Мовша Ошерович Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Объяснение Мовши Ошеровича на польском языке, поданное в Литовский надворный суд

7 апреля 1799 года Обольянинову

Julian calendar

Объяснение Мовши Ошеровича на польском языке, поданное в Литовский надворный суд

Дата: 1799-04-07 Кто: Мовша Ошерович Кому: Обольянинову
№ 228 Подано 7го апрѣля 1799го года 71. криц Do Sądu Nadwornego Littewskiego od Moyżesza Oszerowicza kupca Wilenskiego Objaśnienie._

Naskutek Rezolucyi Sądu Nadwornego Littgo, Mnie na Dnju wczorayszym objawioney, składam Opisa- nie, o Akcyi w Szkole Jzraelskiey przez Oso- by powyzey wyrażone dopełnioney, na Dnju 4m Febru- aryi vs.: aNayprzód - Nie widzę przyczyny, dla którey JWny1 Generał Major Wiln2 Komendant, y Kawaler Kapce- wicz wespół zW3 : Sowietnikiem Eliaszewiczem, y Gubernskim Kasierem Serbinowiczem Sami osobiście przybyli wDnju powyżey opisanym, to jest w Dzień Tabelny do Szkoły Wilenskiey, z Karolinami, y Policyiskimi Dziesiątnikami, a ieszcze pod czas Samego Nabożenstwa przeszkadzając one. Jeżeli tylko dla oznaymienia o Dyspozycyi — JWgo4 Generał Gubernatora, toć nie iedne takie, ale y Senatskie, oraz y Jmienne Monarsze ukazy Publikują- się wSzkole zawsze, iednak do takowey Publikaty nie- nie przybywa do Szkoły żadna Rządowa Osoba; Lecz one Publi- kują się przez Szkolnikow yto po skączonym Nabożen- stwie; A zaś w Jnteresie gdzie Szło o dogodzenie woli Ka- rolinów, y gdzie W5: Sowietnik ledwo doczekał się wypełnienia nad Kahalnymi y Duchownymi swą Zemstę; nie- uważając na Dzień Uroczystości Narodzenia Nayiaśniej- szey Wielkiey Księniczki Anny fiedorowny y Anny Pawłowny y nieczeka- jąc do Kąca Nabożenstwa w Szkole będącego, przybywszy z osobami wyżey Opisanemi, do teyże Szkoły; Zaczeli Ka- halnych y Duchownych rozstawować w równe rzędy rzu- cając iednego wiedną Stronę, adrugiego w drugą, poczym ogłosili, że nie ma Kahału ySądu Duchownego /: Co zdajesię bydz nie prawnym uczynkiem:/ Po wtóre chodząc na Schodach Szkolnych /:Jak dobrze pamiętam:/ uderzył Mnie W6: Sowietnik Eliaszewicz pięścią w Piersi tak- że Mnie Czapka zpadła, aDuch we mnie Całkie odcię- tym został, że potym kilka tygodni Chorowałem, przez Co yKrew puścić musiałem. Po trzeie: z Chodząc z tych Schodow w Samey że Szkole uderzył W7: Sowietnik Ƶyda Eliasza Morduchowicza Pisarza Sądu Duchownego, nie jakązaś Pałką takoż w Piersi, y Dalszych Sądziow trącał to kułakiem y pałką według upodobanja swego ydo- 72. do godzenia Swemu Zamiarowi, o czym ponizsze Osoby przy- świadczą, a w niektórych punktach dla wielkiego przelęknie- nia Sami pamiętać nie mogą, Co się z nimi w Szkole dzia- ło, Dość na tym, Ƶe wszyscy iedne ztaymi wyznać powinni że rowney Akcyi ieszcze niepraktykowaney w Szkole nigdy- się niedziała — Po Czwarte. Kiedy Jeremiasz Mejerowicz czło- nek Kahału, prosił o Kopię Zalecenia JWgo8 Generał Gubernatora, w owczas Wny9 Sowietnik Eliaszewicz głośno odezwał się w Słowach „Szelmy, Bestyi, Złodzieje, jawas nauczę ; aJW10 Komendant łajał Takoż Słowami tkli- wemi Kahalnych y Duchownych tam będących — Na do- kazanje tego wszystkiego, raczy Sąd wyexaminować Staro- zakonnych, Jzraela Leybowicza, Jeremiasza Mejerowicza, y Fidela Peysechowicza Kahalnych, Jzraela Morduchowicza Eliasza Morduchowicza, Arona Zelmanowicza, Szlomy Ber- kowicza, Hirszy Mejerowicza, y Nisona Mendelowicza Duchownych; Ci zaś zapewno wiedzieć muszą, kto więcey zpospólstwa w Szkole bądącego przyswiadczyć o tym wszy- stkim moze. A jeżeli Sąd będzie potrzebować owięcey Swia- dectw zatym raczy Mnie uwiadomić otym, gdzie Ja Sam uwszystiego Pospólstwa tamze znayduiącego się wypy tywać się będę o wszystkim; ydobrze u niach mych Swiadectw Swiadectw do Sądu przysłanie ??? ??? 11

1 Jaśnie Wielmożny 2 Wilenski 3 Wielmożnym 4 Jaśnie Wielmożnego 5 Wielmożny 6 Wielmożny 7 Wielmożny 8 Jaśnie Wielmożnego 9 Wielmożny 10 Jaśnie Wielmożny 11 подпись на иврите