Мовша Ошерович Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Прошение Мовши Ошеровича на польском языке, поданное на высочайшее имя

18 марта (8 апреля н.ст) 1799 года Павлу I

Julian calendar

Прошение Мовши Ошеровича на польском языке, поданное на высочайшее имя

Дата: 1799-03-28 Кто: Мовша Ошерович Кому: Павлу I
№ 205 Подана 28 марта 1799го года 45 велъ Nayiaśnieyszy Naypotężnieyszy Wielki Monarcho Imperatorze Pawle Piotrowiczu Samowładnący Całą Rossyią Panie Naymiłościwszy.

Przynosi Proźbę Moyzesz Oszerowicz Kupiec Wilenski a wczym moia Prozba poniższe wyrażaią punktach._

1mo Powieważ wduchwdwuch Prozbach do J.O.X Mci.1 Generał Prokurora przesłanych wyraziłem pokrótce przeciwność z Prawami Kra- iowemi w Rezolucyach Rządu Guberno. Litto 2 26 Apry: 1798. y 20. Augu: tegoż Ru przygotowaney, a 15. Febr: 1799. podpisa- ney znayduiących się oraz o Akciach w Dniu 4. y 6. Febr: 1799. Ru aposlednicy tegoż 10. Maj: tegoż Roku dopełnionych, teraz zaś kie- dy Sąd Nadwori Litli 3 .przystępnie do Jndygacyi y wyśledze- nia Sprawiedliwości wtym że Jnteresie, smiem dla lepszego okazania Niewinności od Sądzonego Kahała, y Sądu Ducho- wnego Wileno 4. Złożyć prozbę y Naypoddaniey proszę._ ??? 5

Aby Naywyższym Waszey Imperatoskiey Mości Ukazem zalecono było, w Sądzie Nadwm Gubernm Littm 6 te moią prozbę przyiąc, a przyiowszy za Rekwirować od Rządu Gu- bernskiego Littewskiego okomunikacyi Sądowi Nawod7 Na- stępne Tranzaka. 1mo Raport od Kahału Wilenu aprzez Ho- rodniczego do Rządu Guberno przesłany przy swoim Rapor- cie. 2do. Raporta wszystkie od JW8 Komendanta Wilenskieo tak do JWo 9 Generał Gubernata iakoteż Soobszczenie do Rzą- du Guberno w Jnteresię Kahału Wileno przesłanych a w Rzą- dzie Guberm Littm znayduiące się. 3o. Dwa Przedłożenie pod Dniem 2m a druga pod Dniem 4m Febr: 1799. Roku Datowane od JW10 Genarała Gubernatora Rządu Gubernu 11 Слуш: 29го марта виленскій уѣздный казначей przesłany. 4to. Przedłożenie JWo12 teraznieyszego Guberna 13 do Rządu Guberno Litto 14 wdniu 12. Febr: w zględem utwierdzenia dwuch Re- zoluciow 26 Apr: y 20 Augu: y utwierdzenie wnow obranego Kahału wespół z Obiasnieniem Kahału Wileno 15 JWu 16 tera- znieyszemu Gubernatorowi Podanym. 5to. Rezolucya Rządu Guberno 17 Dnia 15. Febr: Ru 1799. Na przedłożenie JWu 18 Guberowi 19. Wyszłey. 6to. Rezolucya Rządu Guberno w Dniu 22. Febr: na Me- moryał Moyzesza Oszerowicza w Dniu 9m Febr: podany. 7mo. Ra- port czyli Soobszczenie JWo 20 Komendanta na skutek wspo- mnioney Rezolucyi do Rządu Guberno nadesłane. 8to. Pisma przez Kahalnych y Duchownych w Dniu 15. Mar: podpisa- ney w Policyi, sposobem Examinu czyli Sledztwo. 9o. wszy- stkie Listy od Kahałow powiatowych y Odnich pobrane przez Horodniczych, y Ziemskich Komissarzow Rewersa wyswiecaiące ci prosił Kahał Wilensi 21 pieniędzy albo nie od kogo y kto nakazał Składki._ Skoro te powyższe wyrazone Pisma będą Kommunikowane Sądowi Nadworu 22. wktórym Ja proszący dam posledniey obiasnienie od Uciskow dopełnionych, y czy postąpiono z Kahałem Wilenm 23 tak iak Prawo Kraiowe mieć chce._ ??? 24

Naymiłościwszy Monarcho proszę Waszey Jmperatorskiey Mości otey moiey Proźbie uczanić Prawną Satysfakcyą._ należy ku Podaniu do Sądu Nadworo Guberno Litt- Dnia 28 mar/8 Apry: 1799go ??? 25

1799го года марта 29го дня въ Журналѣ Литовскаго над- ворнаго cуда Записано подъ №4м. ??? 26

ПРИКАЗАЛИ: Оное прошеніе приобщить къ дѣлу. Подлинной за подписаніемъ господъ 46. начей Јосифъ Ейсымонтъ присудствующихъ и за скрепою секретаря Павла Искрицкаго._ Протоколистъ Јосифъ Волковъ

1 Jaśnie Oświeconego Xięcia Jegomości 2 Gubernskiego Littewskiego 3 Nadworny Littewski 4 Wilenskiego 5 подпись на иврите 6 Nadwornym Gubernskim Littewskim 7 Nadwornemu 8 Jaśnie Wielmożnego 9 Jaśnie Wielmożnego 10 Jaśnie Wielmożnego 11 Gubernskiego 12 Jaśnie Wielmożnego 13 Gubernatora 14 Gubernskiego Littewskiego 15 Wilenskiego 16 Jaśni Wielmożnemu 17 Gubernskiego 18 Jaśnie Wielmożnemu 19 Gubernatorowi 20 Jaśnie Wielmożnego 21 Wilenski 22 Nadwornemu 23 Wilenskim 24 подпись на иврите 25 подпись на иврите 26 подпись на иврите