Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Жалоба на высочайшее имя, поданная отстраненными старшинами виленского кагала

22. марта 1799. года Павлу I

Julian calendar

Жалоба на высочайшее имя, поданная отстраненными старшинами виленского кагала

Дата: 1799-03-22 Кто: Кому: Павлу I
39 Подана 22. марта 1799. года криц Nayiasnieyszu Naypotenznieyszy Wielki Monarcho Imperatorze Pawle Pjotrowsczu Samowlas- nący Cało Rosyjski Panie Naymiłościw- szy._

Przynosi Prozbę Starozakonny Mowsza Wólfowicz bywszy Star- szy Kahał Wileno Jmieniem Swoim y Jmieniem Starozakonnych: Beynesa Aronowicza, Szymela Abrahamowicza, Leyby Zeliko- nowicza, Morducha Percykowicza, y Berki Woytowicza takoż bywszych Starszych Kahału Kupcow y Obywatelow Wilench 1 a w czym Prozba poniższe wyrażaią Punkta._

Gdyśmy się dowiedzieli od JW2 Generał Majora y Komendanta Kapcowicza y rzetalnie zostali przekonani że Moyzesz Oszerowicz bywszy takoż Starszy Kahału Wileno 3 /:pomimo wiadomości naszey:/ podał Prośbę Jmieniem nas wszystkich do Rządu Naywyższego Guberno 4 Litgo 5 skarżąc w niektórych Pun- ktach, a mianowicie że iakoby Wny6 Eliaszewicz Sowietnik tego to Moyzesza Oszerowicza czyli też tego drugiego po- bił y w tym kiedyśmy byli zapytywani przez JW7 Ko- mendanta, a tam, |: znaiąc tak niegodziwą y niesprawiedli- wą, ale całkiem fałszywą onego Skargę takową :| rzetel- nie pod Sumnieniem ten fałsz wyświeciliśmy — a ku wię- kszemu przekonaniu y dopiero tą naszą Prozbą sprawiedli- wie wyznaiemy, że, nie tylko na tę fałszywą Moyzesza Osze- rowicza do Rządu Guberno Litego |: bez wiadomości zad- nego z nas w gurze wyrażonych :| podaną Prozbę niezga- dzamy się, ale donosim yto że Zaden z Nas do niey nie- dopisywał się y podpisać się nikogo nie prosił, bo nawet aż do momentu tego kiedy JWny8 Komendant u Nassię виленскій уѣздный казначей Nas się zapytywał o tym, niewiedzieliśmy y niesłyszeliśmy oraz nigdy w Myśli naszey tak niesprawiedliwa y fałszy- wa Skarga niepowstała — Lecz kiedy dopiero o takowym fałszu Moyzesza Oszerowicza w podawaniu Prozby Jmieniem naszym, y opisywaniu tak niesprawiedliwey y nigdy nieby- łey Skargi zostaliśmy zupełnie przekonani, y wiedząc o tym dobrze Jż Wny9 Sowietnik nie tylko że nikogo niebił, ale na- wet nikomu żadnego przykrego Słowa niepowiedział._ Dla tego tedy referuiąc się do wyznań naszych poprzedni- czych przed JMm 10 Komendantem uczynionych, arazem oba- wiaiąć się iżby w poslednieyszym Czasie gdziekolwiek bądz bez wiadomości naszey niebyły podawane Prozby w tak niesprawiedliwych Skargach, za Co trzebaby było odpowia dać, my zaś iak niemamy żadney Krzywdy w tym, tak niemogliśm y niemożem nigdzie się Skarżyć — Przed- to Naypoddaniey Proszę._

Aby Naywyższym Waszey Imperatorskiey Mości Uakzem było zalecono tę moią Prozbę w Rządzie Guberńskim Litm przyiąć a przyiowszy y weyrzaw= szy w Oną - uwolnić nas na zawsze od dalszey wszelkiey w tym odpowiedzi Procederu y Bidy, z winnym zaś podaią cym bez wiedzy naszey Prozby, postąpienia tak iak Prawa za te Przestępstwa mieć chcą._

Naymiłościwszy Panie proszę Waszey Im- peratorskiey Mości w tey tu moiey Prozbie uczynić sprawiedliwy Wyrok — Należy ku podaniu Rządowi Naywyższemu Gubernskiemu Litm — Dałney 1799go Ru Mąca11 marca 21/8 aprila Dnia._

Takową Prozbę sam absender po Starohebraysku podpisał ??? 12
1 Wilenskich 2 Jaśnie Wielmożnego 3 Wilenskiego 4 Gubernskiego 5 Litewskiego 6 Wielmożny 7 Jaśnie Wielmożnego 8 Jaśnie Wielmożny 9 Wielmożny 10 Jaśnie Wielmożnym 11 Miesiąca 12 Подпись на иврите