 230 Teraźnieyszemu Gubernatorowi 20 Gubernatorowi przygotownym, Które się taraz Sądowi Nadwornemu składa in Autentico Zaś co się tycze wyparcia się JW o 231 Sowietnika wzglendem znania Karolinow_ Zechce Sąd wezwać na Examin Starozakonnych Boru- cha Meierowicza, Leybę Aronowicza, Abela Samsonowicza, Berki Mowszowicza y Elokina Leybowicza Obywatelow Wilen.232 Którzy widzieli zawsze chodzących do W o 233 Sowietnika z Partyi Karolin skiey Osoby. Jako to: Meiera Rafałowicza z swoiemi Synami, Nochima Jckowicza, Mow szę Morduchowicza , Leyzera Mowszowicza, Leybę Zelikowicza, Berki Aronowicza y- Zelmana Leybowicza, oraz dalszy Jch Kompanistow Dzienną y Nocna porą, Którzy przyswiadczą tę Prawdę, iż Sami Ka rolini chwalą się zawsze że Wżny234 Sowietnik Naywiększym iest Jch Protektorem

w Dalszym ciągu obiasnienia pisze Wżny Sowie „tnik, że iakoby ja Sam Oszerowicz swe 235Winny y złe Wy- „stempki znać powinienem236, a Na Dowod wzywa Rapport JW o 237 Komendanta pod Dniem 9m Februarij 1799 R u JW u 238 Generał Guberna torowi czyniony oraz odzywa się do Wyznania niektórych Kahalnych Rządowi Gubernskiemu przez JW o 239 Komendanta przesłanych, ateraz wSądzie Nadwornym znayduiących się -- Codo Rapportu 190. 21 тарь Co do Rapportu JW o 240 komendanta pod Dniem 9 m Februarij — Ponieważ Ja takowego Rapportu niemam Kopij a Przeto niewiedząc o Jego Wyra zach, nic o nim pisać niemogę, o Któren Rapport raczy Sąd zarekwirować od W o 241 Sowie- tnika , a Mnie zonego Kopią wydać, woczas na wszystkie Zarzuty w tym Rapporcie opisane, obowiązanym będę dać Sądowi Obiasnienie y- nayregularnieyszą Explikacyę — —

Co zaś do wyznania niektórych Kahalnych. Te Osoby Jak Sami niewidzieli co wyznawali, tak też Wyrazy Jch! niesą wartemi do Zasta nowienia się. Albowiem Oni naliczyli kilka Tysięcy Rubli Percepty, a wypierali się że o Jch Expensach niewiedzą. Niech Sąd raczy przeyrzeć naliczoną przez Jch Perceptę, y niech Sąd raczy Jm nakazać stanąć przed Sobą Sami tego nie zaprzeczą, że o tychże Expen sach zarówno z drugiemi Kahalnemi wie dzieli y sami na assygnacyach Expenso wych podpisy swoie kładli: Nad to, Ci to Ka halni, przez złość wswoim wyznaniu napisali, że 3,150 Rubli wzięto zostało iakoby w tym Roku za Czwartą Część, z Exakcyi Wilenskiey, Szy- melowi Wulfowiczowi zaarędowaney, co iest fałszem zponiższych Przyczyn_ Nayprzód - tą Część Exakcyi nieJeden Szymel Wulfowicz lecz 21 Lecz wespół z Tobiaszem Abramowiczem y nie wtym Roku, ale rokiem pierwiey Arędo wali, a potem do współki Hirszę Meie rowicza przyięli. Powtore za tę Schędę w Exakcyi Ci Kontrahenci nie 3,150 Rubli lecz tylko 2650 zapłacili. Potrzecie Te wspomnione 2650 Rubli Rzeczeni Kontrahen ci nie za Starszenstwem Kahału |: w dniu 4m Fe- bruarij zrzóconego :| całkiem wnieśli; Lecz pier wiey za Starszenstwem Szymela Abelowicza, Samsona Abrahamowicza y dalszych, od liczy li 2,100 Rubli, a resztę Rubli 550 niedawno odrzóconym Starszym dopłacili. — Poczwar te Takową Restancyę Kontrahenci, nie Partykulartnym Osobom, lecz w Jzbie Ka halney wprzytomnosci Beynasa Aronowicza, wówczas Tygodniowego Prezydenta, oraz Szymela Abelowicza Kahalnego, do Rąk Zyskina Wiernika w Assygnatach Rossyiskich |: licząc Assygnatę 100 Rublową na Srebrne po 71 :| , przez Ręce Leyby Judelowicza, Obywa tela Wilen o 242 opłacili. J te Same Assygnaty in Natura wespoł zdalszemi oddane zostały przez Jeremiasza Nochimowicza do Komissyi Rekruckiey. O czym Sąd zainformuie się przez wezwanie do Examinu poniżey wyra żone Osoby., Jako to: Tobiasza Abramowicza, Szymela 191. 22. Па Szymela Wulfowicza Kontahentow teyże Schedy, Samsona Abramowicza, Szymela Abelowicza , Szmuyły Dawidowicza, Szmuy łę Jekowicza y Michiela Abramowicza Gor dona Starszych nateczas Kahalnych, Her- cyka Hirszowicza y Mowszy Morduchowi cza Szkolnikow, niemniey Benaysa Aro- nowicza, Starszego Zyskina y Abrahama Wierni- kow, którzy wedle powyższych Punktow Prawdę przyswiadczyć muszą._

Co zaś do Perceptt 6,000 zttch243 Pogłowne- go z tuteyszych Obywatelow wybranych._ 480 Rubli od Morducha Percowicza Po- głównego od Parafianow. — 450 Rubli za Rayskie Jabłka. Oraz 515 Rubli od Szymela Wulfowicza z Podatku Rekruckiego z Parafi anow wybranych. Lubo takowe Percepty przez nikogo niebyły y niesą Kwestyono wane y wyparte iednak o Expensach zO- nych wszczyscy zwrówno Starsi Kahalni wiedzieli y wiedzą gdzie się znich Pieniądze podziały, Albowiem One były u Zyskina Wiernika zapisane na udzielnych Rege strach y te Regestry muszą bydź przez Zyskina złożone skoro tylko tenże Zy- skin te Regestra oddał albo przez przypadek 22 Przypadek niezatracił_ o czym wszystkim wyznawaiące Osoby Kahalne, Skoro przed Sądem Staną do Examinu, niepotra fią tey Prawdy wyparć się_

Osobno co do nastania Umowy z Szymelem Wulfowiczem o Pobor Składki Rekruc kiey z Parafianow. Sąd zechce Wyexa minować Dawida Jankielowicza, Leybę Ber- kowicza , Leybę Zalkindowicza, Moyżesza Wolfowicza, Morducha Percowicza, Abra hama Josielowicza, Jzraela Lewkowicza Jeremiasza Meierowicza, Szymela Abelowi- cza , Arona Jonaszowicza, Szmuyłę Mordu chowicza Kahalnych, Hercyka Szkol nika , Zyskina y Abrahama Wiernikow, niemniey Enocha y Kopela Sług, Tę Praw dę wyznać muszą, że podczas wydawa nia Szymelowi Wulfowiczowi Dokumentu na wolne wybieranie wedle danego Jemu od Kahału Dyspartamentu Poboru Składki Rekruckiey od Parafianow byli przytom ni na Sessyi Kahalni wszczyscy wgorze wymienieni, y nie wprzód Szymel chciał do umowy z Kahałem przystompić, nim naywiększy móy y Jego nieprzyiaciel Mow sza Wulfowicz na Sessyą nieprzy był. — Licytował. 192. 23 XXX велъ Licytował ten sam Podatek Szymel Abelo wicz oraz Morduch Percowicz, A przecież Smieli /wowym na Pollicyi wyznaniu/ napi sać ten Fałsz, że Oni dotey Umowy z Szy melem niewchodzili — Na dalsze Wyrazy tych w Pollicyi wyznawaiących, Sąd raczy zasta nowić się — To Wyznanie czynione było w Dniu 4m Februarij przed Samym Wżnym Sowietnikiem y dalszemi, Sam Wielmo- żny Sowietnik w Swym Obiasnieniu pisze Ƶe Osoby Kahalne wtym iedynie Celu we zwane były na Pollicyą dla wyswiecenia Mieysć znayduiących się Perceptowych y - Expensowych Kahalnych Xiąg, y że to - iakoby nastpompiło z Orderu JW o 244 Generał Gubernatora Littgo245. Po cóż Wżny 246 Sowietnik wybadywał się wtenczas od Kahalnych Jesli gdziekolwiek Jmieniem Kahału po podawali Proźby, lub też nie._ C oto nale żało do Rewizyi Kahalnych Xiąg, y scią gać się to mogło do okalkulowania Kahal- nych z Percept y Expensow? A przeciez wtakowym wyznaniu nastepmne znay duią się Słowa „Utwierdit ko wsiemuż, to „mu ieszcze dobawili, Czto iestli proczij Starszyny 23 „Starszyny kudaby to ni było podawali ot „Jmenny Cełeho Kahała Proźby y procija „Bumahi k Koim oni ruk swoich niepri „kładywali, To wsie tie mimo wiedomy Jch „uczynieni y otiech niemało nieswiedusci, po „czemu y otwieczat zato niedołżny247 — z Któ- rych Sąd wezmie zupełne przekonanie, że Wżny248 Sowietnik bardziey starał się wy- wiedzieć kto przeciw Rezolucyom przez nie go ułożonym ważył się podawać Proźby, Gdyby mogł nad temi Osobami rozciągnąc swe Zemsty — Ponieważ o podawanych Prozbach nie w tym mieyscu y nie w tey Porzę miał Wżny249 Sowietnik Prawo Sle dzenia._

Z Osobna Wżny Sowietnik opiera swe Obia snienie na Dwoch Pismach po udzielenie Jednego od Moyżesza Wulfowicza do Rządu Gubernskiego pod Dniem 21 Marca, Dru giego od Morducha Percowicza do Jakie goś JW o 250 Pana pod Dniem 25 Februarij podanych. Co do Pierwszego Pisma. Ten to Mowsza podał do Rządu Gebernskiego Jmieniem swoim oraz Jmieniem Beynisa Aronowicza, Szymela Abromowicza, Leyby Zelkinowicza Morducha Percowicza Prozbę, Czemuż Wżny251 Sowietnik niezapytał o Plenipotencyą 193. 24 Ис- o Plenipotencyą od tych to Osob,? y Czy tako wa Plenipotencya iest gdzie przyznana albo przynaymnie aktykowana? Czemuż tey Plenipotencyi Kopią do Sądu Nadwor nego razem z Prozbą nie przesłał, aprzecież takową Prozbę w Sądzie Gubernskim przyiął y Oną do Sądu Nadworne go przesłał — z Tkliwych zaś tego Pisma Wyrazow Sąd Sam się przekona, że ona iak iest napełniona złośliwemi Słowami, tak też wiary żadney wziąć nigdzie niepo winna — Co do Drugiego. Zastanowić się Sąd raczy rownie na iego wyrazach, Utwier- dza tento Morduch ogulnym Wyrażem Wszystkie Wyznania w nieprzytomności Jego z — niektorych Kolegow czynione |: Chociaż Jch y nieczytał :| Wyznaie razem że to czyni z Bo iaźni za wystempek Kary, Tworzy on na dalszych swych Kolegow rózne niesprawie- dliwe Potwarzy, pisze naostatek że do ża dnych Proźb nie pisałsię, a iesli się y pisał, lub komu pisać się kazał, że to czynił y czy- nić musiał przez nakaz iakoby Cheyrymu, Nazywa się oraz w tym Pismie Kupcem Ko wienskim, a Starszym Kahalnym Wilen skim — Na znikczemnienie takowego Pisma 24 Pisma, niech Sąd raczy tego samego Mordu cha wyexaminować w przytomności dalszych Osob Kahalnych z kąd zupełnie weźmie Sąd prze konanie, że tento Morduch sam niewie co w tym Pismie iestwyrażone, nich Sąd raczy wyba dywać się od niego, gdzie, co w ktorymmieyscu On te Pismo podpisywał? kto mu te Pismo dopod pisu podawał? Dalsze zas Osoby Kahalne oraz Usługaczy y Szkolnicy w Oczy temuż Morduchowi przyswiadczą, że On o wszystkich Kahalnych Jnteressach wspólmie z Jnnemi— wiedział y do wszystkiego się przykładał, Więc wypracowane to iest Pismo, niezaś dobrowolne. Pisze Wżny252 Sowietnik wswym Obiasnieniu, że iakoby Ja y dalsi Koledzy Kahalni y Duchowni starali się rzucić na niego Potwarz, iedynie dlatego! aby Kahalne Występki niemogły bydź przez nie go wyswiecone._

Nieprzeszkadzał nigdy Kahał W u 253 Sowietniko wi bydz przeciwko Kahałowi Delatorem, tego tylko prosił, czego y teraz prosi. Niech Wżny254 Sowietnik niebędzie razem Delatorem y Sędzią, Czego wszystkie Prawa Kraiowe bronią y bydź niedozwalaią — Proźbie prze zemnie do Rządu Guberskiego Littgo 255 pod Dniem 9m Februarij 1799. R u podaney naydzie Sąd w Petytach Punkt, że od Zdawania Kalkulacyi Ani Ja, ani dalsi Kahalni nieuciekalismy, ow- szem o wyznaczenie do tego Dzieła nie Jnteressowanych 194 25 криц Nieinteressownych Osob prosilismy. O czym y wposłaney do JO o 256 Xcia Jmi257 Generał Pro kurora Proźbie, Sąd znaydzie w Petytach równe Wyrazy — Azatym daremnie Wżny258 Sowietnik rzuca na Mnie y na dalsze Osoby Kahalne Kalumnie o uciekaniu zpod zdania Kalkulacyi. To chyba Wżny259 Sowietnik - chce wmawiać, że prócz Jego Samego, nie - ma w Guberni Littskiey 260 takowych Osob, któ reby mogły okalkulować Kahał Wilenski, y Którym takowe Dzieło możnaby po- wierzyć_

Opisawszy powyżey Explikacyę Prze ciwko Ogulnym W o 261 Sowietnika wOb iasnieniu Wyrazom, Przychodzi mi te raz odpowiadać Pokrótce na Szczegul ne Punkta, które mieni Wżny262 Sowie tnik dla Siebie bydź Dowodami_

Wżny263 Sowietnik pisze w Pierwszym Punkt cie. „Ƶe przyszedł wdniu 4m Februa „rij na Szkolny Dwór po Południu o Godzi „nie 4tey - Ƶe ieszcze dość było Swiatło! „Ƶe Swieczki ieszcze się w Szole niepaliły264 A osobno pisze wtym Samym Punkcie, „że Ja Oszerowicz z moimi Kolegami niebyłem ieszcze wowczasw Szkole, lecz zaszlismy do Niey 25 „do Niey zaszlismy do Niey za przykazaniem JW o 265 Komendanta y „że Jakoby za Nami zaczął Gmin zabieraćsię „doSzkoły._ 266 z Kąd zbiera Dowody dlaSie bie, że Jakoby Nabożenstwa nie były rozpoczę te ieszcze wtenczas kiedy Wżny267 Sowietnik w espół z JWm268 Komendantem y Dalszemi do Szkoły przyszedł, /oraz że ztego Samego iakoby okazuie się/, że nie mogli przeszkodzić nie rozpoczętego Nabożenstwa_.

Na co się odpowiada. z Kąd to u W o 269 So- wietnika wzięła się ta Umiejętność y — wObrządkach Jzraelskiey Religij Doskonałosc, że o 4tey Godzinie po Południu y bez — Swieczek nie godzi się Jzraelitom rozpoczy nać wSzkole Nabożenstwa. W Samey zaś Jstocie in Februario o Godzine Czwar tey iuż w Szkole pierwsze Nabozeństwo pod Przezwiskiem po Hebraysku Mincho rozpoczyna się zawsze, y takowe Nabozeń stwo odprawuie się przed Zapaleniem Sza basowych Swieczek — Po Skonczeniu tego Nabozeństwa, Zwyczaiem iest wedle Ob rządku Jzraelskiego Swieczki Szabasowe pozapalać y Modlitwy Swięte czyli Sza- basowe odprawować, Wżny270 zas Sowie tnik z dalszemi przybył do Szoły wtenczas, kiedysię 195 26. кій Kiedy się odprawowało Pierwsze Nabozeństwo pod Tytułem Mincha — Dalszego odpra wowania takowego Nabożenstwa przeszkadzał — Ƶe zaś Ja, y dalsi moi Koledzy niebyli wSzkole czasu iego przyiscia — To iest prawda, ponie waż pilnowali Nas Dziesiątnicy w Kahal- nym Domie y Przyszkołku, gdzie Sąd Du chowny Swoie dawne miewał Sessye – Ciż Dzesiątnicy niepuszczali Nas doSzkoły póty, aż za przyisciem Wgo271 Sowietnika — Gmin zaś czyli Pospólstwo było ieszcze pierwey wSzkole y odprawowało powinne Nabożeństo, Które mu Sam Wżny272 Sowietmik naywięcey przeszka dzał.

W drugim Punkcie pisze Wżny273 Sowietnik, że w Orderze JW o 274 Generał Gubernatora Littgo 275, JWmu276 Komendantowi danym były wyrażone Przyczyny, dla Jakich oddalił Kahał od Jch Po- winnosci, - Ƶe ten Order był przed Kahałem czytany po Rusku, Ƶe Sam Wżny277 Sowietnik tłumaczył onego po Polsku - z Kąd Każe prze konać się, Ƶe iakoby Kahał niemiał iuż przy czyny prosić o Kopią tego Orderu._ Azatym |: daley mówi :| tym Samym iakoby niemogł- w padać w Passyi, kiedy o Kopią takowego Orde- ru Kahał wcale nieprosił._

Rzuca oraz na Kahał niewinny Zarzut, że Kahał iakoby 26 Jakoby niechcąc wysłuchać czytaiącego się Orderu, starał się zrobić wSzkole Hałas, y nakoniec dlatego Samego iakoby kazał rozpocząć Jm278 Na bożenstwo_

Na co się takoż pokrótce odpowiada, nieczytał JWżny279 Komendant po Rusku, Ani też Wżny 280 Sowietnik po Polsku wspomnionego Or deru tłumaczył! Lecz Wżny281 Komendant y Wżny 282 Sowietnik Słównie tylko Ogłasza li, że po Przykazu JW o 283 Generał Guberna tora nie ma Kahału y Duchownego Sądu, Nie wyrażaiąc Przyczyny za co y za iakie - Wystempki_ Zaś Jeremiasz Meierowicz, Członek Kahalny prosił o Kopią takowego JW o 284 Generał Gubernatora Ukazu – Zata kową Proźbę Wżny285 Sowietnik rozgnie wał się, Kahalnych y Duchownych przy- kremi Słowy łaiał, Nauczyć Jch odgra żał się, y niektórych z Passyi uderzył. Ƶaden z Kahalnych Hałasow nierobił, y ro- bić niemyslał, rozpoczętego y przeszkodzone go Nabożenstwa, rozpoczynać drugi raz Nikt z Kahalnych nie rozkazał, a na Do- wod tego wszystkiego, Co wpowyższych dwóch odpowiednich Punktach opisałem, Stawią- ce się ze Strony moiey Swiadkowie, oraz Sami Kahalni y Duchowni tę Prawdę przyswiadczą 196. 29. Се- przyswiadczą_

w Trzecim Punkcie Wżny286 Sowietnik pisze, Ƶe iesliby to było Prawdą, że tenże Wżny287 So wietnik uderzył Kahalnych, zapewne miałby Któren Kahalny czyli Duchowny znaki, y natychmiast by te znaki przed iakąkol- wiek Zwierzchnoscią okazał_

Dziwna w tymPunkcie W o 288 Sowietnika Pretensya. Czy chciał Wżny289 Sowietnik Ka halne Osoby koniecznie pobić y okrwawić, tak dalece, żeby y znaki takowego Poboiu możnyby było okazać przed iaką Zwierzchno- scią – Wszakże o takim strasznym Pobo- iu żaden z Kahalnych nieskarzył się y nie- skarzy, Totylko wyrażono iest w Proźbach, Co się wJstocie stało, to iest: Że łaiał, że uderzył to Ręką, to też Kijem, ze czynił Po- chwałki, O czym Swiadkowie przyswiadczą - Skoro więc Wżny290 Sowietnik nikogo nie skrwawił, Siniakow nieporobił, y oto nie skarzono, Zatym niebyło o co czynić Obdukcyi Lecz po zabraniu się Kahalnych do Jednego Domu, dla Naradzenia się wtym Jnteressie, y dla napisania Proźby y podpisania Ple- ni potencyi, czego Nam Pollicya y Karolini przeszkadzali, /o czym zapatyć się JPana 291 Grecza bywszego 27 Bywszego, y Cyrkułu 4o y Jzraela Leybowicza Pomocnika/ Nimsię napisało Proźbę w Polskim Języku, Tym czasem przewlekło się Dni ze trzy, gdyż Ak cya była wSzkole wdniu 4m Februarij Wieczorem, Nazaiutrz, to iest: Dnia 5 o był Dzien Szabasu, |: w którym nic robić niegodzi się :| potym zaraz w Dniu 9m Fe- bruarij o tym wszystkim podana została doRządu Gubernskiego Proźba, zatym niezostała Krzywda zamilczona, Ktora te raz będzie Swiadkami dowodzona_

w Czwartym Punkcie bierzy Wżny292 Sowie tnik Dowod z tego, Ponieważ w Pierwszey do Rządu Gubernskiego na dniu 9m Fe bruarij podaney Proźbie, niewyraziłem Jmionami y Nazwiskami Kogo wszcze gulności Wżny293 Sowietnik uderzył, a wdru giey pod Dniem 7m Apryla do Sądu Nadwornego podaney opisałem niektorych Jmiona, y tamże dopisałem, iż Wżny 294 Komendant łaiał takoż Kahalnych. ZKąd wnasza Wżny295 Sowietnik, że Proźby mo- ie maią w Sobie iakoby Kontradykcye_

Na co się odpowiada, Niech Wżny296 Sowie- tnik pozwoli sobie przeczytać pierwszą moią Proźbę wDniu 9m Febr : do Rządu Gubernskiego 197. 28 кре Gubernskiego podaną, tam znaydzie zapewne że Ja nieprosiłem w Rządzie Gunernskim, o przyięcie tam rozprawy, znaiąc dobrze, że Rząd Gubernski nieiest Sądem. Prosiłem tylko o wyznaczenie przyzwoitego Sądu; Aza tym nie miałem Potrzeby rozciągać się zwyra zeniem po Jmieniu y Nazwisku każdego Skrzywdzonego po Osobno, oraz wyszczegulnić, kto co gadał, kto kogo łaiał, y iak po osobno postempował, Lecz kiedy posledniey takowe Dzieło poruczone zostało Sądowi Nadworne mu , wowoczas na Skutek Rezolucyi tegoż Sądu pod Dniem 6m Apryla opisałem iuż obszerniey w Dniu 7m tegoż Miesiąca o poczynionych Krzywdach_ – Kontradyk cyow zaś żadnych Wżny297 Sowietnik w mo- ich Proźbach nie wynaydzie y Sądowi o- nych okazać niepotrafi_

Piąty Dowod W o 298 Sowietnika, Jż iakoby w Proźbie moiey, tak do Rządu Gubernskiego w Dniu 9m Februarij , iako też JOu Xciu Jmci 299 Generał Prokurorowi podaney mieni łem Siebie bydź Plenipotentem Całego Ka hału , a wrzeczy Samey niemam Sobie więcey podpisanych na Plenipotencyi, iak tylko szesciu Kahalnych — Jeszcze dodaie Wżny300 Sowietnik y ten Dowod, że iakoby 28 że iakoby inni Kahalni wiedząc niespra wiedliwe one Zażalenia nietylko że doPle nipotencyi się niepisali, lecz owszem po dali przeciw Mnie do Rządu Gebernskiego Proźbę. A osobno pisze, ponieważ Ple nipotencya mnie wydana nieiest przy- znaną y ledwo w Dniu 23 Marca do Akt Grodzkich per oblatum podana, a zatym wnosi nieważność takowey Pleni potencyi y że Ja pierwey podawłem Proźby, niżelimsię wystarał o Plenipoten- cyą. Natakie W o 301 Sowietnika Wnioski Chociaż iuż opisalem powyżey w tey Expli kacyi, Jaką miał Judel Eliaszowicz So bie od Karolinow Wilenskich wydaną Ple nipotencyą, którego Wżny302 Sowietnik w Rządowey Rezolucyi pod Dniem 26 Apry la 1798 R u przezwał Plenipotentem Gminu – – Jaką miał Hirsz Josielowicz Karolin Widzki wydaną Sobie od Kahału Widzkiego Plenipotancyę?, na Jnstancyą którego zapdła w Rządzie Gubernskim Re zolucya pod Dniem 15 Februarij 1799 R u – Oraz Jaką Moyżesz Wulfowicz miał Sobie wydaną Plenipotencyą od od niektórych Kahalnych Wilens303 dopodawania Przeciwko 198 29 nfhm Przeciwko Mnie do Rządu Proźby, Aiednak Wżny304 Sowietnik nigdy niepretenduiąc od tych powyższych Osob o formalną Pleni- potencyę na niektóre z nich Sam pra cował, y układał w Rządzie Gubernskim Re zolucye, oraz Na ostatniey wspiera te raz wszystkie swe Dowody, lecz to iest Sa moistotna Prawda, że kiedy tylko ze Strony Karolinow weszła do Rządu bądź iakakol wiek Proźba, wtenczas Wżny305 Sowietnik Ją z wielkim ukontentowaniem przyimo wał, y dla tego o formalnosci Plenipoten cyi niewybadywał się. Teraz zaś, kiedy Przeciw obeysciu się W o 306 Sowietnika za chodzą Skargi, zaczął Wżny307 Sowietnik pretendować o formalną Plenipotencyę Ƶeby iednak y ten Zarzut Wo Sowietnika niezostawić bez Odpowiedzi, nastempną da- ię Explikacyę_

1 Plenipotencya Mnie od Osob Kahal nych y Duchownych, wydana iest publi cznie y Sądownie podczas Sessyi Sądowey przez Adwokata, w przytomnosci wielu Stron w Dniu 23 Apryla 1799 Ru do Akt Grodz kich Wiln 308 podana y wpisana. Podpisami Sędziowskiemi 29 Sędziowskiemi Stwierdzona y do dziś dnia Ƶaden z podpisanych oną niemanifestował y nieodwołał, tym Samym zgodnosć oney potwierdza się_

2do Też Same Osoby były na Dniu 15 m Marca 1799. Roku zapytane prze JW o 309 Komendanta, iesli wydawali Mnie Moyżeszowi do podawnia Proźb Plenipotrncyę, Któ rzy na Pismie przed JW m 310 Komendantem wyznali, że Oną wydali y podpisali — O Które Pismo raczy Sąd Nadworny zare kwirować do Kancellaryi Komendanskiey, Azatym całkiem ułatwi się W o 311 Sowietni- ka wtey Mierze Pretensya_

Konczy Wżny312 Sowietnik Swe Obiasnie nie natym, Ƶe ani Ja, ani też Koledzy moi niepowinni mieć u Sądu Wiarę, Po- nieważ Ja y dalsi Koledzy są Odsądzeni od Zasiadania w Kahale przez Samego JW o 313 Generał Gubernatora Littgo314 pisząc takiemi Słowy. „Naprotiwże toho Osze- „rowicz iest Czołowiek podozrytelny uddalon „ny za Swoie bezzakonnyie Postupki otza „siedania w Kahale, Samym Jeho Wysoko „Priewoschoditielstwom Hienerał Hubernatorom 199 30. Па „Hubernatorom y Kawalerom z Szestiu Cza „łowiekami Sobstwiennych swoich Soczlenow uli- „czaiemy w samowolnoy raz tratie obszczestwien- „nych Dieniech w dielenij podłożnych Rehistrow, „w piereprawki podlinych znich, y w proczych pre „stupleniach_315 Na tym Wg o 316 Sowietnika Wnioskiem raczy Sąd Nadworny zastano- wić swoią Uwagę_ 1mo Tu pisze Wżny 317 Sowietnik, że za przykazem Wo Generał Gu bernatora Littgo318, Kahał został odsądzonym za złe iakoby Postempki, atym Samym nazywa Przykaz Wg o 319 Generał Gubernatora bydź dla Kahału Dekretem – Ponieważ Zatym że Przykazem nie chce dopuscić żadnego Ka- halnego do Swiadectwa – w Rezolucyi zas Rządu Gubernskiego Littgo320 pod Dniem 8m Ju nij 1799. Roku , kiedy prosiłem o Kopią ta kowego JW o 321 Generał Gubernatora Przykazu, Tenże Rząd Mnie uwiadomić kazał, iż zta kich Dokumentow wydaią się tylko Stronom Kopie, Któresię sciągaią do rezelwowania._

Spraw, aPonieważ Order JW o 322 Generał Gu bernatora nie może na Sobie nosić Nazwiska rezolwowania Sprawy, Dla tego Kopią ZO nego wydać Mnie niekazał – z Kąd pokazu ie się że Rząd Gubernski niepoczytuie Przykaz czyli Order JW o 323 Generał Gubernatora za De- kret, azatym y Przykaz takowy, |: doktorego Wżny 324 30 Wżny325 Sowietnik odwołuie się :| Ani Mnie, ani też Dalszym Kahalnym wniczym Szkodzić niemoże y niepowinien. 2do Czemuż Wżny 326 Sowietnik odwołuie się do Przykazu JW o 327 Ge- nerał Gubernatora w całym swym Obia snieniu, nie chciał, albo zapomniał wymie nić Datę tego JW o 328 Generał Gubernatora Przykazu y czemuż niepisze, gdzie takowy Przykaz, albo pod Jakim Jnnym Nazwi- skiem teraz znayduie się — z Tych więć Uwag y Przyczyn Smiałem powyżey y te raz smiem prosić Sądu Nadwornego Littgo 329 aby dla wyswiecenia, czy iest Jaki od JW o 330 Generał Gubernatora Przykaz lub Order, Za Którym JW y 331 Generał Gubernator oddalił Kahalnych y Duchownych od Jch Funkcyi y Obowiązkow? Pod Jaką Datą, czy przed Ogłoszeniem o tym wSzkole na Dniu 4 m Februarij , czyli też po tey Dacie, oraz czy cofnoł JW y 332 Generał Guberbaror to w tey mierze Przed- pisanie, albo nie? Niemniey co Rząd Gubernski Littski 333 po przedpisaniu JW o 334 Gene- rał Gubernatora uczynił y postanowił, y pod Jakiemi Datami, a zatym raczy Sąd Na dworny za rekwirować od Rządu Gubernskie- go Littgo 335, o Kopią wszystkiego Przedpisa- nia JW o 336 Generał Gubernatora wtey Mierze Rządowi 200. 31. велъ Rządowi Gubernskimu, albo też JW u 337 Ko mendantowi danych, niemniey o Kopie wszystich Rezolucyow Rządowych od Dnia 1o Februarij 1799. R u aż do Daty ninieyszey takoż w Materyi Kahału Wilens kiego zapadłych, gdyż z Odgłosu powszechne- go odebrałem wiadomosć, że Lubo w Dniu 2m Februarij dał JWżny338 Generał Gubernator Przedpisanie względem oddalenia Kahalnych y Duchownych od Jch Obowiązkow, Lecz takowe Przedpisanie w przeciągu Dwóch Dni Sam JWzny339 Generał Gubernator cof- noł oną y na Skutek powtórnego JW o 340 Generał Gubernatora Littgo341 przedpisania Rząd Gubernski Littski342 dał JW u 343 Generał Gubernatorowi w Dniu 7m Februarij ia kąś Rezolucyą, a potym z nowu w Dniu 15 Februarij Sam Rząd Gubernski utwier dził nowy Kahał y we wszyskim zno- wu postompił według pierwszego JW o Generał Gubernatora Przedpisania, oraz posledniey na podaną przezemnie w Dniu 9m Fegruarij do Rządu Gubernskiego Proź- bę, dał Rząd Gubernski w Dniu 18 Febru arij Rezolucyę, aby JWżny344 Komendant przesłał Rządowi Gubern u 345 uwiadomienie, o uczynkach 31 o uczynkach w Szkole y w Jnnych Mieyscach dopełnionych, na Skutek czego przesłał JWżny 346 Komendant Rządowi Gubernskiemu uwia- domienie pod Dniem 22. Marca y nako niec w Dniu 27 Maia 1799 R u , Rząd Gubernski Littski 347 przez udzielną Swą Re zolucyę do ukonczenia Rewizyi Kahaln ych Xiąg y do Dania w tey Mierze_ Rządowi o wszystkim uwiadomienia, na znaczył znowu Samego W o 348 Sowietnika Eliaszewicza, z Którym dopiero Sledztwo wSądzie Nadwornym Odbywasię, z Czego wszystkiego |: podług moiego zdania :| nie tylko mnie Jako Stronie, ale nawt y- Sądowi Sledzącemu Jstotę Prawdy Ko nieczną iest potrzeba mienia Kopiow, o Które Sam niesmiem iuż do Rządu więcey podawać Proźby, poneważ Rząd Gubernski Littski 349 przez Rezolucyę pod - Dniem 16m Julij , wystrzegać się mnie wtym Punkcie pod boiaznią Kary za straszył, Jak poświadcza Kopia teyże Re zolucyi, Która się składa Sądowi

O za rekwirowanie tego wszystkiego Nay- pokorniey upraszam Sądu

201. 32. Ис-

Popiąte JWżny350 Generał od Artyleryi, Wilenski Komendant y Kawaler Kap- cewicz , w Kommunikacyi Swey pod Dniem 22 Marca 1799 R u odpowia da Rządowi Gubernskiemu na Kommu nikacyą tegoż Rządu pod Dniem 2 m Marca, do Siebie nadesłaną /:pisze/, Ƶe Rząd Gubernski Littski 351 przesłał Onemuż w Ko- pij Proźbę, odemnie Moyżesza Oszero- wicza Kupca Wilenskiego Sobie podaną, Dla tego, aby JWżny352 Komendant dał – Rządowi Gubernskiemu wiadomość o – wszystkich czynnosciach, powyżey w Proź bie wyrażonych, w Którey Kommuni kacyi uwiadamia JWżny353 Komendant, Rząd Gubernski Littski 354 y przyswiadcza Onemu, że Proźba moia iakoby iest cał- kiem niesprawiedliwa – Przeciw iako wey Kommunikacyi y Przyswiadczeniu, daię Sądowi wszczegulnych Punktach Explikacyę, dla odpowiedzenia JW u 355 Ko- mendantowi na wszystkie Jego Zarzuty. Pisze JWżny356 Komendant, iż to iest wJstocie wiadomo 32 Wiadomo JW u 357 Gubernatorowi Samemu, y Rządowi Gubernskiemu, że miał Przedpi sanie od JW o 358 Generał Gubernatora Littgo359, do Odebrania od Kahalnych Starszych Xiąg y Regestrow, dla powierzenia Onych, y y oddalenia dawnych Kahalnych y Obierania na na Mieyscu Jch Drugich – Oczym pisze wSłowach. „A naprotiw toho kak „izwiestno Samomu nyniesznomu Hospo „dynu Hubernatoru, y Hubernskomu Praw „leniu deystwitelno y Mieł! Ja ot Jeho „Wysoko Prewoschoditelstwa Hospodyna „ot Jnfanteryi Hienerała Litowskoho, Hie „nerał Hubernatora y różnych Orderow Ka „walera Borysa Petrowicza Lassia Pred „pisanie otobrat ot Kahalnych Starszyn, „o wsiech sobieraiemych Jm zobszczestwa „Dieniech y rozchodie onych Knihi, dla po „wierki udalit preżnych Starszyn y wybie „rat nowych na miesto Jch._360 Niech y tu Sąd ryczy się zastanowić!

1mo Co to są za Słowa! „ „ „ y mieł Ja„_ Jeżeli miał! gdzie się podziało to przedpisa nie JW o 361 Generał Gubernatora? Gdzie Ją JWżny 362 Komendant podział? Dla czego niewyraził pod Jaką 202. 33 криц Pod Jaką Datą, y pod Jakim Numerem było takowe Przedpisanie_

2do Sam JWżny363 Komendant opisuiąc Treść tako wego JW o 364 Generał Gubernatora Przedpisania wy- mienia, że JWżny365 Generał Gubernator oddalił tyl- ko Samych Kahalnych od Starszenstwa. Zacoż JWżny366 Komendant wespoł z Wżnym367 Sowietni- kiem Eliaszewiczem y Gubernskim Kaznoczeiem Serbinowieczem ogłosili wSzkole, że za Przyka zem JWo Generał Gubernatora Littgo368, niema ani Kahału, ni też Sądu Duchownego_ A – przecież Sam JWżny369 Komendant przyznaie tę Prawdę daley wswym Pismie, Ƶe Sam kazał zwołać do Szkoły Kahalnych y Du chownych, Niech JWżny370 Komendant, albo znim przytomni WWżni371 Sowietnik y Gu berski Kaznoczey wyexplikuią za co? y zaiaki Wystempek oddalili Sędziow Duchownych? Za czyim Przykazem? y jeżeli oddalili daw nych, czemu całkiem Exystencyą tego Sądu skassowali? Dla czego niekazali |: według Zwy czaiu :| obierać Drugich? Zacoż do tychczas Ƶadnego Sądu Duchownego niemamy? Niech że Sąd Nadworny raczy udecydować, czy słu sznie wtym Punkcie postompił JWżny372 Komen dant y z Swoiemi dalszemi naznaczonemi Osobami? nie Wyciągaże 33 Niewyciągaże Potrzeba, żeby Sąd Nadworny miał Sobie złożoną chociaż Kopią takowego Przedpisania |: do którego JWżny373 Komendant WW i 374 Sowietnik y Gubernski Kaznoczey w Swych Pi smach odwołuią się :| dla zweryfikowania tako wego Przedpisania z Jch Czynnosciami? Dalsze Wyraży JW o 375 Komendanta są takowe: „y - „Waspolnienie Sieho Przedpisania Fewrela 4ho „Ciesła wopszcze z naznaczenemi wpomoc Ho „spodynom Sowietnikom Eliaszewiczom, y Hu „berskim Kaznoczeiem Serbinowiczem pryzwał „Ja w Pollicyi Kahalnych Starszyn Szkolni- „kow y Pratczych y trebował ot Nich daby „obiawili hdie y u Koho chraniaiutsa wyższe „oznaczenie Knihi._376 Niech Sąd raczy zapytać się – z Wielu, y ziakiey Liczby Osob, był zło żony przeszły oddalony Kahał? Y Wielu ztych Kahalnych zawołani byli w owczas na Pollicyą? O to; w Roku przeszłym Kahał był złożony z Osob 16tu. Na Pollicyą zaś nie więcey zawołano, iak tylko Czterech, Niech Wżny377 Komendant pokaże Sądowi, Kto to Jemu opisał y zadyktował Jmiona y Przezwiska tych tylko Czterech? Z Kąd to Wżny378 Komendant, |: przed zapytaniem :| wiedział, Któren z Kahalnych Osob wyzna; a Któren będzie się opierał? Ƶe Akurat trafił 203. 34. кій trafił wybrać te Cztery Osoby, które są z Karoli nami w Konekcyi, y Kórzy są moiemi Naywiększe mi Nieprzyiacielami. Czemu |: wpomiędzy zawoła nych na Pollicyą Kachalnych :| niebył umieszczo ny choć Jeden ztych Kahalnych; Którzy teraz są umnie na Plenipotecnyi podpisani? Wiedzieli Karolini Kogo zadyktować y Kogo na Pollicyą Stawić dla rzucenia na Mnie y na dalszych Ko legow Moich niesprawiedliwe Zarzuty y Potwa rzy. wSamey Rzeczy, Czy miał JWżny379 Ko- mendant Potrzebę zawołać oto Kachalnych na Pollicyą? Kiedy bez tego Zamieszania mo- żno było Obeyść się, to iest: Przez Napisa nie do Kahału Zalecenia, oprzystawienie na Pollicyą Perceptowych y Expensowych Kahal- nych Xiąg /tak iak o tym iuż opisałem w Ex- plikacyi przeciwko Wmu380 Sowietnikowi/. Wszak że kiedy JWżny381 teraznieyszy Gubernaror y Ka waler Fryzel zapotrzebował od Kahału Przy wilejow temuż Kahałowi służących, Czemu tenże JWżny382 Gubernator niepostompił tak! Jak JWżny383 Komendant postempował z Swoie mi Pomocnikami względem Xiąg y Rege strow? Czemu JWżny384 Gubernator niezawołał Kahalnych y Jch nie examinował o Mieyscu Chronienia Przywilejow? Lecz postompił tak! Jak Jemu Przystoynosć zadyktowała, A to napisał do Kahału pod Dniem 9m Januarij 1799 o 34 1799 Roku Zalecenie, o przystawienie wspom nionych Przywilejow, Akahał z naywiększą, W przyjemnoscią to uskutecznił — Nienależałoż JW u 385 Komendantowi /wodbieraniu Xiąg/ również po stompić? z Kąd Widocznie okazuie się, że na Sa mym początku zaczęto zaraz z Kahałem nie regularnie postempować_

Daley pisze JWżny386 Komendant w Słowach „No kak Oni dołho Odin na Druhoho ukazy- „wali chranienie Knih, a niekto snich niepry- „znawałsie, Sztob y miet wswoim wiedomstwom „to czerez Sije y prodołżałos dowolnoie wremie 387 Ettc. „Obiawili niekotoryie o niekotorych Kni- „hach hdie chraniaiutsa, y kak czerez Siie u „znano, czto odni Knihi nachoditsa wDomach, „a druhije w Kahalney Jzbie, to z Domow, cze „rez naroczno posłanych wziati y predstwleni „komnie, a z Kahału wziati wmoim tam „bytnosti388_

Na takowe JW o 389 Komendanta Wyrazy na stempnie opisuię_

Dlaczego JWżny390 Komendant pisał wszystko wo gulnych Wyrazach? Czemu niewyrażał po Jmie- niu, Któren z Kahalnych był tak uporczywym że o Mieyscu znaydowania się Xiąg niechciał ob iawić Prawdy? Czemu tych wszystkich upor c zywych niezatrzymał na Pollicyi pod aresztem 204 35 Се- Pod Aresztem, Jak niewinnego Arona Janoso- wicza przez 11scie Dni w areszcie trzymał? Cze- mu niewyraził w czyim Domie, Jakie mianowi- cie znaleziono Xięgi, przez Kogo te Xięgi ode brane y JWmu391 Komendantowi przdstawione zo- stały? Czemu przy odebraniu różnym Oby- watelom Papierow nie zachowano tego Porząd ku, iaki się powinien był zachować? to iest: odbierać One za Regestrami albo Rewersami? Lecz wszędzie gdzie tylko Komu co zabrano do pełniło się bez żadnego Opisu y Rewersu_ Wszakze JWżny392 Komendant przedstawił Są- dowi Nadwórnemu examen przez Samego JW o 393 Komendanta w Dniu 4m Februarij ze Czterech Kahalnych Osob, to iest, z Beyni- sa Aronowicza, Mowszy Wolfowicza, Ley- by Zelkindowicza y Szymela Abelowicza ciągniony, w ktorym Examinie ciż Sami na Samym Początku wyznali, że Xięgi Percepto- we y Expensowe powinne się znaydować wRę ku Kahalnych Wiernikow, O czym Powiad czaią wspomnionego Examinu Słowa._ „Czto Knihi Wilenskoho Kahału owsiech „Prychodach yRozchodach nahodiatsa wRu „kach kahalnych Wiernikow, Oczem znaiut „Sowerszenno y Cztery Kahalne Szkolni ki394. Ettc._

Niewidoczna że to okazuie się Kontradykcya? razpisze 35 Raz pisze JWżny395 Komendant toż Samo, Co y Wżny396 Sowietnik y Wżny397 Gubernski Ka znaczey napisali, że Kahalne Osoby długo się opierały niechcąc pokazać Mieysca schronio nych Xiąg, a Sami wciągniętym Examinnem, ze Czterech Kahalnych piszą, że Ci Sami Kahalni wyznali na Początku tego Exami nu, gdzie Xięgi znaleść się powinny? Jednak że nie u Jednych tych Wiernikow zabierano Xięgi, Lecz wielu ieszcze innym Obawate- lom zapieczętowano, rewidowano, a niektó- rym y na Pollicyą zabrane zostały Papiery. Jak się powyżey wtey Explikacyi opisało._ Nadalsze Opisanie JW o 398 Komendanta względem Jego y W o 399 Sowietnika Obchodze nia się wSzkole y w Kahalnym Domie, nie powtarzym opisywać wtey Mierze Explika cyę, gdyż otym wszystkim Sąd zainfor muie się wodpowiedzi przemnie na Obiasnie nie W o 400 Sowietnika opisaney_

A ponieważ JWżny401 Komendant wpismie swo im umiescił do Rządu Gubernskiego Littgo402 Proźbę aby Rząd Gubernski Littski403 postempował ze mną podług Rygoru Praw, a ztąd Sam JWżny 404 Komendant pokazał się bydź przeciw mnie Stroną, ponieważ żaden Sędzia ani też Swiadek 205 36. кре Swiadek nie powinien bydź Dellatorem, dla tego Smiem prosić uSądu, ażeby Pisma, Rapporta, y Sopszczenia JW o 405 Komendanta niebyły wteraz od bywaiącym się Sledztwie za Dowody rozumiane_

Skonczywszy odpowiadać. na Zarzuty przez JW o 406 Komendanta y Kawalera Kapcewicza, Sowietnika Eliaszewicza, Gubernskiego Ka- znoczeia Serbinowicza, Plac Maiora Pał- kina y Kwartalnego Nadzyratela Estki Przeciwko Mnie y Jnnym Kahalnym opi- sane, okazawszy niektóre Dowody, na uspra wiedliwienie wyrażonych w Proźbach moich o dopełnionych Uciskach Osobom Kahalnym, nie omieszkam oraz wyobrazić Sądowi; Jak w Wielu Mieyscach Karolini i Jch Krew- ni znaleźli dotąd dla Siebie zaszczyty? A – przeciwnie Osoby te, które niesą z Jch Sekty, albo niesą za Niemi, cierpią uciski y Po- gnębienie, to iest: w Dniu 6m Februarij Me ier Rafałowicz że iest Hersztem Karolinow, y dlatego obranym został za Starszego Ka halnego, Co iest Przeszkodą wszelkim Re- ligieznym Obrzątkom._ Jeko Judelowicz chociaż był wRoku przeszłym Sędzią Duchownym 36 Duchownym y zarazem od Sęstwa z Jnnemi Duchownymi oddalonym został, Jednak dlatego, że iest Szwagrem Moyżesza – Szkolnika Herszty Karolinskiego obranym znowu został za Starszego Kahalnego, Którego Nawet Rząd Gubernski natym Urzędzie zatwierdził – Jnni zaś Jego Kole dzy Sędziowie Duchowni do żadnych Du chownych Urzędow nie są dopuszczeni y dotąd onych nie exekwuią – Mowsza Wolfowicz, Beynis Aronowicz, Morduch Percowicz y Szymel Abelowicz, chociaż zarowno zdalszemi byli wprzeszłym Roku Kahalnemi y razem od Zasiadania w Kahale oddaleni; Jednak że Oni |: acz niesprawiedliwie :| wyznali wPollicyi na Exa minie, Co im Karolini y Jch utrzymuiące Osoby zadyktowały y na Jch Stronę wydawa- ły Pisma, obranemi zostali przez Tera- znieyszy Kahał za Przełożonych Szkolnych y Szpitalnych, a Pollicya do Obięcia te- go Obowiązku nie tylko że Jch dopusciła, lecz owszem Protekcyą Im dodała._

Wiele ieszcze y Jnnych Okolicznosciach rów ne Zdarzenia mógł bym Sądowi okazać, ale żeiuz 206. 37 тарь Ale że iuż y beztego nadmiarę przeciągnołem Czas w oddaniu Sądowi winney Explika- cyi, dla tego One opuscić musiałem y wte raznieyszą Explikacyą nie wciągnołem

Z aś na Zarzuty względem iakoby Po tracenia Kahalnych y Gminowych Docho dow, Nieexplikowałem się teraz przd dem , gdyż iak wWielu Proźbach kładłem Petyta, o naznaczeniu do tego Dzieła Osob- nie interesowanych y do żadney Strony y Osoby ni Złosci, ani też Jnteressu niema iących, tak y teraz Smiem prosić Sądu Nadwornego , aby ta moia Proźba była przedstawiona tam, gdzie się należy, tak – ażeby do okalkulowania przeszłego Kahału z Percept y Expensow wyznaczone były O soby nieinteressowne y do Nikogo złosci ani też przychilnosci żadney niemaiące, – gdzie zapewne okaże się, że żaden Starszy Kahalny, nic z Percept ogulnych dlaSie bie niezabrał, nic zonych niekorzystał, ani też na własną Potrzebę obrócił. Lecz Ex pensowali one wedle woli Gminu y dawne go Zwyczaiu. Ponieważ żaden z Gminu nie- podawał do Rządu Gubernskiego, ani też do Sądu 37 Sądu Nadwornego |: gdzieby podług Prawa żalić się należało :| żadne otym na Kahał Proźby, prócz Dwóch Karolinow Leyby Meierowicza y Berki Aronowicza od których Kahał ani Grosza niewziął. Ana przekonanie tego, że Gmin zrzekasię Cał- kiem Pretensyi o Kalkulacyą do Kahału, że oto niechce mieć z Kahałem Sprawy, Składam tym Czasowie Sądowi Kwietacyą od znaczney Częsci Gminu Wilenskiego, do- Obrad należącego pod Datą 1799 Roku Mca407 Februarij 10 vs: Dnia Kahałowi wydaną Z łożywszy uSądu takową Explikacyę Smiem osobno exkuzować się, za co tak długo przeciągnąłem Czas wzłożeniu ni- nieyszey Explikacyi, Ponieważ odebraw- szy z Kancellaryi Sądowey różne przeciw ko mnie złożone Pisma, na różne Języki Pisane, dla własney nieumieiętnosci starać się musiałem o Osoby umieiętne, któreby mogły te wszystkie Pisma na Hebreyski Język przetłumaczyć y Kilkunastu arkuszo- wą Explikacyę napisać, Niemniey dla lepszego Dowodu nim podałem do Rządu Gubernskiego |: o wydanie niektórych Kopiow :| Proźby y nim na One otrzymałem Rezolucye 207 38. Па Rezolucye, Czas się przedłużyć musiał, Dla Ja kowych Przyczyn nie zechce Sąd takowy Prze ciąg Czasu po czytać za Wystempek albo Zwłokę. Wszakże miałbym ieszcze wiele rzeczy w czym się tłumaczyć, tak co do do Pierw szey Rządu Gubernskiego Rezolucyi pod Datą 1798 Apryla 26: Dnia, Jako też co do dru giey pod Datą 1799. Februarij 15 Dnia, y w dalszych Rządowych Rezolucyach, Oraz na usprawiedliwienie moich Skarg y Próźb zło- żyć Dowody, lecz przez Szczupłosć Czasu o- puścić One musiałem. Osobno na Zarzut JW o 408 Komendanta y W o 409 Sowietnika Elia szewicza względem utaienia iakoby przez Ka- hał w Rewizyi Męskich Dusz. Nicwte raznieyszey Explikacyi nieodpowiedziałem, |: zraczyć, że żaden z Kahalnych u mnie na Ple- nipotencyi podpisanych niebył Kahalnym wRoku 1798m Kiedy Rewizya Dusz przez Kahał czynioną była :| Namieniam tylko tę Przestrogę, że Rewizya teraz przez Pol licyą czyniona nie może Bydź regularną, z Przyczyny, iż do Oney zapisane zostały — Osoby nietuteysze y podczas pierwszey Re wizyi w Wilnie niemieszkaiące, A po nieważ na wytłumaczeniu się wtym wszystkim co tylko 38 Cotylko ze Stron przeciwnych iest na Kahał wyszukanym y napastnie wypracowanym, Potrzeba wyciąga mieć naymniey Pułro- cznego Czasu. Zatym jeśli Sąd weydzie_ w Kognicyą wszystkich Rządowych Rezo- lucyow w Materyi Kahału Wilenskiego zapadłych, y razem nieregularnosci Onych wyprostuie. Obowiązanym będę wowczas we wszystkich szczegulnych Punktach wy- tłumaczyć się y okazać nieregularne do- tąd postępowania z Wilenskim Kahałem, a na wszystkie wypracowane Zarzuty zło- żyć Jasne Explikacye y Dowody. ??? 410

Roku 1799 Mca Junij 28/Julij 9 Dnia
1 Wilenskiego 2 Litewskiego 3 Jaśnie Oświeconemu Xięciu Jegomości 4 Jaśnie Oświeconemu Xięciu Jegomości 5 Littewski 6 Littewskiemu 7 Jaśnie Oświeconemu Xięciu Jegomości 8 Jaśnie Oświeconemu Xięciu Jegomości 9 Littewski 10 Littewskiego 11 Jaśnie Oświeconemu Xięciu Jegomości 12 Littewskiego 13 Jaśnie Wielmożny 14 Littewskiego 15 Jaśnie Oświeconego Księcia Jegomości 16 Jaśnie Wielmożny 17 Wielmożnym 18 Littewskiego 19 Jaśnie Pan 20 Jaśnie Pan 21 Jaśnie Pan 22 Jaśnie Pan 23 Jaśnie Pan 24 Jaśnie Pan 25 Wielmożny 26 Wielmożnego 27 Jaśnie Pan 28 Jaśnie Wielmożnemu 29 Jaśnie Wielmożnym 30 Jaśnie Pan 31 Jaśnie Pan 32 Littowskim 33 Jaśnie Pan 34 Wielmożny 35 Wielmożny 36 Wilenski 37 Wielmożny Pan 38 Jaśnie Pan 39 Jaśnie Pan 40 Wiłkomirskiego 41 Wielmożny Pan 42 Littewski 43 Wielmożnych 44 Jaśnie Wielmożnego 45 Littewskiemu 46 Littewski 47 Jegomość 48 Jaśnie Wielmożnemu 49 Jaśnie Wielmożny 50 Jaśnie 51 Jaśnie 52 Jaśnie 53 Wielmożny 54 Jaśnie 55 Wielmożnego 56 Jaśnie 57 Wielmożny Jegomość 58 Jaśmie Wielmożnemu 59 Wielmożny 60 Wielmożnym 61 Jaśnie 62 Wielmożny 63 необозначенный конец цитаты 64 Wielmożnego 65 Wielmożny 66 Wielmożny 67 Wielmożnego 68 Wielmożnego 69 конец цитаты 70 Wielmożny 71 Wielmożny 72 Wielmożnego 73 Wielmożny 74 Wielmożnego 75 Wielmożnego 76 Wielmożnego 77 Wielmożny Jaśnie 78 Jaśnie Wielmożnym 79 Februarij 80 Wielmożny 81 Jaśnie Wielmożnego 82 Wielmożnych 83 Wielmożny 84 Jaśnie Wielmożnego 85 Jaśnie Wielmożnego 86 Wielmożny 87 Jaśnie Wielmożnego 88 Jaśnie Wielmożnemu 89 Wielmożnego 90 Wielmożny 91 Jaśnie Wielmożnego 92 Wielmożnemu 93 Jaśnie Wielmożnemu 94 Jaśnie Wielmożnemu 95 Jaśnie Wielmożnego 96 Wielmożny 97 Jaśnie Wielmożnemu 98 Jaśnie Wielmożny 99 Wielmożnego 100 Wielmożny 101 Jaśnie Wielmożnego 102 Wielmożnego 103 Wielmożny Gubernski 104 Wielmożny 105 необозначенный конец цитаты 106 Wielmożny 107 Jaśnie Wielmożnemu 108 Wielmożnego 109 Wielmożnemu 110 Wielmożny 111 Jaśnie Wielmożny 112 Jaśnie Wielmożnego 113 Jaśnie Wielmożny 114 Wielmożnego 115 Jaśnie Wielmożnego 116 Littewskiego 117 Miesiąca 118 Wielmożnego 119 Wielmożnego 120 Jaśnie Wielmożnego 121 Jaśnie Wielmożny 122 Jaśnie Wielmożny 123 Jaśnie Wielmożnego 124 Jaśnie Wielmożny 125 Wielmożny 126 Wielmożny 127 Jaśnie Wielmożny 128 Littewski 129 Jaśnie Wielmożnego 130 Wielmożny 131 Wielmożny 132 необозначенный конец цитаты 133 Jaśnie Wielmożny 134 Wielmożny 135 Wielmożny 136 Jaśnie Wielmożnego 137 Jaśnie Wielmożny 138 необозначенный конец цитаты 139 Wielmożny 140 Wielmożny 141 необозначенный конец цитаты 142 Wielmożny 143 необозначенный конец цитаты 144 Jaśnie Wielmożny 145 Wielmożny 146 Wielmożny 147 Wielmożny 148 Gubernskiego 149 Wielmożny 150 Wielmożnego 151 конец цитаты 152 Februarij 153 Wielmożny 154 Wielmożnego 155 необозначенный конец цитаты 156 Jaśnie Wielmożnego 157 Wielmożnego 158 Wielmożny 159 Jaśnie Wielmożnego 160 Jaśnie Wielmożnego 161 Wielmożnego 162 Wielmożny 163 Wielmożny 164 Wielmożny 165 Jaśnie Oświeconemu 166 Jegomości 167 Wielmożny 168 Jaśnie Wielmożnym 169 Wielmożny 170 Wielmożny 171 Wielmożny 172 Wielmożny 173 необозначенный конец цитаты 174 Wielmożny 175 Jaśnie Wielmożnego 176 необозначенный конец цитаты 177 Wielmożnego 178 Wielmożny 179 Jaśnie Wielmożnego 180 Jaśnie Pan 181 Jaśnie Wielmożny 182 Wielmożnym 183 Wielmożny 184 Wielmożny 185 Wielmożnemu 186 Wielmożny 187 Wielmożny 188 Wielmożny 189 Wielmożnemu 190 Wielmożny 191 Wielmożny 192 Jaśnie Wielmożnego 193 Jaśnie Wielmożny 194 два слова (nie był) обведены пунктиром 195 Wielmożny 196 Wielmożny 197 Littowskohu 198 необозначенный конец цитаты 199 Wielmożnego 200 Wielmożny 201 Wielmożny 202 Wielmożnego 203 Wielmożny 204 Wielmożny 205 Littewskim 206 Littewskim 207 Wielmożny 208 Jaśnie Wielmożny 209 Wielmożny 210 Jaśnie Wielmożnych 211 Wielmożny 212 Jaśnie Oświeconemu 213 Jegomości 214 Jaśnie Wielmożny 215 Wielmożny 216 Wielmożny 217 необозначенный конец цитаты 218 необозначенный конец цитаты 219 конец цитаты 220 Jaśnie Oświeconego 221 Xięcia Jegomości 222 Wielmożny 223 Littewskim 224 Wielmożny 225 два последних слова переставлены местами 226 Jegomości Wielmożnego 227 Jaśnie Wielmożnego 228 Jaśnie Oświeconemu 229 Jegomości 230 Jaśnie Wielmożnemu 231 Jaśnie Wielmożnego 232 Wilenskich 233 Wielmożnego 234 Wielmożny 235 необозначенное начало цитаты 236 необозначенный конец цитаты 237 Jaśnie Wielmożnego 238 Jaśnie Wielmożnemu 239 Jaśnie Wielmożnego 240 Jaśnie Wielmożnego 241 Wielmożnego 242 Wilenskiego 243 Złotych 244 Jaśnie Wielmożnego 245 Littewskiego 246 Wielmożny 247 необозначенный конец цитаты 248 Wielmożny 249 Wielmożny 250 Jaśnie Wielmożnego 251 Wielmożny 252 Wielmożny 253 Welmożnemu 254 Wielmożny 255 Littewskiego 256 Jaśnie Oświeconego 257 Xięcia Jegomości 258 Wielmożny 259 Wielmożny 260 Littewskiey 261 Wielmożnego 262 Wielmożny 263 Wielmożny 264 необозначенный конец цитаты 265 Jaśnie Wielmożnego 266 необозначенный конец цитаты 267 Wielmożny 268 Jaśnie Wielmożnym 269 Wielmożnego 270 Wielmożny 271 Wielmożnego 272 Wielmożny 273 Wielmożny 274 Jaśnie Wielmożnego 275 Littewskiego 276 Jaśnie Wielmożnemu 277 Wielmożny 278 слово обведено пунктиром 279 Jaśnie Wielmożny 280 Wielmożny 281 Wielmożny 282 Wielmożny 283 Jaśnie Wielmożnego 284 Jaśnie Wielmożnego 285 Wielmożny 286 Wielmożny 287 Wielmożny 288 Wielmożnego 289 Wielmożny 290 Wielmożny 291 Jaśnie Pana 292 Wielmożny 293 Wielmożny 294 Wielmożny 295 Wielmożny 296 Wielmożny 297 Wielmożny 298 Wielmożnego 299 Jaśnie Oświeconemu Xięciu Jegomości 300 Wielmożny 301 Wielmożnego 302 Wielmożny 303 Wilenskich 304 Wielmożny 305 Wielmożny 306 Wielmożnego 307 Wielmożny 308 Wilenskich 309 Jaśnie Wielmożnego 310 Jaśnie Wielmożnym 311 Wielmożnego 312 Wielmożny 313 Jaśnie Wielmożnego 314 Littewskiego 315 необозначенный конец цитаты 316 Wielmożnego 317 Wielmożny 318 Littewskiego 319 Wielmożnego 320 Littewskiego 321 Jaśnie Wielmożnego 322 Wielmożnego 323 Wielmożnego 324 Wielmożny 325 Wielmożny 326 Wielmożny 327 Jaśnie Wielmożnego 328 Jaśnie Wielmożnego 329 Littewskiego 330 Jaśnie Wielmożnego 331 Jaśnie Wielmożny 332 Jaśnie Wielmożny 333 Littewski 334 Jaśnie Wielmożnego 335 Littewskiego 336 Jaśnie Wielmożnego 337 JaśnieWielmożnemu 338 Jaśnie Wielmożny 339 Jaśnie Wielmożny 340 Jaśnie Wielmożnego 341 Littewskiego 342 Littewski 343 JaśnieWielmożnemu 344 Jaśnie Wielmożny 345 Gubernskiemu 346 Jaśnie Wielmożny 347 Littewski 348 Wielmożnego 349 Littewski 350 Jaśnie Wielmożny 351 Littewski 352 Jaśnie Wielmożny 353 Jaśnie Wielmożny 354 Littewski 355 Jaśnie Wielmożnemu 356 Jaśnie Wielmożny 357 Jaśnie Wielmożnemu 358 Jaśnie Wielmożnego 359 Littewskiego 360 необозначенный конец цитаты 361 Jaśnie Wielmożnego 362 Jaśnie Wielmożny 363 Jaśnie Wielmożny 364 Jaśnie Wielmożnego 365 Jaśnie Wielmożny 366 Jaśnie Wielmożny 367 Wielmożnym 368 Littewskiego 369 Jaśnie Wielmożny 370 Jaśnie Wielmożny 371 Wielmożni 372 Jaśnie Wielmożny 373 Jaśnie Wielmożny 374 Wielmożni 375 Jaśnie Wielmożnego 376 необозначенный конец цитаты 377 Wielmożny 378 Wielmożny 379 Jaśnie Wielmożny 380 Wielmożnemu 381 Jaśnie Wielmożny 382 Jaśnie Wielmożny 383 Jaśnie Wielmożny 384 Jaśnie Wielmożny 385 Jaśnie Wielmożnemu 386 Jaśnie Wielmożny 387 необозначенный конец цитаты 388 конец цитаты 389 Jaśnie Wielmożnego 390 Jaśnie Wielmożny 391 Jaśnie Wielmożnemu 392 Jaśnie Wielmożny 393 Jaśnie wielmożnego 394 конец цитаты 395 Jaśnie Wielmożny 396 Wielmożny 397 Wielmożny 398 Jaśnie Wielmożnego 399 Wielmożnego 400 Wielmożnego 401 Jaśnie Wielmożny 402 Littewskiego 403 Littewski 404 Jaśnie Wielmożny 405 Jaśnie Wielmożnego 406 Jaśnie Wielmożnego 407 Miesiąca 408 Jaśnie Wielmożnego 409 Wielmożnego 410 подпись Мовши Ошеровича на иврите