Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Выпись из "гродских книг Виленского повета"

23 марта (3 апреля по н.ст.) 1799 года

Julian calendar

Выпись из "гродских книг Виленского повета"

Дата: 1799-03-23 Кто: Кому:
виленскій уѣздный казначей Wypis z Ksiąg Grodzkich Powiatu Wilenskiego

Roku Tysiąc Sidemset Dziewiędziesiąt- tego Dziewiątego Miesiąca Veteris Marca Dwudziestego trzeciego, Novi Stili Apryla trzeciego Dnia

Na Roczkach marcowych Grodzkich Powia- tu Wilenskiego, w roku wyż na dacie pisanym do Są dzania przypadłych y porządkiem Prawa w Mieście Wilnie w Zamku agituiących się przed nami Krzysztoffem Kozie- łłem Prezyduiącym Marcinem N Gedroyciem Janem Gieczewiczem Pawłem Pomarowskim Sędziami Kannutym Seybutem Romanowiczem Pisarzem Urzędnikami Grodz- kimi Powiatu Wilenskiego stawaiąc obecnie u Sądu Patron JW1 Pan Stefan Wasilewski regent Brastławski Plenipotęcyą czyli tłumaczenie od ogolnego zgro- madzenia Narodu Jzraelskiego niżey piszących się Starozakonnemu Moyzeszowi Oszerowiczowi wyda ną do akt podał wtreści następuiący tłumaczenie — My niżey piszący się dajemy moc y pozwolenie 50 Јосифъ Ейсымонтъ кре Zacnemu Moyzeszowi Oszerowiczowi do podawania Proźb, gdzie się podług zwyczaju kraiowey należeć będzie względem ogulnego Narodu Jzraelskiego y dobra ogólne go zgromadzenia tutejszego wezwyczajone zdawna, oraz wzgłędem Excessu w Szkole dopełnione w dodod podpisaney się Datt we Wtorek Veteris2 osmego NS3 Dziewiętnastego Miesiąca Februarji Tasiąc Siedemset Dziewiędziesiąt Dziewią- tego — U tey plenipotęcyi czyli tłumaczenia podpi- sy Aktorów wydaiących, aponiżej zatwierdzenie od Całego Kahału wyrażaią się temi słowy — Jzreal Lewko- wicz Fiszel Pejsechowicz, Jeremasz Mejerowicz, Abracham Josielowicz, Samuel Markowicz, arko Biniominowicz, Ostem My Sędziowie Sądu Synagogi Wilen daiemy moc ypoz- wolenie wyz pomienionemu Moyzeszowi Oszerowiczowi do podawana Prozb gdzie się podług Ustawy Kraiowego nale- żeć będzie względem ogulnego Narodu Jzrealskiego dobra, y dobra tuteyszego, ogólnego Kahału zdawna wezwyczaione oraz względem Excesu wszkole dopełnionych podpisuiemy się Datt yakówyżey podpisy Sanagogow a niżey zaswiad- czenie Kahału Synagogi Wiln temi słowy Jzrael Mar- kowicz Eliasz Markowicz Pisarz Synagogi Aron Szlomowicz Salimon Berkowicz Hirsz Mejerowicz Nisam Mendelowicz Wol Szerowicz, Salimon Hirsz Czanachowicz, zgodno z Hebrayskim przyswiadczam Jeremiasz Nochim. Syndyk Kah Ktore to Plenipotencya czyli tłumaczenie przez wyrazonego Adwokata u Sądu do Akt podane iest wKsięgi Grodzkie Po- wiatu Wilen wpisana — zktórych yten wypis pod pieczę- cią Grodzką Powiatu Wilen iest wydan. Pocz. i Pieczę Kop 52 Correctum Księ Worłodko SyRga Estni Actes Akt Plenipotencyi czyli tłumaczenia ideSyna-

1 Jaśnie Wielmożny 2 по старому стилю - лат. 3 по новому стилю